Decentralisatie Jeugdzorg

Geplaatst 27 feb. 2014 14:55 door Nely Sieffers   [ 27 feb. 2014 14:55 bijgewerkt door Webmaster UW Ouderplatform ]

Met de verschuiving van de jeugdzorg naar gemeenten wil het kabinet ervoor zorgen dat het jeugdzorgstelsel eenvoudiger wordt. Dat maakt een snellere en effectievere inzet van ondersteuning of hulp mogelijk. De jeugdzorg kan zo beter aansluiten bij de eigen kracht en de sociale netwerken van jeugdigen en hun ouders of verzorgers. Ook moet voorkomen worden dat ouders en jeugdigen verdwalen in het systeem.

De stelselwijziging gaat niet alleen om een verandering in de structuur (transitie), maar nadrukkelijk ook om een zorginhoudelijke vernieuwing (transformatie).

Doel

Het doel van deze transitie is om alle vormen van jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van gemeenten te brengen, zodat gemeenten kunnen sturen op lokaal samenhangende zorg voor gezinnen en jeugdigen.

Nieuwe verantwoordelijkheden voor gemeenten

Conform de Bestuursafspraken 2011–2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de huidige provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg inclusief de jeugdbescherming en de jeugdreclassering, de jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg), de geestelijke gezondheidzorg voor jeugdigen (jeugd-GGZ), en de zorg voor jeugd met een licht verstandelijk beperking (jeugd-LVB). Dit komt bovenop de taken die gemeenten al hadden in het preventief lokaal jeugdbeleid, de jeugdgezondheidszorg en ondersteuning bij (lichte) opvoedingsvragen binnen/ via het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Hoofdlijnen van de decentralisatie

IHet nieuwe stelsel kent door één wettelijk kader en één financieringssysteem voor de jeugdzorg meer doelmatigheid. Ook maakt het meer integrale zorg in geval van meervoudige problematiek beter mogelijk. Het nieuwe stelsel biedt hierdoor kansen voor vermindering van de regels en het tegengaan van bureaucratie.

Tijdspad

De jeugdzorg gaat naar verwachting per 1 januari 2015 over naar gemeenten. De zorg voor jeugd die vanuit de AWBZ begeleiding wordt gegeven zal naar verwachting ook met ingang van 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van gemeenten gaan vallen. Dit betekent dat gemeenten en andere partijen zich tijdig goed moeten voorbereiden op deze transitie.

Bezuiniging

De decentralisaties gaan gepaard met een bezuiniging. De gemeente staan dichterbij de burgers waardoor er verwacht wordt efficienter te kunnen werken. Inmiddels is er wel de toezegging dat gemeente de zorg en zorgverlener die jongeren in 2014 hebben moet voortzetten tot 2015. Daarna komt er een nieuwe beoordeling door de gemeente.