Waarom de jeugdwet en wat willen we bereiken?

Geplaatst 16 nov. 2014 11:16 door Nely Sieffers   [ 16 nov. 2014 11:29 bijgewerkt door Webmaster UW Ouderplatform ]
De Jeugdwet is het logische sluitstuk van een langdurig proces. De motie Soutendijk, in 2004 met algemene stemmen door de Eerste Kamer aanvaard, vroeg om eenduidige financiering en aansturing van de jeugdzorg. Volgens de indieners zou de Wet op de jeugdzorg (die begin 2005 zou ingaan) hierin onvoldoende voorzien. In 2009 liet de Evaluatie van de Wet op de jeugdzorg zien dat er veel was bereikt, maar dat de beoogde effectieve, integrale aanpak helaas niet tot stand was gekomen. Te veel bureaucratie, versnippering en verkokering van financieringsstromen stonden gestroomlijnde jeugdzorg in de weg. Ook de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg (2010) trof knelpunten aan en pleitte voor één financieel kader, preventie, lichte jeugdhulp in de buurt, 1-gezin, 1-plan, 1-regisseur en decentralisatie (inclusief de jeugd-GGZ). In de nieuwe Jeugdwet zijn alle adviezen van de parlementaire werkgroep overgenomen.

Samengevat zijn in de huidige jeugdzorg deze knelpunten geconstateerd:

• het huidige jeugdzorgstelsel is te versnipperd

• de samenwerking rond gezinnen schiet tekort

• de druk op de gespecialiseerde zorg is te groot

• afwijkend gedrag wordt te snel gemedicaliseerd

• de uitgaven blijven stijgen

• overbehandeling én onderbehandeling

De nieuwe Jeugdwet biedt kansen om het huidige jeugdstelsel anders in te richten en de geconstateerde knelpunten op te lossen.

Wat willen we bereiken met de jeugdwet?

De Jeugdwet biedt kansen de knelpunten in het huidige jeugdstelsel op te lossen en het stelsel ingrijpend te veranderen. De stelselwijziging is geen doel, maar een middel om een echte omslag (transformatie) in de zorg voor jeugd te realiseren.


De transformatiedoelen zijn:
  • meer preventie, meer eigen verantwoordelijkheid, meer benutten van ‘eigen kracht’ en het sociale netwerk van kinderen en hun ouders;
  • kinderen en jongeren naar vermogen mee laten doen, laten participeren. Daarom willen we normaliseren, ontzorgen en niet onnodig medicaliseren;
  • sneller jeugdhulp op maat, dicht bij huis, om zo het beroep op gespecialiseerde zorg te verminderen;
  • betere samenwerking rond gezinnen: 1-gezin, 1-plan, 1-regisseur, o.a. door ontschotting van budgetten;
  • meer ruimte voor professionals, door de regeldruk serieus terug te dringen.