Infopunt‎ > ‎Jeugdhulp‎ > ‎

Klachten, bezwaar en vertrouwenspersoon

Er zijn verschillende soorten van klachten en het is belangrijk dat u op de hoogte bent met welke klacht u waar moet zijn. Dit is afhankelijk van de inhoud van de klacht. Heeft de gemeente uw aanvraag voor jeugdhulp afgewezen dan moet u bij de gemeente zijn. Gaat de klacht over de bejegening van een jeugdhulpverlener dan moet u bij de zorgaanbieder zijn. Een onafhankelijk vertrouwenspersoon of een patiëntenvertrouwenspersoon kunt u helpen. 

Onafhankelijke vertrouwenspersoon
In de Jeugdwet is het recht op een onafhankelijk vertrouwenspersoon vastgelegd. Iedereen die gebruik wil maken van jeugdhulp kan met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Dit is voor volwassenen en kinderen.
Op verzoek kan de vertrouwenspersoon met u meegaan naar gesprekken met de gemeente of hulpverlener. Ook kunnen zij helpen met het indienen van een klacht of een bezwaar maken bij de gemeente tegen een besluit dat genomen is. U kunt contact opnemen met een Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) voor een vertrouwenspersoon.

Bezwaar maken bij de gemeente
Na een aanvraag voor jeugdhulp, doet de gemeente u een passend aanbod. Bent u het niet eens met het aanbod (= besluit of beschikking), praat dan eerst met de gemeente zelf. In een gesprek met u kijkt de gemeente of er een oplossing is. Mogelijk krijgt u een alternatief aanbod dat wel passend is. Komt u er na een gesprek niet uit of is er onvoldoende tijd voor een gesprek, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. U kunt ook bezwaar maken als de gemeente uw aanvraag voor jeugdhulp afwijst. De procedure van bezwaar kunt u terug vinden in de brief met het besluit die u van de gemeente krijgt. Ook op de website van de gemeente kunt u hier meer informatie over vinden.
Na de bezwaarprocedure kunt u nog in beroep gaan via de rechter.

Geen bezwaar en beroep bij jeugdbescherming of -reclassering
Bezwaar en beroep zijn niet mogelijk als de rechter jeugdhulp heeft opgelegd (gedwongen kader). Dat gaat om de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of om jeugdreclassering.

Klachten bij een jeugdhulpinstelling
Bent u niet tevreden over de bejegening of zorg van de hulpverlener dan kunt u dit het beste eerst bespreken met de persoon zelf en/of leidinggevende. Heeft dat onvoldoende resultaat dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de instelling. Hierin zitten mensen die niet bij de instelling horen en dus onafhankelijk zijn. Zij beoordelen klachten en kunnen daar een uitspraak over doen. Op de website van de instelling kunt u hier meer informatie over vinden.
Monitor transitie jeugd

Naast alle mogelijkheden die er zijn om klachten te behandelen is het ook belangrijk om een melding bij de monitor transitie jeugd te doen. Bij de monitor worden uit het hele land signalen, positief en negatief verzameld. Dit zorgt voor informatie om het beleid bij te stellen waar nodig. De monitor heeft ook een nieuwsbrief waarvoor u kunt inschrijven zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen.Patiëntenvertrouwenspersoon
De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) verleent patiënten in de geestelijke gezondheidszorg advies en bijstand bij de handhaving van hun rechten.

Kinderombudsman
De Kinderombudsman beantwoordt graag uw vragen over kinderrechten en het Kinderrechtenverdrag. Ook kunt u terecht bij de Kinderombudsman als u vindt dat er in kinderrechten worden geschonden. U kunt dan een klacht of een signaal indienen. Hier leest u hoe u in contact komt met de Kinderombudsman.


Handreikingen

Brochure klacht- en tuchtrecht (LOC juli 2015)
Handreiking onafhankelijk vertrouwenswerk in het kader van de nieuwe jeugdwet
Informatiebrochure bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid