Infopunt‎ > ‎Onderwijs‎ > ‎

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben.
Bijvoorbeeld omdat zij een handicap, chronische ziekte of stoornis hebben. Er zijn speciale basisscholen en speciale scholen voor voortgezet onderwijs. Het speciaal onderwijs in Nederland is onderverdeeld in 4 clusters. Deze clusters zijn gebaseerd op het soort beperking van de leerlingen. Elk cluster heeft verspreid door Nederland zijn eigen scholen. Met de invoering van passend onderwijs verloopt de toelating verschillend:

Route via de landelijke expertise centra
Cluster 1: onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking
Cluster 2: onderwijs aan leerlingen met een auditief/communicatieve beperking

Route via de samenwerkingsverbanden passend onderwijs:

Cluster 3: onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking
Cluster 4: onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen

Op deze pagina meer info over de route van toelating, contactgegevens etc.

Route via samenwerkingsverbanden

Met de invoering van passend onderwijs is de toewijzing van ambulante begeleiding en (voortgezet) speciaal onderwijs van cluster 3 en 4 een nieuwe verantwoordelijkheid voor het samenwerkingsverband. 

De toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Elk samenwerkingsverband (SWV) stelt zelf de criteria vast voor de toelaatbaarheid van leerlingen aan een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) en (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so die onder het samenwerkingsverband valt. Op basis van die criteria beslist het samenwerkingsverband op verzoek van het bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven, of de leerling toelaatbaar is. Dat gebeurt door middel van een toelaatbaarheidsverklaring (=TLV) voor het sbo of het (v)so. 
De beslissing over de toelaatbaarheidsverklaring neemt het samenwerkingsverband op basis van een deskundigenadvies. Zonder deze toelaatbaarheidsverklaring kan de leerling niet aan een sbo-school of school voor (v)so worden toegelaten.
Handreiking afgeven toelaatbaarheidsverklaring voor het so en vso
Stroomschema voor afgeven toelaatsbaarheidsverklaring

Verplichting tot het hebben van een adviescommissie

Tegen de beslissing van het samenwerkingsverband over de al dan niet toelaatbaarheid van een leerling tot het sbo/(v)so kan door ouders en schoolbesturen bezwaar worden ingediend. Elk samenwerkingsverband is wettelijk verplicht voor deze bezwaarschriftprocedure een (bezwaar)adviescommissie te hebben. Op de bezwaarschriftprocedure is de Algemene wetbestuursrecht van toepassing.

Ontwikkelingsperspectief (OPP) en voortgangsregistratie

De Wet kwaliteit (v)so verplicht (v)so-scholen om voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief vast te stellen. Hierin staat wat zijn verwachte uitstroomniveau is en welke onderwijsdoelen een leerling zal kunnen halen. Door het instroomniveau en het verwachte uitstroomniveau te verbinden ontstaat een prognose of ontwikkelingslijn voor alle leerlingen. Het ontwikkelingsperspectief biedt de leraar een handvat om het onderwijs planmatig en doelgericht vorm te geven en is een geschikt instrument voor afstemming en communicatie tussen school, ouders en leerling.

Belangrijke contactgegevens

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 
Passenderwijs

Samenwerkingsverband Voortgezet onderwijs
SWVVO-RUW

Hier een overzicht van SO en VSO scholen in de regio


Verdieping (voortgezet) speciaal onderwijs

  • Overzicht scholen (voortgezet) speciaal onderwijs Op deze pagina een overzicht van alle speciaal onderwijs scholen waar kinderen vanuit de regio Utrecht-west les volgen.SamenwerkingsverbandenRegio Utrecht westSamenwerkingsverband Primair Onderwijs PassenderwijsSamenwerkingsverband Voortgezet onderwijs ...
    Geplaatst 6 jan. 2017 03:22 door Webmaster UW Ouderplatform
  • Cluster 2 en Passend Onderwijs? Cluster 2 maakt geen deel uit van de regionale samenwerkingsverbanden, maar heeft een landelijke regeling. De besturen van de cluster 2 scholen werken samen in een landelijk dekkend netwerk van ...
    Geplaatst 14 feb. 2016 06:55 door Webmaster UW Ouderplatform
  • Kwaliteit in het (voortgezet) speciaal onderwijs Om de kwaliteit in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) te verbeteren, treedt per 1 augustus 2013 de Wet kwaliteit (v)so in werking. De wet kwaliteit (v)so is ...
    Geplaatst 14 feb. 2016 06:22 door Webmaster UW Ouderplatform
Berichten 1 - 3 van 3 worden weergegeven. Meer bekijken »

Route via landelijke expertise centra

Met de invoering van passend onderwijs is onderwijs (ondersteuning) uit cluster 1, 2, en voor kinderen met epilepsie niet naar de samenwerkingsverbanden passend onderwijs overgegaan. De deskundigheid voor deze kinderen is erg specialistisch en daarom is er voor gekozen om dit in een landelijk expertisecentrum onder te brengen. 

Toelatingsprocedure

Zij kennen een eigen toelatingsprocedure en hebben geen zorgplicht. Of een leerling in aanmerking komt voor het onderwijs op een instelling van cluster 1, 2 of epilepsie wordt beoordeeld door de Commissie van onderzoek van de instelling, op verzoek van de instelling zelf of van de reguliere school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven.
De Commissie van onderzoek kan ook bepalen dat een leerling in aanmerking komt voor begeleiding door de instelling als het kind is of wordt ingeschreven op een reguliere school. De commissie bepaalt ook voor welke periode dit geldt en adviseert over de inhoud van de begeleiding.

Cluster 1

Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen

Dit zijn scholen voor visueel gehandicapte kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen die slechtziend of blind zijn. De meeste van deze kinderen gaan met speciale begeleiding naar het gewone onderwijs. De overige bezoeken speciale scholen.

Brochure: Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking

Links

Stichting Bartimeus: Expert bij leven met een visuele beperking. Voor onderzoek, zorg, school, woonvorm of werk voor mensen die slechtziend of blind zijn, soms ook met een meervoudige beperking.

Cluster 2

Cluster 2 bestaat uit scholen voor dove en slechthorende kinderen en voor kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden of taalmoeilijkheden. De scholen zijn er ook voor kinderen met communicatieve problemen, zoals bij bepaalde vormen van autisme.

Brochure: Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs voor  leerlingen die doof of slechthorend zijn en/of een taalontwikkelingsstoornis hebben (cluster 2)

Meer info over onderwijs cluster 2...

Links
Siméa landelijke stichting voor cluster 2 onderwijs

Auris geeft hulp aan iedereen die moeite heeft met horen, spreken of taal. Auris onderzoekt, behandelt, ondersteunt en geeft onderwijs. Passend bij wat nodig is en voor elke leeftijd.

Kentalis is een specialist op het gebied van onderzoek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren.

Viertaal  instellingen voor verzorgen onderwijs, toeleiding naar cluster 2 en bieden ondersteuning in het reguliere onderwijs.

Fodok federatie voor ouders van dove kinderen 

Onderwijs en epilepsie

Door epilepsie kunnen sommige kinderen leerproblemen krijgen. Zij kunnen dan in aanmerking komen voor ambulante begeleiding. Voor kinderen die leer- en gedragsproblemen hebben door epilepsie zijn er speciale scholen, die verbonden zijn aan de epilepsiecentra.

BrochureLeerling met epilepsie op school?
Onderwijskundige begeleiding voor leerkrachten/docenten en hun leerlingen met epilepsie


Links 

LWOE Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie

De Waterlelie expertisecentrum voor onderwijs en epilepsie

SEIN expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde