Leerplicht info

Leerplichtambtenaren

Geplaatst 29 nov. 2013 08:07 door Nely Sieffers   [ 26 nov. 2015 07:17 bijgewerkt door Webmaster UW Ouderplatform ]

Leerplichtconsulenten letten erop dat alle leerplichtige kinderen in Nederland naar school gaan. Leerlingen die vaak zonder
geldige reden afwezig zijn, kunnen een proces verbaal krijgen. De leerplichtambtenaar bekijkt wat de reden van het schoolverzuim is. Dit gebeurt meestal op verzoek van de school. Maar ouders en jongeren kunnen ook zelf contact opnemen met de leerplichtconsulent.

Maatschappelijke zorg

Leerplichtconsulenten besteden veel tijd aan maatschappelijke zorg. Wanneer een leerling vaak afwezig is, kan dat betekenen dat er iets met de leerling of met zijn of haar ouders aan de hand is. De leerplichtambtenaar zoekt uit wat het probleem is en verwijst, waar nodig, door naar andere instanties.

Door hulp in te roepen van de leerplichtconsulent, kunnen veel problemen worden opgelost. En kan worden voorkomen dat een leerling helemaal vastloopt. Hoe eerder er hulp wordt ingeschakeld, des te groter is de kans van slagen. Twijfel dus niet om contact op te nemen met een leerplichtconsulent als u problemen bij uw kind vermoedt.

Pas op! Proces verbaal

Leerplichtconsulenten mogen ouders en leerlingen vanaf 12 jaar een proces verbaal geven als zij weigeren mee te werken aan de uitvoering van de bepalingen in de Leerplichtwet. 

Uitleg vrijstellingen leerplicht

Geplaatst 29 nov. 2013 07:47 door Nely Sieffers   [ 29 nov. 2013 07:48 bijgewerkt door Webmaster UW Ouderplatform ]

De leerplichtambtenaar kan vrijstellingen van de leerplicht verlenen op grond van de volgende 
wetsartikelen: 

 
Artikel 11 van de Leerplichtwet  
Artikel 11d. Dit artikel wordt door de leerplichtambtenaar gebruikt voor beroep op vrijstelling van 
geregeld schoolbezoek voor jongeren wegens ziekte. Bijvoorbeeld jongeren die voor een 
periode zijn opgenomen of een deel van de schooltijd een behandeling volgen. 
 Artikel 11g. Jongeren die door ander gewichtige omstandigheden verhinderd zijn de school te bezoeken. Er wordt alleen vrijstelling verleend als het gaat om omstandigheden die buiten de wil en invloed van de ouders en/of jongeren liggen. De directeur van de school beslist over aanvragen tot 10 schooldagen per schooljaar. Voor meer dan 10 schooldagen beslist de 
leerplichtambtenaar. 
 
Artikel 15 van de Leerplichtwet  
Op grond van bijzondere omstandigheden kan voor kwalificatieplichtigen vrijstelling gegeven 
worden voor inschrijving aan een school/instelling, als wordt aangetoond dat de jongere op 
andere wijze voldoende onderwijs geniet. 
 
Artikel 3a en 3b van de Leerplichtwet  
Het is niet alle jongeren gegeven in het gangbare onderwijstraject een startkwalificatie te halen. 
Voor hen kan vervangende leerplicht of een speciaal traject een mogelijkheid zijn om het zicht 
op een startkwalificatie te houden. In de artikelen 3a en 3b van de Leerplichtwet is de 
vervangende leerplicht voor 14-, 15- en 16-jarigen geregeld. 
 
Artikel 5 lid a van de Leerplichtwet 
Als de jongere op grond van lichamelijke of psychische gronden niet geschikt geacht wordt om 
tot een school /onderwijsinstelling te worden toegelaten. 
 
Artikel 5 lid b van de Leerplichtwet 
Als de ouders bezwaar maken tegen de richting van het onderwijs van alle scholen binnen een 
redelijke afstand van de woning. 
 
Artikel 5 lid c van de Leerplichtwet 
Als de jongere als leerling staat ingeschreven op een school buiten Nederland en deze school 
geregeld bezoekt. 

1-2 of 2