Infopunt‎ > ‎Onderwijs‎ > ‎Onderwijs thema's‎ > ‎

Medezeggenschap

Passend onderwijs en medezeggenschap

Per 1 augustus 2014 wordt op alle scholen in Nederland passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat alle leerlingen zo passend mogelijk onderwijs krijgen. Hiervoor gaan scholen met elkaar samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs. In de regio Utrecht-west gaat het om twee samenwerkingsverbanden. 


Ondersteuningsprofiel en ondersteuningsplan

Elke school legt in het ‘schoolondersteuningsprofiel’ vast welke voorzieningen en mogelijkheden zij heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband beschrijft in het ‘ondersteuningsplan’ hoe de schoolbesturen van de scholen in de regio zorgen voor een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. In het ondersteuningsplan staan afspraken over:

 • welke begeleiding iedere reguliere school biedt;
 • welke kinderen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs gaan;
 • hoe het geld voor extra ondersteuning over de scholen worden verdeeld;
 • wat de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften moet zijn;
 • hoe ouders worden geïnformeerd over wat scholen kunnen betekenen voor kinderen die extra ondersteuning of zorg nodig hebben.


Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Daarin zitten ouders (in het VO ook leerlingen) en personeelsleden. Belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (instemmingsrecht). Maar ook kan de ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven.


Info tip: www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl


Info over medezeggenschap...

 • Medezeggenschap in het samenwerkingsverband Medezeggenschap in het samenwerkingsverbandNaast de bestaande medezeggenschapsraad (MR) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat er ook medezeggenschap op het niveau van het samenwerkingsverband. Elk samenwerkingsverband is verplicht om een ...
  Geplaatst 29 mei 2014 13:31 door Webmaster UW Ouderplatform
 • Medezeggenschap op school Iedere school heeft een medezeggenschapsraad(MR). Hierin zitten ouders en personeelsleden. In het voortgezet onderwijs kunnen ook leerlingen in de medezeggenschapsraad zitten. De ouders uit de medezeggenschapsraad worden door de ...
  Geplaatst 2 mrt. 2014 07:17 door Webmaster UW Ouderplatform
 • Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs Per 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs van kracht. Deze wet brengt veranderingen in de medezeggenschap. Het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt ondersteuning en advies aan medezeggenschapsraden, personeelsleden ...
  Geplaatst 2 mrt. 2014 07:20 door Webmaster UW Ouderplatform
Berichten 1 - 3 van 3 worden weergegeven. Meer bekijken »