Infopunt‎ > ‎Onderwijs‎ > ‎Onderwijs thema's‎ > ‎Medezeggenschap‎ > ‎

Info medezeggenschap
Medezeggenschap in het samenwerkingsverband

Geplaatst 10 sep. 2013 03:55 door Nely Sieffers   [ 29 mei 2014 13:31 bijgewerkt door Webmaster UW Ouderplatform ]

Medezeggenschap in het samenwerkingsverband

Naast de bestaande medezeggenschapsraad (MR) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat er ook medezeggenschap op het niveau van het samenwerkingsverband. Elk samenwerkingsverband is verplicht om een ondersteuningsplanraad (OPR) op te richten. In de OPR zijn ouders en personeel vertegenwoordigd.
In de samenwerkingsverbanden van het voortgezet onderwijs kunnen naast ouders en personeel ook leerlingen in de OPR worden gekozen. De leden
van de OPR worden gekozen door de (G)MR-en in de regio. Ook als u niet in de MR zit van de school van uw kind kunt u zich kandidaat stellen voor de OPR.
De ondersteuningsplanraad moet instemmen met het ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan worden veel belangrijke zaken geregeld, zoals de
basisondersteuning, de manier waarop ondersteuning wordt toegewezen, hoe ouders worden ondersteund, etc.

Wat kunt u doen?

Word lid van de ondersteuningsplanraad
U kunt zich verkiesbaar stellen voor de ondersteuningsplanraad. Op die manier kunt u rechtstreeks meepraten overhet ondersteuningsplan. Een van de belangrijke onderwerpen is de basisondersteuning. Een hoog niveau van basisondersteuning binnen een samenwerkingsverband kan ervoor zorgen dat meer reguliere scholen ondersteuning binnenshuis organiseren. 

Op die manier zijn dus meer scholen goed toegankelijk en is er een grotere kans dat ouders kunnen kiezen voor een school die echt bij hun kind past. Tegelijkertijd moet het natuurlijk wel realistisch zijn. Het heeft geen zin om op papier te zetten dat het niveau heel hoog is, als scholen dit in de praktijk niet waar kunnen maken. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om een ambitieus

niveau van basisondersteuning vast te leggen, maar de ‘zwakkere’ scholen wel een
aantal jaren de tijd te geven om dit niveau te halen. Het is raadzaam om vragen te stellen over de manier waarop het samenwerkingsverband vinger aan de pols houdt over de invulling van de basisondersteuning. Ook de onderwijsinspectie kijkt hier naar.
Als lid van de ondersteuningsplanraad zorgt u dat de belangen van alle ouders in beeld zijn. Om te weten wat er onder ouders leeft, kunt u bijvoorbeeld bijeenkomsten
organiseren voor een brede groep ouders en met elkaar in gesprek te gaan over passend onderwijs. U kunt ook een enquête houden.

Geef advies aan de ondersteuningsplanraad
Als u niet in de ondersteuningsplanraad zit, kunt u advies geven aan ouders die
er in zitten of aan het samenwerkingsverband zelf. Vooral als u samenwerkt met andere
ouders kunt u op deze manier invloed uitoefenen. Zo kunt u de ondersteuningsplanraad
per brief of in een gesprek informeren over problemen die er spelen, of over mogelijke oplossingen voor bepaalde doelgroepen.

Medezeggenschap op school

Geplaatst 10 sep. 2013 03:36 door Nely Sieffers   [ 2 mrt. 2014 07:17 bijgewerkt door Webmaster UW Ouderplatform ]

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad(MR). Hierin zitten ouders en personeelsleden. In het voortgezet onderwijs kunnen ook leerlingen in de medezeggenschapsraad zitten. De ouders uit de medezeggenschapsraad worden door de ouders van de school gekozen. Een medezeggenschapsraad praat over verschillende onderwerpen die op de eigen school spelen. Als er meerdere scholen onder hetzelfde schoolbestuur vallen is er ook een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) die zich bezighoudt met de zaken die het schoolbestuur voor alle aangesloten scholen bepaalt. De medezeggenschapsraad speelt een belangrijke rol bij passend onderwijs. De MR heeft adviesrecht over verschillende zaken. Op het terrein van passend onderwijs is het ondersteuningsprofiel het belangrijkste onderdeel waar de MR adviesrecht op heeft.In het ondersteuningsprofiel staat aangegeven hoe ondersteuning wordt geboden aan leerlingen die dat nodig hebben, of de school zich gaat specialiseren in een bepaalde type ondersteuning en hoe het aanmeldbeleid eruit ziet.

Wat kunt u doen?

Word lid van de medezeggenschapsraad
Net als andere ouders kunt u zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad.
Als u gekozen bent in de MR, kunt u samen met andere ouders en personeelsleden praten over zaken die de school aangaat, inclusief het ondersteuningsprofiel.

Geef advies over het ondersteuningsprofiel
Ook als u niet in de medezeggenschapsraad zit, kunt u advies geven over wat u vindt
van het ondersteuningsprofiel. Mogelijk kunt u met andere ouders samen reageren
op het ondersteuningsprofiel. Geef aan welke ondersteuning u mist op school, of welke ondersteuning vooralgoed geregeld is.
Kijk of de ambities van de school realistisch zijn, maar ook of ze niet te snel leerlingen buitensluiten. Let erop of vooroordelen over bepaalde beperkingen of
stoornissen een rol spelen in de discussie. Ga na of bepaalde groepen leerlingen
niet worden vergeten. U kunt de medezeggenschapsraad vragen om een bijeenkomst te beleggen, zodat meer ouders mee kunnen praten over het ondersteuningsprofiel. Ook kunt u zich rechtstreeks tot de schoolleiding of het schoolbestuur richten.

Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

Geplaatst 15 mei 2013 01:42 door Nely Sieffers   [ 2 mrt. 2014 07:20 bijgewerkt door Webmaster UW Ouderplatform ]

Per 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs van kracht. Deze wet brengt veranderingen in de medezeggenschap. Het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt ondersteuning en advies aan medezeggenschapsraden, personeelsleden en ouders/leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Ook directeuren en bestuurders kunnen bij het steunpunt terecht voor ondersteuning en advies bij de medezeggenschap binnen passend onderwijs en de oprichting van de ondersteuningsplanraad.

Alle ondersteuning, advies en informatie van het steunpunt is kosteloos beschikbaar. Het steunpunt wordt gefinancierd door ministerie OCW.

Passend onderwijs bevindt zich in de implementatiefase. Zo ook de medezeggenschap binnen passend onderwijs. Het steunpunt ontwikkelt de komende periode diverse nieuwe handreikingen, modellen en begeleidingsmogelijkheden. Een regelmatige aanvulling van de vraag&antwoord op basis van de vragen die binnen komen via de telefoon of mail vindt plaats. Voor ieder samenwerkingsverband biedt het steunpunt vanaf mei een mogelijkheid om een eigen deel op deze website te krijgen. Deze is ontwikkeld voor de communicatie met alle betrokkenen, MR-en, ouders en personeelsleden. Een instrument dat kan worden ingezet door en voor de ondersteuningsplanraad.

Over het steunpunt

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs helpt bij de inrichting van medezeggenschap binnen passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs. Ouders, personeelsleden, leerlingen (voortgezet onderwijs) en medezeggenschapsraden kunnen voor (gratis) informatie, voorlichting en advies terecht bij het steunpunt. Ook biedt het steunpunt kosteloos ondersteuning aan directeuren en bestuurders bij de medezeggenschap binnen passend onderwijs en de oprichting van de ondersteuningsplanraad.

Het steunpunt is een initiatief van de vakbonden (AOb, AVS, CNV-Onderwijs, FvOv), Leerlingorganisatie (LAKS) en landelijke ouderorganisaties (Balans, CG-raad, Platform VG, LOBO, NKO, OUDERS & COO en de Vereniging Openbaar Onderwijs). Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap financiert het steunpunt. Met het ministerie en de sectororganisaties (PO- en VO-raad) vindt afstemming plaats.

Contactgegevens Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

Postadres: Postbus 60182, 1320 AE Almere
Telefoonnummer: (036) 536 87 18
Telefoonnummer helpdesk: 0800 – 270 04 00 (gratis)
E-mail: info@medezeggenschap-passendonderwijs.nl
www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl

1-3 of 3