Infopunt‎ > ‎Onderwijs‎ > ‎Onderwijs thema's‎ > ‎Passend onderwijs‎ > ‎

Info passend onderwijs


Leerlingen met een ernstig meervoudige beperking

Geplaatst 18 jan. 2016 01:03 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 18 jan. 2016 01:32 bijgewerkt ]

Voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) is de procedure voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring afwijkend. (V)so-scholen met leerlingen met een ernstige meervoudige beperking hebben vaak met meerdere samenwerkingsverbanden te maken. Deze kunnen allemaal eigen procedures en criteria hebben. Om het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor deze leerlingen gemakkelijker te maken hebben de PO-Raad en de VO-raad één landelijk uniform formulier ontwikkeld voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring. Ernstig meervoudig beperkte leerlingen die aan de criteria voldoen, krijgen een toelaatbaarheidsverklaring die geldig is voor de hele schoolloopbaan (een voor primair, een voor voortgezet onderwijs).


Leestip: Handreiking voor het gesprek over onderwijs en zorg

Veranderingen per 1 januari 2016 Lwoo en praktijkonderwijs

Geplaatst 23 dec. 2015 08:21 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 14 feb. 2016 07:10 bijgewerkt ]

Welke verandering voor LWOO en Pro?

Vanaf 1 januari 2016 worden het praktijkonderwijs (pro) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) onderdeel van het stelsel van passend onderwijs. De voortgezet onderwijs (VO)-samenwerkingsverbanden gaan dan bepalen of een leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs of is aangewezen op leerwegondersteunend onderwijs. Het lwoo en het pro zijn vormen van lichte ondersteuning. 

Procedure van aanvraag

In groep 7 wordt er al gekeken of het nodig is om een lwoo of pro beschikking aan te vragen. Hierdoor wordt op tijd zichtbaar hoeveel plaatsen er nodig zijn. De basisschool meldt het kind aan bij de VO school van keuze. Het bestuur van de vo-school dient de aanvraag in bij het vo-samenwerkingsverband. Bij de aanvraag voor lwoo voegt het bevoegd gezag na overleg met de ouders het onderwijskundig rapport, samen met de op schrift gestelde zienswijze van de ouders. Als de aangevraagde ondersteuning niet wordt toegekend, moet de vo-school op grond van de zorgplicht een passende plek voor de leerling vinden. De verwijzing naar het lwoo of de toelaatbaarheidsverklaring voor het pro geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan. Voordelen

Doordat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk zijn voor de lichte (Pro en Lwoo) en zware ondersteuning (speciaal onderwijs) lopen kinderen minder risico tussen wal en schip te vallen. Doordat zware en lichte ondersteuning zijn samengevoegd kan er gezocht worden naar maatwerk passend bij het kind.

In de regio Utrecht-west

In het ondersteuningsplan LWOO en Pro is vastgelegd hoe de procedure van aanvraag verloopt in de regio Utrecht-west. 
Daarbij is ook aangegeven hoe ouders betrokken worden.

Ondersteuningsplan Lwoo en PRO in de Regio Utrecht West (SWVVO-RUW)


Zorgplicht en passend onderwijs

Geplaatst 29 mei 2014 14:54 door Nely Sieffers   [ 14 feb. 2016 06:48 bijgewerkt door Webmaster UW Ouderplatform ]

Schoolbesturen krijgen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet de school een zo passend mogelijk aanbod op de eigen, een andere reguliere of een speciale school binnen de regio regelen. De school heeft hierbij een zorgplicht. De school regelt de extra ondersteuning in de klas of een plek op een andere school of de plaatsing in het speciaal onderwijs. 
Bij uitvoering van de zorgplicht, moet het schoolbestuur eerst kijken wat de school zelf kan doen. Vindt de school dat een leerling het beste naar een andere school binnen het samenwerkingsverband kan gaan, dan moet deze zelf zorgen voor een goede plek voor die leerling.

Ouders hoeven dus niet meer zelf een ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen. De landelijke indicatie via het REC 3 en 4 wordt afgeschaft en vervangen door een indicatie bij het samenwerkingsverband in de regio. 

Het accent verschuift van het medisch labelen van kinderen, naar wat zij daadwerkelijk nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. De onderwijsbehoefte is vanaf nu het uitgangspunt. In de Wet passend onderwijs wordt expliciet gesproken over onderwijsondersteuning van leerlingen’.
Scholen stellen een schoolondersteuningsprofiel op. Hierin geven zij aan welke onderwijsondersteuning ze aan leerlingen kunnen bieden.


Stroomschema’s zorgplicht

Met de ingang van passend onderwijs krijgen schoolbesturen zorgplicht. Dit houdt in dat ze verplicht zijn om een passende onderwijsplek te vinden voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Deze zorgplicht is opgenomen in de Wet passend onderwijs. Maar wat moet een school in het primair of voortgezet onderwijs nu precies doen als een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte zich aanmeldt?
Het is belangrijk dat ouders inzicht hebben hoe scholen de zorgplicht uitvoeren bij de aanmelding van een kind met een extra ondersteuningsbehoefte. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft stroomschema’s ontworpen voor 4 situaties om scholen inzicht te geven:
De stroomschema’s laten precies zien welke procedures een school moet doorlopen als een leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft.


Ontwikkelingsperspectief stelt doelen vast

Geplaatst 29 mei 2014 13:46 door Nely Sieffers   [ 29 mei 2014 15:38 bijgewerkt door Webmaster UW Ouderplatform ]

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dan is het prettig om zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden te kennen en te evalueren. Speciaal daarvoor stelt de school in overleg met u een ontwikkelingsperspectief (OPP) op, waarin staat welke onderwijsdoelen uw kind zal kunnen halen.

Binnen 6 weken nadat uw kind is geplaatst, stelt de school het ontwikkelingsperspectief voor uw kind vast. De school voert hiervoor op overleg met u. Veel scholen in het voortgezet onderwijs betrekken ook uw kind bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Als uw kind meerderjarig en handelingsbekwaam is, is dat zelfs verplicht. Daarnaast gebruikt de school medische gegevens, informatie over eerder verleende hulp en ondersteuning en behaalde leerresultaten. De school kijkt naar de thuissituatie en doet eventueel aanvullende observaties of onderzoek. Als ze voldoende informatie heeft, stelt de school het ontwikkelingsperspectief van uw kind op.

Lees verder...


Instemming ouders handelingsdeel OPP

Het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (OPP) van kinderen in het passend onderwijs moet worden goedgekeurd door de ouders. Dat heeft de Tweede Kamer besloten naar aanleiding van een motie van de PvdA.

Het ontwikkelingsperspectief het voormalige handelingsplan wordt door scholen opgesteld en aan de ouders van de leerling voorgelegd. Met de uitvoering ervan, het handelingsdeel, kan alleen worden begonnen nadat de ouders hebben ingestemd. Door de aangenomen motie wordt het belang benadrukt dat ouders en scholen in overleg tot overeenstemming moeten komen over het ontwikkelingsperspectief.

Informatie tips

Brochure over het ontwikkelingsperspectief in het regulier basisonderwijs (PO Raad)

Brochure over het ontwikkelingsperspectief in het speciaal basis onderwijs en het speciaal onderwijs. (PO Raad)


Voor welke leerlingen moeten scholen een ontwikkelingsperspectief opstellen?

Voor de volgende leerlingen moeten scholen verplicht een ontwikkelingsperspectief opstellen:
  • leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs
  • leerlingen in het praktijkonderwijs
  • leerlingen in het speciaal basisonderwijs
  • leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het regulier basis- en voortgezet onderwijs
Reguliere basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs hoeven geen ontwikkelingsperspectief op te stellen voor leerlingen die ondersteuning krijgen die in het basisondersteuningsaanbod zit, zoals begeleiding bij dyslexie of kortdurende remedial teaching.

Brochure over autisme ondersteunt samenwerkingsverbanden en leraren

Geplaatst 9 nov. 2013 22:40 door Nely Sieffers   [ 14 feb. 2016 02:47 bijgewerkt door Webmaster UW Ouderplatform ]

maandag 4 november 2013 

Het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) hebben een brochure gemaakt voor de nieuwe samenwerkingsverbanden Passend onderwijs: ‘Een leerling met autisme in de klas’.

Deze brochure heeft vooral aandacht voor kinderen met autisme en ondersteunt leraren die met deze leerlingen te maken hebben. In de uitgave staan onder meer adviezen en ondersteunende informatie. 

Lees hier de folder...

1-5 of 5