Veranderingen per 1 januari 2016 Lwoo en praktijkonderwijs

Geplaatst 23 dec. 2015 08:21 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 14 feb. 2016 07:10 bijgewerkt ]

Welke verandering voor LWOO en Pro?

Vanaf 1 januari 2016 worden het praktijkonderwijs (pro) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) onderdeel van het stelsel van passend onderwijs. De voortgezet onderwijs (VO)-samenwerkingsverbanden gaan dan bepalen of een leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs of is aangewezen op leerwegondersteunend onderwijs. Het lwoo en het pro zijn vormen van lichte ondersteuning. 

Procedure van aanvraag

In groep 7 wordt er al gekeken of het nodig is om een lwoo of pro beschikking aan te vragen. Hierdoor wordt op tijd zichtbaar hoeveel plaatsen er nodig zijn. De basisschool meldt het kind aan bij de VO school van keuze. Het bestuur van de vo-school dient de aanvraag in bij het vo-samenwerkingsverband. Bij de aanvraag voor lwoo voegt het bevoegd gezag na overleg met de ouders het onderwijskundig rapport, samen met de op schrift gestelde zienswijze van de ouders. Als de aangevraagde ondersteuning niet wordt toegekend, moet de vo-school op grond van de zorgplicht een passende plek voor de leerling vinden. De verwijzing naar het lwoo of de toelaatbaarheidsverklaring voor het pro geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan. Voordelen

Doordat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk zijn voor de lichte (Pro en Lwoo) en zware ondersteuning (speciaal onderwijs) lopen kinderen minder risico tussen wal en schip te vallen. Doordat zware en lichte ondersteuning zijn samengevoegd kan er gezocht worden naar maatwerk passend bij het kind.

In de regio Utrecht-west

In het ondersteuningsplan LWOO en Pro is vastgelegd hoe de procedure van aanvraag verloopt in de regio Utrecht-west. 
Daarbij is ook aangegeven hoe ouders betrokken worden.

Ondersteuningsplan Lwoo en PRO in de Regio Utrecht West (SWVVO-RUW)