Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Nieuws 2017‎ > ‎

Goed resultaat na overleg over de maatschappelijke agenda in De Ronde Venen

Geplaatst 24 feb. 2017 08:56 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 24 feb. 2017 08:56 bijgewerkt ]
In de afgelopen maanden is er in gemeente De Ronde Venen gewerkt aan de Maatschappelijke Agenda. Deze agenda gaat over iedereen die woont, werkt, leert, leeft en recreëert in deze gemeente, van jong tot oud. Van inwoners die klaar staan voor anderen tot inwoners die hulp nodig hebben als het even of langdurig tegenzit. Iedereen is en wordt uitgenodigd om mee te werken aan de Maatschappelijke Agenda, geen statisch document, maar een aanzet tot een continu proces van verandering. 

Na het lezen van het eerste concept hebben we een aantal belangrijke aandachtspunten besproken met gemeente De Ronde Venen en zijn de nodige aanpassingen verwerkt in het nieuwe document dat maandag 6 maart besproken wordt in de commissie samenleving van gemeenteraad De Ronde Venen. 

Het is jammer dat er geen zorgvragers betrokken zijn bij de ontwikkeltafel. In eerdere bijeenkomsten hebben wij wel aangegeven dat we willen meedenken met het vervolg maar verder niets meer gehoord. Dit is ook terug te zien in de tekst met een hoog gehalte eigen regie en eigen verantwoording. 
De volgende punten zijn besproken met de gemeente:

Onvoldoende aandacht voor jeugd

Er is onvoldoende aandacht voor jeugd in de maatschappelijke agenda. Ook al is het een algemeen document voor alle inwoners is het wel handig om de jeugd ook apart te benoemen en/of in de voorbeelden te verwerken. Bij kinderen en jongeren is het vooral belangrijk om aandacht te besteden aan de ontwikkeling van het kind met o.a. onderwijs, jeugdhulp. Specifieke problematieken die hierbij spelen en waarbij door vroegtijdige en passende ondersteuning, grotere problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden. Hierbij doelen wij ook op de voorbereiding op de volwassenheid met al zijn consequenties zowel op zorg/wonen/werk/opleiding/financieel/sociaal/emotioneel gebied. Kwetsbare kinderen moeten voldoende aandacht krijgen om niet ook kwetsbare volwassenen te worden. UW ouderplatform vind het belangrijk dat er aandacht wordt gegeven aan goede diagnostiek, wat leidt tot goede behandeling/begeleiding en daardoor hebben kinderen meer kans om zich goed te ontwikkelen. Wij zien dit onderwerp dan ook graag in de maatschappelijke agenda opgenomen want Jeugd gaat niet alleen over opvoeden. 

Kwetsbare doelgroepen onderbelicht

UW Ouderplatform maakt zich zorgen over de geringe aandacht die in de maatschappelijke agenda gegeven wordt aan de echt kwetsbare mensen en de jeugdigen die zorg nodig hebben. Wij zouden het dan ook een goede zaak vinden als de visie op deze groepen een grotere rol krijgen in de maatschappelijke agenda en in de uitvoeringsplannen. Accepteer dat er altijd een groep zal zijn die het echt niet zelf kan en zorg ervoor dat ouders die een ondersteuningsvraag hebben op gang worden geholpen in de wereld van ondersteuning en zorg. Dit is meestal in het begin voor hen geen bekend gebied. Geef ook aandacht aan het VN verdrag voor de rechten van gehandicapten dat per 1 januari 2017 in werking is getreden. Mensen met een beperking hebben het recht om mee te doen op alle fronten (onderwijs, werk, sport, cultuur etc.)

Eigen regie en eigen kracht

Pas op dat de gemeente of de medewerkers in de Toegang niet te snel overgaan tot eigen kracht en eigen regie. Er zijn genoeg inwoners die het in het begin zelf niet weten en niet bekend zijn in de wereld van de ondersteuning en zorg. Zorg ervoor dat deze mensen goede begeleiding krijgen, zodat zij in een later stadium wel zelf de regie kunnen nemen. Hulpverleners moeten op hun handen gaan zitten.Dit is een passieve omschrijving en het is juist belangrijk dat professionals leren hoe zij de hulpvragen kunnen ondersteunen en helpen bij hun ontwikkeling om wel zelfstandig actie te ondernemen. Dit vraagt om een stapsgewijze opbouw waarin een stimulerende balans nodig is van overnemen, samen doen en zelfstandig verder gaan. Niet iedereen kan dat gelijk en daarom moet hierin goed aangesloten worden op de mogelijkheden en ontwikkelingstempo van de hulpvrager. 

Integrale toegang

UW ouderplatform maakt zich zorgen over de huidige werkwijze van de servicepunten. Daar is onvoldoende deskundigheid voor Jeugdhulp aanwezig waardoor niet aan de kwaliteitskaders van de jeugdwet wordt voldaan. Er ligt ook een scheiding tussen het voorliggend veld en maatwerk voorzieningen die door twee verschillende personen worden afgehandeld. Hierdoor ontbreekt de integrale en deskundige beoordeling die een juiste balans van voorzieningen adviseert voor het gezin.
Het advies van het UW ouderplatform is om 1 toegang te organiseren waarin ook de professionals zitting hebben en aanspreekbaar zijn, waardoor de inwoner echt maar 1 x het verhaal hoeft te vertellen. Ouders moeten er van kunnen uitgaan dat ze altijd geholpen worden door mensen met voldoende deskundigheid passend bij hun hulpvraag.

Bij het integraal werken is het voor een gezin belangrijk dat niet alleen jeugdhulp beschikbaar is maar ook wmo, inkomen, participatiewet, leerlingenvervoer en leerplicht. Ouders doen nu nog te vaak hun verhaal en moeten langs diverse loketten om alles geregeld te krijgen. 
Wij hebben geen advies gegeven om ook ruimte, economie en intensieve samenwerking met zorgverzekeraars rondom WLZ zoals wel benoemd staat in de stukken van de gemeente. Eerst moet de basis op orde en daar liggen nog genoeg uitdagingen op het gebied van informatievoorziening en een deskundige integrale toegang voor het zorgdomein.


UW Ouderplatform wordt geen onderdeel van het participatie platform, dat is een duidelijk antwoord op een vraag tijdens dit gesprek. Wij willen graag onze eigen doelgroep, ouders van kinderen met een zorgvraag, vertegenwoordigen en maken hierbij gebruik van de ruimte die binnen de wetten sociaal domein is. Het is voor gemeenten verplicht om zorgvragers en hun vertegenwoordigers te betrekken bij de beleidsontwikkeling en dit ook te faciliteren. 

Veel van onze adviezen zijn overgenomen en daar zijn we erg blij mee al zit wel hier en daar nog een foutje in dit document. Er is nu meer balans in de maatschappelijke agenda en het is een ontwikkelingsdocument waarna nog menig beleidsstuk ontwikkeld wordt voor de verdere uitwerking. Voor het deel over jeugd worden we daar ook weer graag bij betrokken.
Wij wensen de commissieleden veel succes op 6 maart bij het behandelen van de maatschappelijke agenda. 

Heeft u vragen na aanleiding van dit artikel of heeft u een andere vraag dan kunt u mailen naar ons infopunt via info@uwouderplatform.nl


Comments