Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Nieuws 2017‎ > ‎

Leerzame ouderbijeenkomst over de overstap naar het voortgezet onderwijs

Geplaatst 23 feb. 2017 07:06 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 24 feb. 2017 01:28 bijgewerkt ]
We kunnen terugkijken op een leerzame bijeenkomst voor ouders over de overstap naar het het voortgezet onderwijs. Op de bijeenkomst van 11 januari waren 20 ouders aanwezig van kinderen uit groep 7 en 8 van het (speciaal)basisonderwijs. Twee sprekers vanuit de samenwerkingsverbanden hebben veel informatie gedeeld, er was ruimte voor interactie en discussie en natuurlijk ook ruimte voor vragen.

De povo-procedure

Marieke Beentjes, coördinator povo-procedure regio Utrecht-west heeft een presentatie gegeven over de afspraken die scholen met elkaar hebben vastgelegd in de povo-procedure. Begin groep 8 krijgen ouders een advies voor het voortgezet onderwijs. Het is belangrijk om dan de open dagen te bezoeken. Met een extra zorgvraag kan het ook goed zijn om een oriënterend gesprek te voeren met de zorgcoördinator of iemand van de plaatsingscommissie. Ouders zijn verantwoordelijk voor de aanmelding en die moet uiterlijk 8 maart binnen zijn bij de school. De eindtoets wordt in april/mei afgenomen die is na het advies en de aanmelding. Is de score hoger dan gegeven advies dan moet de basisschool heroverwegen en betrekt hierbij de ouders en de voortgezet onderwijs school. Het advies kan naar boven bijgesteld worden en niet naar beneden. 

Verder is Marieke Beentjes ook ingegaan op het onderwijskundig rapport en de gegevens die daarin gedeeld worden. Dit rapport moet besproken worden met ouders die ook een mening kunnen toevoegen. Belangrijk dat ouders goed kijken of gegevens aansluiten bij de situatie van dat moment. Er is ook uitgebreid stil gestaan bij de verschillende vormen van ondersteuning met leerwegondersteunend en praktijk onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en trajectvoorzieningen in de reguliere scholen. Het is ook mogelijk om tot de herfstvakantie de begeleiding vanuit samenwerkingsverband Passenderwijs te laten doorlopen.

Ondersteuning in het voortgezet onderwijs

Nienke Spijkstra, coordinator van het RUW loket van het voortgezet onderwijs, heeft het in het tweede deel van de avond een presentatie gegeven over de ondersteuningsroutes binnen het voortgezet onderwijs en het RUW loket.
Met alle scholen is er een afspraak gemaakt over de basisondersteuning die elke school kan bieden. Basisondersteuning is het geheel van preventieve en lichte curatieve interventies die binnen de onderwijs- ondersteuningsstructuur van alle scholen binnen het samenwerkingsverband planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel in samenwerking met ketenpartners, worden uitgevoerd. Deze interventies worden op de school uitgevoerd, onder regie en verantwoordelijkheid van de school. 

Schoolondersteuningsprofiel: beschrijving van de voorzieningen die daarnaast op de individuele school zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Elke VO school heeft een Ondersteuningsprofiel, in principe op de site van de school te vinden.

Trajectvoorziening

Op alle scholen is in schooljaar 2015-2016 een trajectvoorziening ingericht. Een trajectvoorziening is een interne voorziening op de school en een geïntegreerd onderdeel van de (basis)ondersteuningsstructuur. De voorziening kent 4 uitgangspunten:

1.begeleiding en ondersteuning van leerlingen;
2.coaching van docenten;
3.partnerschap met de ouders;
4.expertiseontwikkeling ter versterking van de basisondersteuning, samen met de andere trajectvoorzieningen van RUW. De scholen zijn vrij in hoe zij zelf hun trajectvoorziening willen inrichten, al naar gelang het past binnen hun eigen ondersteuningsstructuur.

Jeugdhulpverlening

Op de locaties voor voortgezet onderwijs in Woerden, Vinkeveen en Mijdrecht is er een jeugdhulpverlener enkele dagdelen in school aanwezig is (in opdracht van de gemeente). Dit is ook in het kader van het versterken van de basisondersteuning op de scholen.

RUW loket

Wanneer blijkt dat de interne ondersteuning niet voldoende is, kunnen scholen gebruik maken van het RUW Loket. 

Bij het RUW Loket kunnen scholen terecht voor: 
 • ondersteuning bij het in kaart brengen van de onderwijsbelemmeringen. 
 • adviseren over extra ondersteuningsmogelijkheden 
 • voorbereiden aanvragen van LwOO en PRO beschikkingen 
 • toekennen van tijdelijke arrangementen 
 • beoordelen van aanvragen toelaatbaarheid VSO cluster 3 en 4 en 
 • afgeven Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) 
 • gefaciliteerd vanuit het RUW Loket: Commissie Onderinstroom
Voorwaarden voor aanmelding bij het RUW Loket:
 • Er is sprake van een structurele beperking in de onderwijsparticipatie blijkend uit leerachterstanden of het ontbreken van algemene leervoorwaarden. 
 • Er is onvoldoende effect door extra zorg vanuit van zorg- en hulpverleningsinstanties. 
 • Uit het OPP (en onderliggende documenten) blijkt dat de school handelingsverlegen is en 
 • Dat de leerling niet voldoende heeft aan de sterke basis van de school. 
 • De ondersteuningsroute binnen de school is aantoonbaar gevolgd. 
 • Een aanmelding gaat altijd gepaard met het aanleveren van een Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) 

Voorbeelden van arrangementen:
 • faciliteren (financieel) van begeleidingsuren (bovenop die vanuit de trajectvoorziening al geboden worden)
 • inzet stichting Zorgstudent
 • inzet gedragsexpertise vanuit de Bascule (leerling- en docentbegeleiding)
 • plaatsen bij tussenvoorziening (bv BOCS)
 • plaatsen bij OPDC (Orthopedagogisch-didactisch centrum)
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV):
Een toelaatbaarheidsverklaring is nodig bij verwijzing naar (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs

TLV aanvraag bij overgang PO-VO:
 • Wisseling van sector: nieuwe tlv
 • Ook bij overgang so naar vso: nieuwe TLV nodig
 • School waar leerling wordt aangemeld vraagt TLV aan bij het SWV waar de leerling woont


Voortgezet Speciaal Onderwijs

In de regio Utrecht-west zijn geen speciaal onderwijs scholen maar goede afspraken met scholen en de omliggende regio's. 
Cluster 3: onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of een chronische ziekte
Cluster 4: onderwijs voor leerlingen met gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen of een psychiatrisch probleem. Binnen dit cluster is er onderscheid tussen internaliserende en externaliserende problematiek.


Discussie en vragen

In het programma was ook ruimte voor discussie na aanleiding van stellingen en ruimte voor vragen. Daardoor werd ook weer duidelijk dat er nog veel verbetering nodig is in de voorlichting van ouders door de basisscholen. De aanwezige ouders waren erg blij met deze extra voorlichting die veel meer inzoomt op de informatie die nodig is om een goede keuze te maken voor een kind met een zorgvraag.

Door de discussie en vragen werd ook duidelijk dat ouders soms al een heel verleden achter de rug hebben waarin ze er niet goed uitkomen met de school van hun kind. Dit vraagt veel negatieve energie en daardoor is er ook veel wantrouwen tegenover de school ontstaan. Mogelijkheden voor een onderwijsconsulent of een cliëntondersteuner zijn eigenlijk niet bekend en worden daardoor ook niet benut.

Veel vragen zijn beantwoord maar zeker niet alle vragen. De aanwezige ouders hebben na deze bijeenkomst nog een uitgebreide infobrief ontvangen over de overstap naar het voortgezet onderwijs met veel handige tips en goede informatie.

Vervolg acties

Binnenkort hebben we een afspraak met het samenwerkingsverband om te kijken hoe we de voorlichting voor ouders nog verder kunnen verbeteren. Hierbij wordt ook aandacht gevraagd om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden van ondersteuning voor ouders in gesprekken met school en om de hulp rondom het kind goed te organiseren.

Wij denken dat het ook van groot belang is dat ouders onafhankelijke voorlichting krijgen en daarin kunnen we mogelijk een rol spelen als ouderplatform.