Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Nieuws 2017‎ > ‎

Onvoldoende informatie en maatwerk in het voortgezet onderwijs

Geplaatst 6 jul. 2017 07:14 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 6 jul. 2017 07:19 bijgewerkt ]
Op 10 mei heeft UW Ouderplatform de jaarlijkse bijeenkomst gehouden voor ouders van kinderen in het voortgezet onderwijs. Het thema van deze avond was: Maatwerk voor kinderen in het voortgezet (speciaal) onderwijs. In het eerste deel van het programma heeft Nely Sieffers een presentatie gegeven met belangrijke basisinformatie voor het organiseren van maatwerk. In het tweede deel van het programma was er een interactief programma met thematafels om kennis en ervaringen te delen. 
De volgende thema’s zijn besproken aan deze tafels:
1. Samenwerkingsverband, leerplicht en leerlingenvervoer.
2. Ondersteuning in het regulier en speciaal onderwijs.
3. Balans tussen onderwijs/zorg en maatwerkoplossingen voor thuiszitters.
Ouders waren erg blij met de informatie van deze bijeenkomst want dat geeft mogelijkheden om goede keuzes te maken. De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn besproken met het samenwerkingsverband.


1. Samenwerkingsverband, leerplicht en leerlingenvervoer.

Ouders zijn erg blij met de mogelijkheid dat zij aanwezig kunnen zijn bij het groot overleg bij het samenwerkingsverband. Dit wordt als positief ervaren doordat ze zelf een bijdrage kunnen leveren in het gesprek. Ouders gaven wel aan dat ze het erg jammer vinden dat ze het samenwerkingsverband niet zelf kunnen benaderen bij zorgvragen. Soms zijn er vragen hoe de zorg georganiseerd is in het onderwijs, wanneer er een stap gemaakt moet worden naar het voortgezet speciaal onderwijs of is er onvrede over de ondersteuning binnen de school van hun zoon of dochter. Ouders vinden het prettig als ze dan advies kunnen vragen aan een andere partij dan de school zelf zodat het duidelijk wordt wat ze kunnen verwachten van scholen.

Er is ook over leerplicht gesproken waarbij het opvallend is dat ouders het idee hebben dat er onvoldoende kennis is over allerlei maatwerk mogelijkheden. Er wordt ingezet op reguliere mogelijkheden die niet altijd passend zijn voor het kind. Verder zijn er wisselende ervaringen met leerlingenvervoer. Er zijn soms problemen met aanvragen van leerlingenvervoer bij de gemeente omdat er onvoldoende inzicht is in de diversiteit van scholen.


2. Ondersteuning in het regulier en speciaal onderwijs.

De ervaringen van ouders in het voortgezet (speciaal) onderwijs zijn wisselend. Positieve ervaringen zijn er vooral vanuit het praktijkonderwijs en vmbo basis waar sterk wordt ingezet op maatwerk in de begeleiding en/of onderwijsprogramma. De trajectvoorzieningen geven niet voor alle leerlingen voldoende ondersteuning. Vooral het knelpunt van grote scholen en onvoldoende maatwerk in het lesprogramma wordt hiermee niet opgelost. Het is ook opvallend dat niet alle ouders van zorgkinderen bekend zijn met deze voorzieningen binnen de school. Er is ook gesproken over de expertise van docenten om met alle leerlingen om te gaan en te bieden wat nodig is. Ook hier zijn zeer wisselende ervaringen van zeer positief tot docenten die onvoldoende vaardigheden hebben. Een ouder zei: ‘Je moet het maar net treffen met de juiste persoon.’

Verder zijn er zorgen over de kwaliteit van het onderwijs op een aantal VSO scholen. Dit heeft grote gevolgen voor een aantal leerlingen uit de regio Utrecht-West die hierdoor bijna thuiszitter zijn of langdurig ziekteverzuim hebben. Er zijn ook signalen van enkele ouders met kinderen op de VAVO (volwassen onderwijs) die daar stranden in het onderwijs omdat deze school onvoldoende is ingericht op zorgleerlingen.


3. Balans tussen onderwijs/zorg en thuiszitters.

Een goede balans tussen onderwijs en intern of externe ondersteuning is erg afhankelijk van wie je treft en of er voldoende kennis is van mogelijkheden. Ouders ervaren dat ze vooral zelf op zoek moeten naar informatie en mogelijkheden als het niet lekker loopt. Maar soms ervaren ouders, vooral van vmbo en praktijkonderwijs, dat er goed meegedacht wordt en zijn ze blij met de mogelijkheden die geboden worden. Jeugdhulp sluit niet altijd goed aan op wat nodig is en de wachtlijsten zorgen er voor dat kinderen te lang doorworstelen met ervaringen van (langdurige) ziekteverzuim. Het gevolg hiervan is dat kinderen blijven zitten omdat er al snel een flinke achterstand is. De mogelijkheden voor maatwerk worden onvoldoende benut en reisafstanden naar voortgezet speciaal onderwijs belemmeren de kansen tot ontwikkeling omdat de energie dan op is. Voor de hogere niveau's is er een grote behoefte aan een tussenoplossing waar een combinatie van onderwijs en zorg geboden wordt die aansluit bij de behoefte van het kind. Er is een groep die onvoldoende kan aanpassen aan de systemen en waar nu regelmatig thuiszitters voorkomen.


Top 5 aandachtspunten van ouders:

  • Er is goede informatie nodig over alle mogelijkheden voor ondersteuning en maatwerk in de scholen en het samenwerkingsverband zodat er goede keuzes gemaakt kunnen worden.
  • Het is belangrijk dat het samenwerkingsverband ook rechtstreeks benaderd kan worden door ouders als er vragen zijn.
  • De groot overleggen met ouders en eventueel kind bij het samenwerkingsverband worden als positief ervaren en het is belangrijk dat dit gecontinueerd wordt.
  • Er is een zeer dringende behoefte aan een maatwerkvoorziening in de regio Utrecht-West met onderwijs/zorg mogelijkheden voor kinderen met vmbo-t, havo en vwo niveau. Dit voorkomt lange reisafstanden voor kinderen die beperkt belastbaar zijn en geeft meer mogelijkheden tot ontwikkeling van deze kinderen.
  • Er is een pro-actieve houding van scholen nodig om preventief te werken en te voorkomen dat kinderen eerst vastlopen voordat er hulp komt.

Gesprek samenwerkingsverband

Op 27 juni heeft het bestuur van UW Ouderplatform een gesprek gehad met de directeur van het samenwerkingsverband RUW en de aandachtspunten van ouders besproken. Op dit moment wordt er opnieuw gekeken naar de basisondersteuning van de scholen en daarbij is het knelpunt over onvoldoende informatie een belangrijk aandachtspunt. De mogelijkheden voor een extra voorziening/klas dichtbij met maatwerk dat aansluit bij het kind heeft een lange adem nodig. Het lijkt erop dat de noodzaak nog niet zo gezien wordt en daarvoor zijn meer ervaringsverhalen nodig zodat de volume van deze problematiek duidelijk wordt. In het najaar hebben we een vervolg afspraak om hier verder over te praten.
Tijdens de zomervakantie denken we na hoe we dit als ouderplatform kunnen oppakken waarbij we onder andere denken aan een meldpunt voor ervaringen.