Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Nieuws 2017‎ > ‎

Visie toegang sociaal domein is teruggetrokken door college De Ronde Venen

Geplaatst 19 jun. 2017 02:30 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 19 jun. 2017 02:33 bijgewerkt ]
Op donderdag 15 juni werd door de commissie samenleving in De Ronde Venen de visie toegang sociaal domein en de verordening cliëntenparticipatie behandeld. Nely Sieffers van UW Ouderplatform heeft deze avond ingesproken in de commissie om de knelpunten te delen die vanuit ouderperspectief gezien worden in de nieuwe visie. De commissieleden hebben dit goed opgepakt en veel vragen gesteld waardoor er extra ruimte was om informatie te delen. Na het inspreken hebben de raadsleden hun inbreng geleverd waarin ook veel gedeelde zorgen naar boven kwamen. Gelukkig is in deze vergadering het besluit genomen om die visie terug te trekken zodat het bijgesteld kan worden en in de vergadering van september wordt de visie opnieuw behandeld.


Knelpunten visie toegang sociaal domein

Op 31 mei heeft UW Ouderplatform een groep ouders gesproken over hun ervaringen met de toegang in gemeente De Ronde Venen. Door het delen van kennis en het spiegelen van de ervaringen van de gezinnen zijn een aantal knelpunten naar boven gekomen waarvoor deze visie ook geen oplossing heeft.

Knelpunten:

  • Groot deel van de professionals werken binnen de muren van de gemeente en dat geeft grote zorgen over onder andere belangenverstrengeling, privacy en deskundigheid.
  • Aanvraagprocessen zijn complex en niet transparant met veel verschillende gesprekken en betrokken partijen. 
  • Deskundigheid aan de voorkant bij de Servicepunten is onvoldoende voor een goed eerste advies en een eerste triage naar voorliggende voorzieningen of toeleiding naar een proces voor een maatwerkvoorziening.
  • Ook bij de jeugdconsulenten (enkelvoudige problematiek) en sociaal team (meervoudige problematiek) ervaren ouders soms gebrek aan deskundigheid of onvoldoende kennis over wet- en regelgeving.
  • Er wordt onvoldoende aandacht besteed aan de eigen regie van ouders want het familiegroepsplan en de onafhankelijke cliëntondersteuning is voor veel ouders onbekend.
Deze knelpunten worden niet opgelost met de nieuwe visie en daarom heeft UW Ouderplatform van zich laten horen. Een goede visie start met een goede en onderbouwde keuze voor een toegangsmodel. Het is van belang om hierbij goed rekening te houden met wettelijke kaders en voor- en nadelen van verschillende vormen. Verder zijn er in de jeugdwet ook eisen gesteld aan de medewerkers die zorgen voor het adviseren, toeleiden en bepalen van voorzieningen. Dit moet volgens de norm van de verantwoorde werktoedeling en dat zijn kaders voor:
  1. De inzet van geregistreerde en niet geregistreerde jeugdprofessionals in de hulpverlening maar ook bij de toegang.
  2. Juiste inzet van expertise bij de hulpvraag.
  3. Kaders voor werkgevers, in deze situatie ook de gemeente, om ervoor te zorgen dat deze professionals kunnen werken volgens hun beroepscode en richtlijnen.
De hele inbreng van UW Ouderplatform kunt u hier lezen of hier terugluisteren bij agendapunt 6c. De visie toegang sociaal domein is teruggetrokken door de wethouder en zal in de komende tijd bijgesteld worden. We staan open voor een gesprek om onze visie op de toegang verder toe te lichten.

Verordening cliëntenparticipatie

Cliëntenparticipatie bij lokaal beleid is voor UW Ouderplatform een belangrijk onderwerp. Ouders en jongeren hebben te maken met de lokale systemen en weten precies wat de voor- en nadelen zijn. Daarom is het belangrijk dat cliënten (ouders en jongeren) meepraten over het lokale beleid en er is ook een wettelijke verplichting om dit in de verordening vast te leggen.

Wet WMO Artikel 2.1.3 lid 3  (= ook van toepassing op de jeugdwet via art. 2.10):
In de verordening wordt bepaald op welke wijze ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, worden betrokken bij de uitvoering van deze wet, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop zij: 
a.in de gelegenheid worden gesteld voorstellen voor het beleid te doen; 
b.vroegtijdig in staat worden gesteld gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen; 
c.worden voorzien van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen; 
d.deel kunnen nemen aan periodiek overleg; 
e.onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden; 
f.worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie. 
 

Nieuwe verordening

In de nieuwe verordening wordt alleen ingegaan op het participatieplatform. De ervaring is dat het bijna niet mogelijk is om cliënten jeugdhulp en jeugdbescherming in dit platform te krijgen. Wat ons betreft zijn er andere vormen van cliëntenparticipatie nodig die aansluiten bij de mogelijkheden en wensen van de gebruikers zelf.

Zoals het er naar uit ziet wordt deze verordening gewoon vastgesteld. Ook al worden wij niet genoemd gaan we toch door met ons werk in De Ronde Venen. De wet is duidelijk dat cliënten en hun vertegenwoordigers de mogelijkheid geboden moet worden om mee te doen in de ontwikkeling van beleid op het sociaal domein.

Onze achterban vindt het belangrijk dat ouders zich onafhankelijk van de gemeente en zorgaanbieders kunnen organiseren om hun stem te laten horen.

U kunt hier de inbreng van UW Ouderplatform nalezen of luisteren bij agendapunt 6d.
Ċ
Webmaster UW Ouderplatform,
19 jun. 2017 02:30
Ċ
Webmaster UW Ouderplatform,
19 jun. 2017 02:30