Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Nieuws 2017‎ > ‎

Wetswijziging: ouders instemming bij zorg in het onderwijs

Geplaatst 13 feb. 2017 00:48 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 23 feb. 2017 06:48 bijgewerkt ]
Eindelijk is het zover dat ouders een akkoord moeten geven op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief in het onderwijs. Op 7 februari heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen waarin dit geregeld wordt. Het is nog niet bekend wanneer deze wetswijziging ingaat. De regering wil met dit voor voorstel de betrokkenheid van ouders bij de vaststelling van het ontwikkelingsperspectief versterken. We hebben lang moeten wachten na de motie van Loes Ypma in 2013 maar mooi dat er nu een definitief besluit genomen is.

Inhoud van dit wetsvoorstel

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld door de school. Dit ontwikkelingsperspectief bestaat uit een deel over de uitstroom waarin niets wijzigt. Op dit deel blijft van kracht dat er op overeenstemming gericht overleg met de ouders gevoerd moet worden. Het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief wordt met deze wetswijziging pas vastgesteld nadat er overeenstemming is bereikt met de ouders. In het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt er met deze wet ook geregeld dat er een handelingsdeel moet zijn in het ontwikkelingsperspectief want dat was er tot nu niet. 

Dit betekent in de praktijk dat scholen altijd overleg moeten hebben over het ontwikkelingsperspectief. Ze kunnen het niet opsturen met de vraag of ouders even kunnen tekenen voor gezien. Dit kon eerder niet en nu nog steeds niet. Over het handelingsdeel moet er echt een akkoord zijn waarin de school en de ouders zich kunnen vinden. Voor de rest van het ontwikkelingsperspectief is op overeenstemming gericht overleg voldoende waarin ouders altijd vragen kunnen stellen over de zienswijze van de school. Scholen moeten blijven overleggen met de ouders zolang er nog geen akkoord is en ook de nodige ondersteuning aan het kind blijven geven.

Medezeggenschap cluster 1 en 2

Tot nu was de medezeggenschap van ouders met kinderen die ondersteuning of speciaal onderwijs vanuit een cluster 1 of 2 school krijgen niet geregeld. Instellingen in cluster 1 en 2 hebben een ondersteuningsplicht voor leerlingen in het regulier onderwijs die vanwege hun visuele, auditieve of communicatieve beperking onderwijsondersteuning nodig hebben. Door deze aangenomen wetswijziging is de medezeggenschap nu geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). Dit betekent dat in de toekomst in de MR van de instelling in cluster 1 of 2 ook een ouder van een leerling in het reguliere onderwijs, met ondersteuning van die instelling, zitting moet hebben.

Geschillen over het ontwikkelingsperspectief

Kun je als ouder geen overeenstemming bereiken over het ontwikkelingsperspectief dan kan er een beroep gedaan worden op een onderwijsconsulent. Ouders kunnen ook kosteloos een verzoekschrift indienen bij de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO). Deze geschillencommissie heeft inmiddels meer dan 20 uitspraken over het ontwikkelingsperspectief gedaan, waarbij ook het op overeenstemming gericht overleg met de ouders wordt betrokken.


Wanneer gaat deze wetswijziging in?

Het is nu afwachten op de publicatie van deze wijzigingen in de Staatscourant en we houden u via deze website op de hoogte als er meer nieuws is. We hopen dat dit ingaat per komend schooljaar maar dat is dus even afwachten. Neem als ouder u verantwoordelijkheid en blijf in gesprek over de ondersteuning van uw kind. School en ouders hebben vaak samen een oplossing maar dan is het wel van belang om ook in te leven in de knelpunten van de andere partij.

Downloaden

Gewijzigd voorstel van wet (zoals dat is aangenomen in de Eerste Kamer)
Memorie van Toelichting (bij het oorspronkelijk wetsvoorstel)