Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

Nieuws 2018

Ervaringsmaatjes: goud waard voor jonge mantelzorgers

Geplaatst 7 jun. 2018 04:00 door Nely Sieffers   [ 7 jun. 2018 04:01 bijgewerkt ]

Even afleiding van de thuissituatie, gewoon even wat leuks doen en je zorgen van je afkletsen bij iemand die je begrijpt. Dat is wat je als jonge mantelzorger hebt aan een Ervaringsmaatje: een jongere die zelf ook is opgegroeid met een gezinslid met een beperking of een ziek broertje of zusje. Ervaringsmaatjes is een nieuw project dat vrijwilligersorganisatie Handjehelpen in samenwerking met Steunpunt Mantelzorg uit Woerden is gestart. Dit in navolging van Stichting Informele Zorg Twente die Ervaringsmaatjes succesvol heeft ontwikkeld. 

Ervaringsmaatjes is opgezet omdat er steeds meer een beroep wordt gedaan op (jonge) mantelzorgers en deze kinderen weinig tijd voor zich zelf hebben en zich vaak zorgen maken om de situatie thuis. Dit kan concentratieproblemen veroorzaken, schoolverzuim, minder goede sociale contacten of slaapproblemen. Dit alles leidt er toe dat jonge mantelzorgers een grotere kans hebben om vast te lopen. Onderzoekbureau NIVEL stelt dat het belangrijk is deze groep te ondersteunen én in contact te brengen met lotgenoten. Ouders van jonge mantelzorgers (7 tot 18 jaar) met een ervaringsmaatje zeggen dat hun kind door de hulp beter in zijn vel zit, meer eigenwaarde heeft, opener is geworden en zich minder schaamt voor thuis.

Ervaringsmaatje

Kirsten Boddenberg (22) is Ervaringsmaatje van Laura en zelf opgegroeid als jonge mantelzorger. “Mijn vader kreeg kanker toen ik 9 was en had daar veel zorgen over. Ik had concentratieproblemen op school en piekerde veel. Omdat ik weet hoe het is om op te groeien met iemand in het gezin die ziek is, kan ik nu jonge mantelzorgers helpen. Ik weet hoe het is om je zorgen te maken om iemand waar je van houdt.” Kirsten is maatje van Laura (12) die opgroeit met een zieke vader, en een moeder en broertje. Ook zij maakt zich veel zorgen om haar gezin, is erg zorgzaam en helpt vaak mee in huis. Als Kirsten komt hebben ze het hier niet altijd over. “Ik kom vooral om leuke dingen te doen. Als er wat is gebeurd of iemand in het gezin van Laura voelt zich niet goed, vertelt ze mij dit wel. Ik vind het mooi dat wij die vertrouwensband hebben en zij alles bij mij kwijt kan,” aldus Kirsten. En Laura begint te stralen als het over Kirsten gaat: “Dan kan ik even gezellig samen wat met haar doen zoals koekjes bakken, de stad in gaan en even alles vergeten. Zij begrijpt mij altijd.”

Steunpunt Mantelzorg Woerden

Kinderen die zorgen voor een broertje of zusje met een beperking of ouders hebben met een chronische ziekte kunnen een Ervaringsmaatje krijgen. Als ze vragen hebben, of lekker even willen kletsen, kunnen ze contact zoeken met Dunja van Steunpunt Mantelzorg. Telefoon: 0348 – 42 11 01 of mail: d.vankleef@welzijnwoerden.nl Meer informatie over Ervaringsmaatjes is te vinden op: www.ervaringsmaatjes.nl Ervaringsmaatje worden of er graag één toegewezen krijgen? Aanmelden via www.handjehelpen.nl Handjehelpen neemt dan contact op.


Foto: Ervaringsmaatje Kirsten met jonge mantelzorger Laura (foto: SIZ Twente)
Bron: Steunpunt mantelzorg Woerden

Voor elk kind passend onderwijs is nog geen realiteit

Geplaatst 4 jun. 2018 04:45 door Nely Sieffers   [ 4 jun. 2018 04:53 bijgewerkt ]

Woensdag 23 mei heeft stichting UW Ouderplatform een presentatie gegeven bij het regionale overleg met samenwerkingsverbanden onderwijs, gemeenten, leerplicht en de GGD. Dit overleg ging over de stand van zaken in het onderwijs vanuit ouderperspectief. We zijn zeer positief ontvangen en de diverse overlegpartners waren blij met de notitie en input die we geleverd hebben. De diverse actiepunten worden verder opgepakt door de diverse partijen en resultaten worden besproken in de vervolgoverleggen die we hebben met gemeenten en onderwijs. Voor deze presentatie is er een notitie geschreven met de belangrijkste aandachtspunten en een bijlage met cijfers over een deel van de kinderen waarbij het onderwijs niet passend is waardoor uitval ontstaat. We beschikken nog niet over volledige cijfers maar blijven onderzoeken hoe we daar nog meer inzicht in kunnen krijgen.

Inleiding

Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs gestart en we zijn bijna vier jaar onderweg. Voor elk kind een passende vorm van onderwijs is een doel waar stichting UW Ouderplatform zich voor inzet. In de afgelopen jaren hebben we diverse bijeenkomsten georganiseerd voor ouders van kinderen met allerlei ondersteuningsvragen. Bijeenkomsten met informatie over mogelijkheden/regels en ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Verder hebben we ouders voorzien van persoonlijke adviezen en informatie via sociale media, nieuwsbrief en onze website. De ouders die we spreken hebben voor een klein deel goede ervaringen maar een groot deel heeft geen positieve ervaringen. In dit bericht geven we een kort overzicht van de inbreng die ouders geleverd hebben. 

Welke doelen willen we bereiken met passend onderwijs? 

 • alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen;
 • een kind naar een gewone school gaat als dat kan; 
 • een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is; 
 • scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat; 
 • de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen; 
 • kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten. 

Succesfactoren 

Bij een groot deel van de schoolgaande kinderen verloopt de ontwikkeling prima. Ook bij ouders van kinderen met allerlei ondersteuningsvragen vinden we een groep met positieve ervaringen. We zien daarbij een mix van de volgende succes factoren:  
 1. Goede samenwerking tussen leerkracht/school en ouders met korte lijnen. 
 2. Ouders en school luisteren goed naar elkaar, benutten elkaars expertise en ervaringen. 
 3. Er wordt echt gezocht naar maatwerk passend bij de leerling waarbij de inzet en extra betrokkenheid van een enkele leerkracht en/of zorgteam opvallen. 
 4. Bij overleggen zijn altijd de ouders en eventueel hulpverlening aanwezig. 
 5. Ouders zijn goed geïnformeerd over regels en mogelijkheden en zijn assertief.  

Aandachtspunten 

Het grootste deel van de ouders die wij spreken met een kind met een ondersteuningsvraag vinden het lastig om goede ondersteuning voor het kind geregeld te krijgen. Daarbij zien we dat zorgvragen vaak in het voortgezet onderwijs groter zijn dan in het primair onderwijs.  In deze notitie vindt u een korte uitwerking van de belangrijkste aandachtspunten. 
 

Informatievoorziening voor ouders 

Ouders vinden het belangrijk om actief geïnformeerd te worden over de ondersteuningsmogelijkheden en de situatie van hun kind in het onderwijs. Dit gaat verder dan info over wat de school denkt dat nodig is of kan bieden. Ouders willen weten hoe de ondersteuning georganiseerd is. Wat kan de school bieden, welke rol heeft het samenwerkingsverband en welke aanvullende mogelijkheden zijn er vanuit de zorg. Deze informatie is noodzakelijk zodat ouders goede keuzes kunnen maken. Verder zien we ook dat er nog veel onduidelijkheid is over de inzet van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Goede monitoring en evaluatie van de ondersteuningsvraag via het OPP blijft belangrijk voor de voortgang en afstemming. 
Er zijn ook signalen dat kinderen niet mogen wisselen van school als ouders denken dat een andere school betere ondersteuning kan bieden. Zijn deze regels echt afgesproken? Bij ouders van oudere leerlingen komen we veel vragen tegen over aanpassingen bij toetsen en examens. Ook hier zien we dat er onvoldoende informatie beschikbaar is en kansen voor een goede afronding van de opleiding op de plank blijven liggen. 


Preventieve aanpak 

Ouders ervaren regelmatig dat problemen eerst fors oplopen voordat er extra overleg en hulp komt. Dit benadrukt extra dat kinderen anders zijn, is niet goed voor de eigen waarde van het kind en geeft onnodige spanningen en achterstanden. Soms kunnen met kleine aanpassingen grotere problemen voorkomen worden. Daarbij kunnen we onder andere denken aan extra hulp bij planning, een passende leerstijl bij het kind ontdekken, ruimte om te versnellen of vertragen, minder toetsen en een maatje in de school die helpt. Kleine problemen snel oplossen voorkomt dat problemen oplopen. 
Het is belangrijk dat er bij een medisch- of hulpverleningstraject niet gewacht wordt met de ondersteuning totdat alle uitslagen bekend zijn. Hiermee zien we regelmatig dat er veel tijd verloren gaat. Preventief en direct hulp inzetten kan ervoor zorgen dat kinderen minder verzuimen. De lange wachtlijsten voor jeugdhulp zijn een grote frustratie voor ouders. Maar ook de samenwerking van onderwijs en hulpverlening kan als lastig ervaren worden. Betrokkenen blijven soms te veel naar elkaar kijken, verwijzen weer naar andere hulp en er gaat veel tijd verloren tot hulp echt start. Voordat je het weet is de achterstand niet meer in te lopen en blijft het kind zitten. Hierin zijn verbeteringen nodig om te voorkomen dat kinderen, blijven zitten en/of langdurig uitvallen. 
 

Rol van het samenwerkingsverband 

Ouders vinden het belangrijk dat ze bij het samenwerkingsverband terecht kunnen met vragen. Scholen wachten soms te lang met inzet van hulp en dan is het prettig dat ouders bij een derde partij terecht kunnen voor informatie. We vinden het belangrijk dat deze mogelijkheid geboden wordt en ouders proactief geïnformeerd worden. Goed geïnformeerde ouders is één van de succesfactoren van positieve onderwijs ervaringen. 
Het groot overleg bij samenwerkingsverband RUW wordt als positief ervaren maar sommige ouders vinden het ook wel lastig dat de groep zo groot is. Dat geeft nogal een dominante uitstraling, kan misschien ook wat minder en het is goed om ouders te informeren over de mogelijkheid van een onafhankelijke clientondersteuning. De clientondersteuning kan helpen bij de voorbereiding van het gesprek en ouders goed informeren over de mogelijkheden. Er hebben diverse ouders geklaagd over het uitblijven van verslagen van de overleggen en soms ook het lange wachten voor het plannen van een overleg. 
 

Thuiszitters en verzuim 

Regelmatig hebben we ouders van thuiszitters bij onze bijeenkomsten. Daarbij gaat het niet alleen over de geregistreerde thuiszitters maar ook over allerlei ‘verborgen thuiszitters’. Voortijdig uitval van school, langdurig zieke kinderen, kinderen die geoorloofd verzuim hebben en daarbij ligt vaak een oorzaak in een niet passende vorm van onderwijs. Sommige ouders kiezen dan ook maar voor een vrijstelling maar dat betekent niet dat hun kind niet leerbaar is. (Bijlage cijfers) Vaak is er met deze kinderen al lang doorgemodderd, zijn ze blijven zitten, stromen af naar een lager niveau wat regelmatig ook niet past, draaideur kinderen voor de jeugdhulp en ze zijn hun zelfvertrouwen verloren. Hierbij hebben een aantal ouders van kinderen in het VSO ook zorgen over de kwaliteit van de scholen wat het risico op verzuim en thuiszitters vergroot. 

Het gaat o.a. om een mix van kinderen uit regulier en speciaal (voortgezet) onderwijs en veel kinderen met autisme en/of hoogbegaafd. Dit zijn kinderen die: structureel maatwerk nodig hebben, soms beperkt belastbaar zijn, snel overprikkeld, andere leerstijlen hebben, ruimte nodig hebben voor versnellen en vertragen en maatwerk in het vakkenpakket.  
De oplossing hiervoor zien wij vooral in een duurzame voorziening waar kinderen voor langere tijd opgevangen kunnen worden met echt maatwerk. Daarbij kan o.a. gedacht worden aan een mix van IVIO onderwijs met extra begeleiding door een deskundige op een passende plek en/of (deel)thuis. Hierdoor kunnen deze kinderen op hun eigen tempo tot ontwikkeling komen en is er mogelijk ergens weer ruimte om in te stromen in het regulier onderwijs. Er zijn ook kinderen die deze voorzieningen blijvend nodig hebben omdat de reguliere scholen en speciaal onderwijs geen passende plek is. 
 

Vragen 

Voor kinderen met extra zorg en ondersteuning zijn er nog een aantal belangrijke aandachtspunten die om een uitwerking vragen. Stichting UW Ouderplatform denkt hier graag over mee en ook ouders kunnen bij ons terecht voor advies. Het is belangrijk dat elk kind binnen de regio Utrecht-west een passende onderwijs mogelijkheid krijgt zodat alle kinderen kunnen ontwikkelen en meedoen in de samenleving. 
Heeft u vragen na aanleiding van dit bericht dan kunt u mailen naar info@uwouderplatform.nl

Folder Ferm Werk: extra’s bij een laag inkomen

Geplaatst 21 mei 2018 05:28 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 21 mei 2018 05:28 bijgewerkt ]

Voor mensen met een laag inkomen is het vaak lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom zijn er verschillende regelingen om een laag inkomen aan te vullen.


Ferm Werk heeft een folder gemaakt met informatie over die regelingen. Er zijn regelingen die in heel Nederland gelden zoals huur- en zorgtoeslag. Maar ook gemeenten ondersteunen mensen met een laag inkomen zodat zij beter kunnen rondkomen en kunnen meedoen in de maatschappij. Ook de regelingen die speciaal zijn bedoeld om kinderen in arme gezinnen mee te laten doen zijn vermeld. Ferm Werk voert veel van die regelingen uit voor de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater.

In de folder vindt u een beschrijving van de regelingen en de namen en contactgegevens van de organisaties waar u ze kunt aanvragen. Ook worden instanties vermeld die u kunnen helpen bij het gebruik maken van regelingen.

De folder voor 2018 vindt u hier.

Heeft u geen internet of printer? U kunt een papieren folder ook ophalen of aanvragen bij Ferm Werk.

Wil jij de toekomst voor jongeren met psychische problemen verbeteren?

Geplaatst 12 mei 2018 08:51 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 12 mei 2018 08:51 bijgewerkt ]


NJR heeft een taskforce bijeen gebracht van jongeren met ervaring in de jeugd- of jongvolwassenGGZ uit heel Nederland. Zij zetten op verschillende manieren hun ervaring in om de GGZ te verbeteren.


We zijn op zoek naar nieuwe jongeren (in de leeftijd van 16 – 26 jaar) die onze taskforce willen versterken. We zijn op zoek naar jongeren:

 • Die willen meewerken aan het tegengaan van stigma en het bestrijden van taboe over psychische gezondheid. 
 • Die met GGZ professionals in gesprek willen gaan over hoe de zorg beter kan. 
 • Die met gemeenten om de tafel willen om lokale zorg te optimaliseren. 
 • Die mee willen denken met bestaande en nieuwe initiatieven voor jongeren met psychische problemen. 
 • Die gastlessen willen geven aan studenten en docenten over psychische gezondheid. 
 • Die zorgverzekeraars en GGZ professionals ervan willen overtuigen dat ervaringsdeskundigheid in de zorg een must is. 
 • Die online content willen creëren over psychische gezondheid in de vorm van vlogs, blogs, colums, video’s, etc. 
 • Kortom: die zich in willen zetten om de wereld een stukje beter te maken voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid. 
Passen één of meerdere van bovenstaande punten bij jouw ambitie? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek bij NJR (Kromme Nieuwegracht 58, Utrecht) in de periode eind juni / begin juli.

Natuurlijk wordt je niet zomaar in het diepe gegooid. We starten met een trainingsprogramma waarin je de rest leert kennen, leert wat je sterke punten zijn en hoe je jouw verhaal kan delen met de wereld. De eerste trainingsdagen (beide in Utrecht) vinden plaats in de eerste of tweede week van september.
Je wordt ondersteund door de projectleiders van NJR en ontvangt een vrijwilligersvergoeding van € 50 per maand. Heb je interesse, vragen of wil je meer weten? Mail dan uiterlijk 11 juni naar Gaby Drenth via gabydrenth@njr.nl of bel met vragen naar 030- 2303575 en vraag naar Gaby.

De Academische Werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag zoekt kinderen en jongeren met ADHD of druk gedrag, en ouders van deze kinderen!

Geplaatst 12 mei 2018 08:36 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 12 mei 2018 08:37 bijgewerkt ]

Ben je vaak druk of afgeleid of heb je een kind met druk of ongeconcentreerd gedrag? Dan is de Academische Werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag iets voor jou! Het doel van dit project is om onnodige zorg te voorkomen, zonder onderbehandeling te riskeren. 
Samen met andere ervaringsdeskundigen ga je meedenken over vragen rondom ADHD en druk gedrag en ervaringen uitwisselen. Tijdens 3-4 sessies in Utrecht met leeftijdsgenoten ga je op een creatieve manier met dit onderwerp aan de slag (bijvoorbeeld via een fotorapportage of via vlogs vragen stellen aan ADHD-experts). Voor ouders van drukke en ongeconcentreerde kinderen zijn er ook bijeenkomsten om met elkaar ervaringen uit te wisselen en in discussie te gaan. Alle resultaten presenteren jullie aan experts en worden anoniem op een website gezet om andere ervaringsdeskundigen en experts te informeren. 

Meer weten? Klik hier. Geïnteresseerd in deelname? Mail dan Betty Veenman via b.veenman@accare.nl of bel/app haar op 06-86876612.

De Staat van het Onderwijs: niveau onderwijs glijdt af

Geplaatst 11 apr. 2018 11:03 door Webmaster UW Ouderplatform

De prestaties in het funderend onderwijs dalen gestaag. Daarnaast dreigen ongelijke kansen en grote schoolverschillen te worden versterkt door toenemende sociaal-economische segregatie. De manier waarop het onderwijs en de overheden (lokaal en landelijk) gezamenlijk werken aan kwaliteitsverbetering werkt onvoldoende om deze trends te keren. Autonomie wordt door scholen onvoldoende benut en ingevuld. Te open overheidssturing leidt regelmatig tot vrijblijvendheid. Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit De Staat van het Onderwijs, die de Inspectie van het Onderwijs op 11 april 2018 presenteert. De inspectie roept op tot betere samenwerking voor de maatschappelijke taak van het onderwijs

Afnemende prestaties van leerlingen

De prestaties van leerlingen zijn de afgelopen 20 jaar geleidelijk gedaald. Dit blijkt uit internationale onderzoeken in het basis- en voortgezet onderwijs. In tegenstelling tot vrijwel alle andere landen, presteren leerlingen in Nederland steeds iets minder dan vroeger. Daling en stagnatie zijn ook te zien in landelijke studies naar prestaties van basisschoolleerlingen in taal, rekenen, cultuureducatie, natuur en techniek en bewegingsonderwijs.

Vooral toptalent ontwikkelt zich minder. Maar de laatste twee jaar zien we ook steeds meer leerlingen van de basisschool komen die onvoldoende goed kunnen lezen. De gestage daling en stagnatie van de prestaties in het funderend onderwijs is uniek en reden tot zorg. Wel zijn Nederlandse leerlingen gemiddeld goed opgeleid en ze vinden snel een baan. Dit is vooral ook een verdienste van het beroepsonderwijs.

Bekijk de onderzoeksresultaten over het onderwijsniveau van leerlingen en studenten

Kansenongelijkheid, schoolverschillen, segregatie

De kansen voor leerlingen en studenten zijn sterk afhankelijk van het opleidingsniveau van ouders en grote schoolverschillen, zo constateerde de inspectie al de afgelopen twee jaar. Dit jaar laat nadere analyse zien, dat deze effecten versterkt dreigen te worden door toenemende segregatie.

Scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs waren al sterk gesegregeerd. De laatste jaren neemt de segregatie langs opleidingsniveau en inkomen in het onderwijs verder toe. De etnische segregatie neemt af.

Vooral academisch opgeleide ouders scheiden zich af. Dit komt deels door woonsegregatie, maar ook doordat ouders kiezen voor eigen scholen.

De inspectie maakt zich zorgen over deze oplopende segregatie in het onderwijs, omdat eilandvorming op afzienbare tijd gevolgen kan hebben voor onderwijskansen van groepen leerlingen en voor de kwaliteit van het onderwijs. Bijvoorbeeld doordat het lerarentekort zich extra laat voelen bij scholen met minder bevoorrechte leerlingen.

Bekijk de onderzoeksresultaten over onderwijskansen en segregatie

Nieuwe balans autonomie en overheidssturing nodig

Deze ontwikkelingen laten zien dat het maatschappelijk belang ondergeschikt dreigt te raken aan het individuele of het georganiseerde belang. Het keren van deze ontwikkelingen vraagt om gerichte samenwerking van alle partijen in het onderwijs.

Het Nederlandse onderwijs kent een grote autonomie voor besturen en scholen en relatief beperkte centrale sturing door de overheid. Deze balans werkt als de autonome positie optimaal benut wordt en de overheid tegelijk duidelijk is in wat ze van het onderwijs verwacht.

In de praktijk zien we dat dit een wankel evenwicht is geworden. Besturen en scholen ervaren de autonomie niet overal, of benutten deze niet altijd optimaal. Daartegenover is de overheidsbemoeienis veelal open en daardoor regelmatig vrijblijvend.

Goed gebruik van de autonomie en duidelijke sturing zijn juist nu belangrijk omdat de maatschappelijk opdracht van het onderwijs onder druk staat. Uitgangspunten voor deze nieuwe balans tussen autonomie en overheidssturing zijn: een gezamenlijk beeld over goed onderwijs, optimale benutting van de autonomie door besturen en scholen en samenwerking aan de maatschappelijke taak van het onderwijs.

Er is niet een enkele partij die de problemen kan oplossen. Daarbij zal op onderdelen nieuwe tegenkracht georganiseerd moeten worden. Alleen op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat álle leerlingen en studenten de beste basis voor hun toekomst krijgen.

Bekijk de onderzoeksresultaten over kwaliteitsborging, autonomie en sturing


Kinderen wachten langer op psychische hulp

Geplaatst 6 apr. 2018 12:19 door Nely Sieffers   [ 11 apr. 2018 10:50 bijgewerkt ]


Kinderen wachten langer op specialistisch geestelijke gezondheidszorg dan in 2017. Dit wordt duidelijk in het onderzoek dat we begin april hebben uitgevoerd. Hierdoor lopen kinderen een groter risico op stagnatie van hun ontwikkeling en ontstaan toenemende problemen. Om meer inzicht te krijgen in de ervaringen met wachtlijsten kunnen ouders en andere betrokkenen  melden via een nieuwe meldactie.

Het onderzoek bestaat uit een inventarisatie van het gemiddelde aantal weken wachttijd via de websites van zorginstellingen. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor voldoende zorg voor kinderen met psychische problemen. Gemeenten Woerden, Oudewater, Montfoort, De ronde venen en Stichtse Vecht hebben gezamenlijk deze zorg ingekocht. 

Kinderen met psychische klachten die gemiddeld drie tot zes maanden moeten wachten tot de juiste zorg start is onverantwoord. Bij ons zijn ervaringen bekend van kinderen met een eenvoudige zorgvraag die na aanmelding lang hebben gewacht tot de juiste zorg kon starten. Problemen zijn hierdoor flink toegenomen met langdurige ziekteverzuim, geen mogelijkheden voor schoolbezoek en/of niet meer thuis kunnen wonen als gevolg. Het is een trieste zaak dat kinderen zwaardere psychische klachten krijgen omdat ze te lang wachten op zorg. Dit geeft ook voor andere gezinsleden extra spanningen en regeldruk. 

Afgelopen jaren zijn de problemen en gevolgen van lange wachtlijsten regelmatig besproken met de gemeenten in de regio. Tot nu is er nog geen oplossing en zijn het vooral zorgaanbieders en gemeenten die naar elkaar wijzen. Heel wat verschillende oorzaken komen dan langs. Huisartsen verwijzen niet goed door, veel vacatures die niet ingevuld kunnen worden, onvoldoende geld van de gemeente en veel bureaucratie. Het is onverantwoord dat gemeenten en zorgaanbieders niet tot een oplossing komen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor kind en ouders maar ook negatieve gevolgen voor het budget van de gemeenten. Toename van zorgvraag betekent vaak ook langere en duurdere zorg.

Meldactie wachtlijsten

We zijn een meldactie gestart waar ouders en andere betrokkenen hun ervaringen met wachtlijsten kunnen melden. In deze meldactie kan de duur van wachtlijsten en de gevolgen voor het kind worden gemeld. Positieve en negatieve ervaringen zijn belangrijk om inzicht te krijgen in de vaak verborgen problemen. Met de uitslagen wordt opnieuw het gesprek met gemeenten en zorgaanbieders opgezocht zodat er echt een oplossing komt. Heeft u vragen over wachtlijsten en wat u kunt doen dan kunt u mailen met ons infopunt: info@uwouderplatform.nl.


U kunt hier uw ervaringen melden!


Uitkomsten onderzoek wachtlijsten
“Tussen droom en daad, op weg naar een volwassen jeugdstelsel”

Geplaatst 6 apr. 2018 08:27 door Nely Sieffers   [ 6 apr. 2018 09:11 bijgewerkt ]

De veranderopgave in de jeugdhulp is nog onverminderd groot en vergt versnelling. Dat stelt de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) in haar vierde jaarrapportage, met als titel “Tussen droom en daad, op weg naar een volwassen jeugdstelsel”, die 28 maart aan de ministers Hugo de Jonge van VWS en Sander Dekker van J&V is aangeboden. Voorzitter TAJ Marjanne Sint: “Iedereen die betrokken is bij jeugdhulp erkent dat vroegtijdige interventies, op maat en dichtbij het kind nodig zijn om te voorkomen dat in het latere leven zich veel ernstiger problemen voordoen. Het draagvlak is er, maar de veranderopgave is ook drie jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe Jeugdwet nog onverminderd groot. 
Tussen droom en daad staat niet zozeer de Jeugdwet in de weg, maar wel de weerbarstige praktijk.” De TAJ vindt het noodzakelijk dat: • alle betrokkenen gezamenlijk concreet maken wat ze bedoelen met “passende jeugdhulp” en zorgvernieuwing, en dat als uitgangspunt nemen bij contractering: het moet gaan over de maatschappelijke opgave; • hardnekkige knelpunten, rondom onder meer inkoop, verantwoording en betaling doortastend worden aangepakt; • de transformatie realistisch en stap voor stap wordt aangepakt. Hierna wordt dat nader toegelicht.

1) Maak “passende jeugdhulp” en zorgvernieuwing concreet 

Effectieve passende jeugdhulp is een maatschappelijke opgave, waarvan inkoop, contractering en verantwoording zijn afgeleid. Er ontbreekt nu veelal een duidelijk en gedeeld beeld over de gewenste veranderingen en de kwaliteitseisen waaraan (specialistische) passende hulp moet voldoen. Dit belemmert effectieve samenwerking tussen gemeenten en aanbieders en staat de doorontwikkeling van het stelsel in de weg. Alle partijen (gemeenten, aanbieders, professionals, Rijk) moeten – in samenspraak met degenen op wie jeugdhulp is gericht – gezamenlijk het begrip “passende jeugdhulp” operationaliseren, naar analogie van andere zorgdomeinen. Hierbij moeten zij rekening houden met de kenmerken van verschillende groepen kinderen en met de na te streven veranderingen in de jeugdhulpverlening. Daarbij kan veel beter gebruik worden gemaakt van actuele kennis over wat werkt in specifieke situaties. 


2) Pak hardnekkige knelpunten, rondom bijvoorbeeld inkoop en verantwoording, doortastend aan 

Net als in 2017 zijn er nog steeds veel knelpunten bij de contractering, de bekostiging en in de administratieve voorwaarden voor de uitvoering . Die belemmeren veranderingen naar meer integraal werken, leveren het risico op van onnodig lange wachttijden voor cliënten en zorgen voor onnodige uitvoeringskosten in de specialistische jeugdhulp en in de jeugdbeschermingketen. Het afgelopen jaar zijn er diverse landelijke acties ingezet om deze knelpunten aan te pakken en administratieve voorwaarden te harmoniseren. Dat heeft zinnige resultaten opgeleverd, maar het heeft over de hele linie nog onvoldoende geleid tot een afname van vermijdbare administratieve lasten. Ook de komende periode is het dan ook nodig dat Rijk, gemeenten en aanbieders doortastend werk maken van het oplossen van knelpunten. Dit klemt temeer omdat van de in totaal 100 (boven)regionale specialistische aanbieders die in de risicoanalyse van de TAJ zijn meegenomen (tezamen goed voor 2,3 mld euro omzet van de circa 3,6 mld euro van het macrobudget voor jeugdhulp), bij 40% een zorgelijke financiële situatie bestaat. Bij de Gecertificeerde Instellingen (Jeugdbescherming en Jeugdreclassering) ligt dit percentage zelfs op 50%. Dit levert risico’s op voor de continuïteit en vernieuwing van specialistische jeugdhulp en jeugdbescherming. Veel van deze instellingen zijn in meerdere regio’s actief. De TAJ acht het noodzakelijk om de komende jaren te blijven inzetten op regio-overstijgende afspraken en om de financiële gezondheid van instellingen te volgen, teneinde en met slagkracht te kunnen interveniëren als de continuïteit in gevaar komt. 


3) Transformeer stap voor stap en wees realistisch 

Hoewel de TAJ vele goede voorbeelden bij gemeenten en aanbieders ziet van stappen naar een beter jeugdhulpstelsel, constateert de TAJ ook dat de verwachting dat de Jeugdwet zou leiden tot betere en efficiënter hulp aan kwetsbare jongeren nog onvoldoende is uitgekomen. Daarvoor zijn de veranderingen te complex en waren de ambities over de opbrengst van deze stelselwijziging te hoog. Realiteitszin is nodig bij alle betrokkenen over de forse opgave die er ligt in het bereiken van de ambities van het nieuwe stelsel en de tijd die daarmee gemoeid is. Realiteitszin betekent ook het voorkomen van een te grote ‘actiedruk’, ingegeven door de lijst nog op te lossen problemen, knelpunten en de achterblijvende ontwikkeling. We adviseren Rijk, gemeenten en aanbieders om niet alles tegelijk te willen doen. Spreek voor de komende jaren op de verschillende niveaus een heldere, volgbare ontwikkelagenda af met duidelijke – gemeenschappelijk gedragen – doelstellingen en prioriteiten, zodat veranderingen stapsgewijs worden doorgevoerd. En zorg voor een goed lopende uitvoering die cliënten en burgers vertrouwen biedt in de jeugdhulp.

Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg

Geplaatst 29 mrt. 2018 06:29 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 2 apr. 2018 05:39 bijgewerkt ]

Heeft u zelf of uw kind wel eens geweld meegemaakt op een woongroep? 

De Universiteit van Amsterdam doet onderzoek naar geweld in wooninstellingen voor kinderen en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Voor dit onderzoek zoeken we mensen die nu of vroeger in een wooninstelling verbleven.

We willen graag met deze mensen praten. We willen weten hoe het was om op een groep te wonen. Ook willen we praten over ervaringen met geweld. Bijvoorbeeld slaan, schoppen, duwen, gooien met spullen, schelden, schreeuwen, bedreigen en seksuele dingen. Het kan gaan om geweld door groepsgenoten, of geweld door begeleiders.

Voor het gesprek komen we bij u of uw kind langs. Het gesprek duurt ongeveer een uur. U kunt altijd vragen om een pauze of om te stoppen. De uitkomst van dit onderzoek wordt opgeschreven in een verslag. We beloven dat informatieanoniem blijft. Dit betekent dat uw naam nergens genoemd wordt.
Wilt u meedoen aan dit onderzoek? Mailt of belt u dan naar onderzoeker Anne Vos (email: geweldjeugdzorg-fmg@uva.nl; telefoonnummer 020-5251451)

Dit onderzoek hoort bij het onderzoek van de Commissie Geweld in de Jeugdzorg (https://www.commissiegeweldjeugdzorg.nl/). Het ministerie is opdrachtgever van dit onderzoek.


Opening huis van Montfoort

Geplaatst 27 mrt. 2018 06:01 door Nely Sieffers   [ 27 mrt. 2018 06:01 bijgewerkt ]

Bron foto: stichting UW Ouderplatform
16 maart 2018, is de verbouwde hal van het Huis van Montfoort in het bijzijn van de huurders en andere genodigden feestelijk ‘heropend’. Burgemeester P. van Hartskamp heeft samen met wethouder J. Vlaar en projectleider A. van Koolwijk de nieuwe naam op de gevel onthuld.

Sinds 1 januari 2018 hebben SWOM, GGDrU, Jeugdteam Montfoort, Vluchtelingenwerk en Careyn hun intrek genomen in het voormalig stadskantoor van Montfoort. Met de komst van al deze partijen vindt een groot deel van de publieke dienstverlening plaats onder één dak. De nieuwe naam: Huis van Montfoort, evenals de namen van alle gebruikers van het pand zijn op de buitengevel aangebracht. Daarnaast heeft de hal van het Huis van Montfoort een metamorfose ondergaan. Bij binnenkomst in het Huis van Montfoort valt direct de moderne en kleurrijke uitstraling van de vernieuwde centrale hal op. De gezamenlijke receptiebalie en de spreekkamers op de begane grond worden gedeeld door alle partijen. Het aantal gemeentelijke balies is teruggebracht naar twee. Verder zijn er op de begane grond verschillende ruimtes gecreëerd voor de SWOM, Jeugdteam Montfoort, Vluchtelingenwerk, Politie, Careyn en de GGDrU, het consultatiebureau. Daarnaast bevinden zich op de tweede verdieping van het Huis van Montfoort de backoffice van de verschillende partijen.

Burgemeester P. van Hartskamp: “ Het Huis van Montfoort is het huis voor alle inwoners en ondernemers van Montfoort en Linschoten. Een plek waarin wij al onze inwoners helpen met hun vragen op het gebied van burgerzaken, vergunningen en hulp en ondersteuningsvragen voor zorg en welzijn. Een huis waarin wij een stuk zorg uit handen kunnen nemen. Een ontmoetingsplek voor alle inwoners. Een plek waar ik als burgemeester trots op ben!“. Wethouder J. Vlaar : “Het is niet alleen mooi geworden, maar we hebben nu ook een gebouw dat onderdak biedt aan meerdere gebruikers. Ik ben erg blij dat sinds 1 januari een groot deel van de publieke dienstverlening onder één dak plaatsvindt. We hebben nu een duidelijke en centrale plek in Montfoort waar we allemaal te vinden en te bezoeken zijn“.


Bron: Gemeente Montfoort

1-10 of 17