Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

Nieuws 2018

De Staat van het Onderwijs: niveau onderwijs glijdt af

Geplaatst 11 apr. 2018 11:03 door Webmaster UW Ouderplatform

De prestaties in het funderend onderwijs dalen gestaag. Daarnaast dreigen ongelijke kansen en grote schoolverschillen te worden versterkt door toenemende sociaal-economische segregatie. De manier waarop het onderwijs en de overheden (lokaal en landelijk) gezamenlijk werken aan kwaliteitsverbetering werkt onvoldoende om deze trends te keren. Autonomie wordt door scholen onvoldoende benut en ingevuld. Te open overheidssturing leidt regelmatig tot vrijblijvendheid. Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit De Staat van het Onderwijs, die de Inspectie van het Onderwijs op 11 april 2018 presenteert. De inspectie roept op tot betere samenwerking voor de maatschappelijke taak van het onderwijs

Afnemende prestaties van leerlingen

De prestaties van leerlingen zijn de afgelopen 20 jaar geleidelijk gedaald. Dit blijkt uit internationale onderzoeken in het basis- en voortgezet onderwijs. In tegenstelling tot vrijwel alle andere landen, presteren leerlingen in Nederland steeds iets minder dan vroeger. Daling en stagnatie zijn ook te zien in landelijke studies naar prestaties van basisschoolleerlingen in taal, rekenen, cultuureducatie, natuur en techniek en bewegingsonderwijs.

Vooral toptalent ontwikkelt zich minder. Maar de laatste twee jaar zien we ook steeds meer leerlingen van de basisschool komen die onvoldoende goed kunnen lezen. De gestage daling en stagnatie van de prestaties in het funderend onderwijs is uniek en reden tot zorg. Wel zijn Nederlandse leerlingen gemiddeld goed opgeleid en ze vinden snel een baan. Dit is vooral ook een verdienste van het beroepsonderwijs.

Bekijk de onderzoeksresultaten over het onderwijsniveau van leerlingen en studenten

Kansenongelijkheid, schoolverschillen, segregatie

De kansen voor leerlingen en studenten zijn sterk afhankelijk van het opleidingsniveau van ouders en grote schoolverschillen, zo constateerde de inspectie al de afgelopen twee jaar. Dit jaar laat nadere analyse zien, dat deze effecten versterkt dreigen te worden door toenemende segregatie.

Scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs waren al sterk gesegregeerd. De laatste jaren neemt de segregatie langs opleidingsniveau en inkomen in het onderwijs verder toe. De etnische segregatie neemt af.

Vooral academisch opgeleide ouders scheiden zich af. Dit komt deels door woonsegregatie, maar ook doordat ouders kiezen voor eigen scholen.

De inspectie maakt zich zorgen over deze oplopende segregatie in het onderwijs, omdat eilandvorming op afzienbare tijd gevolgen kan hebben voor onderwijskansen van groepen leerlingen en voor de kwaliteit van het onderwijs. Bijvoorbeeld doordat het lerarentekort zich extra laat voelen bij scholen met minder bevoorrechte leerlingen.

Bekijk de onderzoeksresultaten over onderwijskansen en segregatie

Nieuwe balans autonomie en overheidssturing nodig

Deze ontwikkelingen laten zien dat het maatschappelijk belang ondergeschikt dreigt te raken aan het individuele of het georganiseerde belang. Het keren van deze ontwikkelingen vraagt om gerichte samenwerking van alle partijen in het onderwijs.

Het Nederlandse onderwijs kent een grote autonomie voor besturen en scholen en relatief beperkte centrale sturing door de overheid. Deze balans werkt als de autonome positie optimaal benut wordt en de overheid tegelijk duidelijk is in wat ze van het onderwijs verwacht.

In de praktijk zien we dat dit een wankel evenwicht is geworden. Besturen en scholen ervaren de autonomie niet overal, of benutten deze niet altijd optimaal. Daartegenover is de overheidsbemoeienis veelal open en daardoor regelmatig vrijblijvend.

Goed gebruik van de autonomie en duidelijke sturing zijn juist nu belangrijk omdat de maatschappelijk opdracht van het onderwijs onder druk staat. Uitgangspunten voor deze nieuwe balans tussen autonomie en overheidssturing zijn: een gezamenlijk beeld over goed onderwijs, optimale benutting van de autonomie door besturen en scholen en samenwerking aan de maatschappelijke taak van het onderwijs.

Er is niet een enkele partij die de problemen kan oplossen. Daarbij zal op onderdelen nieuwe tegenkracht georganiseerd moeten worden. Alleen op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat álle leerlingen en studenten de beste basis voor hun toekomst krijgen.

Bekijk de onderzoeksresultaten over kwaliteitsborging, autonomie en sturing


Kinderen wachten langer op psychische hulp

Geplaatst 6 apr. 2018 12:19 door Nely Sieffers   [ 11 apr. 2018 10:50 bijgewerkt ]


Kinderen wachten langer op specialistisch geestelijke gezondheidszorg dan in 2017. Dit wordt duidelijk in het onderzoek dat we begin april hebben uitgevoerd. Hierdoor lopen kinderen een groter risico op stagnatie van hun ontwikkeling en ontstaan toenemende problemen. Om meer inzicht te krijgen in de ervaringen met wachtlijsten kunnen ouders en andere betrokkenen  melden via een nieuwe meldactie.

Het onderzoek bestaat uit een inventarisatie van het gemiddelde aantal weken wachttijd via de websites van zorginstellingen. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor voldoende zorg voor kinderen met psychische problemen. Gemeenten Woerden, Oudewater, Montfoort, De ronde venen en Stichtse Vecht hebben gezamenlijk deze zorg ingekocht. 

Kinderen met psychische klachten die gemiddeld drie tot zes maanden moeten wachten tot de juiste zorg start is onverantwoord. Bij ons zijn ervaringen bekend van kinderen met een eenvoudige zorgvraag die na aanmelding lang hebben gewacht tot de juiste zorg kon starten. Problemen zijn hierdoor flink toegenomen met langdurige ziekteverzuim, geen mogelijkheden voor schoolbezoek en/of niet meer thuis kunnen wonen als gevolg. Het is een trieste zaak dat kinderen zwaardere psychische klachten krijgen omdat ze te lang wachten op zorg. Dit geeft ook voor andere gezinsleden extra spanningen en regeldruk. 

Afgelopen jaren zijn de problemen en gevolgen van lange wachtlijsten regelmatig besproken met de gemeenten in de regio. Tot nu is er nog geen oplossing en zijn het vooral zorgaanbieders en gemeenten die naar elkaar wijzen. Heel wat verschillende oorzaken komen dan langs. Huisartsen verwijzen niet goed door, veel vacatures die niet ingevuld kunnen worden, onvoldoende geld van de gemeente en veel bureaucratie. Het is onverantwoord dat gemeenten en zorgaanbieders niet tot een oplossing komen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor kind en ouders maar ook negatieve gevolgen voor het budget van de gemeenten. Toename van zorgvraag betekent vaak ook langere en duurdere zorg.

Meldactie wachtlijsten

We zijn een meldactie gestart waar ouders en andere betrokkenen hun ervaringen met wachtlijsten kunnen melden. In deze meldactie kan de duur van wachtlijsten en de gevolgen voor het kind worden gemeld. Positieve en negatieve ervaringen zijn belangrijk om inzicht te krijgen in de vaak verborgen problemen. Met de uitslagen wordt opnieuw het gesprek met gemeenten en zorgaanbieders opgezocht zodat er echt een oplossing komt. Heeft u vragen over wachtlijsten en wat u kunt doen dan kunt u mailen met ons infopunt: info@uwouderplatform.nl.


U kunt hier uw ervaringen melden!


Uitkomsten onderzoek wachtlijsten
“Tussen droom en daad, op weg naar een volwassen jeugdstelsel”

Geplaatst 6 apr. 2018 08:27 door Nely Sieffers   [ 6 apr. 2018 09:11 bijgewerkt ]

De veranderopgave in de jeugdhulp is nog onverminderd groot en vergt versnelling. Dat stelt de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) in haar vierde jaarrapportage, met als titel “Tussen droom en daad, op weg naar een volwassen jeugdstelsel”, die 28 maart aan de ministers Hugo de Jonge van VWS en Sander Dekker van J&V is aangeboden. Voorzitter TAJ Marjanne Sint: “Iedereen die betrokken is bij jeugdhulp erkent dat vroegtijdige interventies, op maat en dichtbij het kind nodig zijn om te voorkomen dat in het latere leven zich veel ernstiger problemen voordoen. Het draagvlak is er, maar de veranderopgave is ook drie jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe Jeugdwet nog onverminderd groot. 
Tussen droom en daad staat niet zozeer de Jeugdwet in de weg, maar wel de weerbarstige praktijk.” De TAJ vindt het noodzakelijk dat: • alle betrokkenen gezamenlijk concreet maken wat ze bedoelen met “passende jeugdhulp” en zorgvernieuwing, en dat als uitgangspunt nemen bij contractering: het moet gaan over de maatschappelijke opgave; • hardnekkige knelpunten, rondom onder meer inkoop, verantwoording en betaling doortastend worden aangepakt; • de transformatie realistisch en stap voor stap wordt aangepakt. Hierna wordt dat nader toegelicht.

1) Maak “passende jeugdhulp” en zorgvernieuwing concreet 

Effectieve passende jeugdhulp is een maatschappelijke opgave, waarvan inkoop, contractering en verantwoording zijn afgeleid. Er ontbreekt nu veelal een duidelijk en gedeeld beeld over de gewenste veranderingen en de kwaliteitseisen waaraan (specialistische) passende hulp moet voldoen. Dit belemmert effectieve samenwerking tussen gemeenten en aanbieders en staat de doorontwikkeling van het stelsel in de weg. Alle partijen (gemeenten, aanbieders, professionals, Rijk) moeten – in samenspraak met degenen op wie jeugdhulp is gericht – gezamenlijk het begrip “passende jeugdhulp” operationaliseren, naar analogie van andere zorgdomeinen. Hierbij moeten zij rekening houden met de kenmerken van verschillende groepen kinderen en met de na te streven veranderingen in de jeugdhulpverlening. Daarbij kan veel beter gebruik worden gemaakt van actuele kennis over wat werkt in specifieke situaties. 


2) Pak hardnekkige knelpunten, rondom bijvoorbeeld inkoop en verantwoording, doortastend aan 

Net als in 2017 zijn er nog steeds veel knelpunten bij de contractering, de bekostiging en in de administratieve voorwaarden voor de uitvoering . Die belemmeren veranderingen naar meer integraal werken, leveren het risico op van onnodig lange wachttijden voor cliënten en zorgen voor onnodige uitvoeringskosten in de specialistische jeugdhulp en in de jeugdbeschermingketen. Het afgelopen jaar zijn er diverse landelijke acties ingezet om deze knelpunten aan te pakken en administratieve voorwaarden te harmoniseren. Dat heeft zinnige resultaten opgeleverd, maar het heeft over de hele linie nog onvoldoende geleid tot een afname van vermijdbare administratieve lasten. Ook de komende periode is het dan ook nodig dat Rijk, gemeenten en aanbieders doortastend werk maken van het oplossen van knelpunten. Dit klemt temeer omdat van de in totaal 100 (boven)regionale specialistische aanbieders die in de risicoanalyse van de TAJ zijn meegenomen (tezamen goed voor 2,3 mld euro omzet van de circa 3,6 mld euro van het macrobudget voor jeugdhulp), bij 40% een zorgelijke financiële situatie bestaat. Bij de Gecertificeerde Instellingen (Jeugdbescherming en Jeugdreclassering) ligt dit percentage zelfs op 50%. Dit levert risico’s op voor de continuïteit en vernieuwing van specialistische jeugdhulp en jeugdbescherming. Veel van deze instellingen zijn in meerdere regio’s actief. De TAJ acht het noodzakelijk om de komende jaren te blijven inzetten op regio-overstijgende afspraken en om de financiële gezondheid van instellingen te volgen, teneinde en met slagkracht te kunnen interveniëren als de continuïteit in gevaar komt. 


3) Transformeer stap voor stap en wees realistisch 

Hoewel de TAJ vele goede voorbeelden bij gemeenten en aanbieders ziet van stappen naar een beter jeugdhulpstelsel, constateert de TAJ ook dat de verwachting dat de Jeugdwet zou leiden tot betere en efficiënter hulp aan kwetsbare jongeren nog onvoldoende is uitgekomen. Daarvoor zijn de veranderingen te complex en waren de ambities over de opbrengst van deze stelselwijziging te hoog. Realiteitszin is nodig bij alle betrokkenen over de forse opgave die er ligt in het bereiken van de ambities van het nieuwe stelsel en de tijd die daarmee gemoeid is. Realiteitszin betekent ook het voorkomen van een te grote ‘actiedruk’, ingegeven door de lijst nog op te lossen problemen, knelpunten en de achterblijvende ontwikkeling. We adviseren Rijk, gemeenten en aanbieders om niet alles tegelijk te willen doen. Spreek voor de komende jaren op de verschillende niveaus een heldere, volgbare ontwikkelagenda af met duidelijke – gemeenschappelijk gedragen – doelstellingen en prioriteiten, zodat veranderingen stapsgewijs worden doorgevoerd. En zorg voor een goed lopende uitvoering die cliënten en burgers vertrouwen biedt in de jeugdhulp.

Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg

Geplaatst 29 mrt. 2018 06:29 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 2 apr. 2018 05:39 bijgewerkt ]

Heeft u zelf of uw kind wel eens geweld meegemaakt op een woongroep? 

De Universiteit van Amsterdam doet onderzoek naar geweld in wooninstellingen voor kinderen en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Voor dit onderzoek zoeken we mensen die nu of vroeger in een wooninstelling verbleven.

We willen graag met deze mensen praten. We willen weten hoe het was om op een groep te wonen. Ook willen we praten over ervaringen met geweld. Bijvoorbeeld slaan, schoppen, duwen, gooien met spullen, schelden, schreeuwen, bedreigen en seksuele dingen. Het kan gaan om geweld door groepsgenoten, of geweld door begeleiders.

Voor het gesprek komen we bij u of uw kind langs. Het gesprek duurt ongeveer een uur. U kunt altijd vragen om een pauze of om te stoppen. De uitkomst van dit onderzoek wordt opgeschreven in een verslag. We beloven dat informatieanoniem blijft. Dit betekent dat uw naam nergens genoemd wordt.
Wilt u meedoen aan dit onderzoek? Mailt of belt u dan naar onderzoeker Anne Vos (email: geweldjeugdzorg-fmg@uva.nl; telefoonnummer 020-5251451)

Dit onderzoek hoort bij het onderzoek van de Commissie Geweld in de Jeugdzorg (https://www.commissiegeweldjeugdzorg.nl/). Het ministerie is opdrachtgever van dit onderzoek.


Opening huis van Montfoort

Geplaatst 27 mrt. 2018 06:01 door Nely Sieffers   [ 27 mrt. 2018 06:01 bijgewerkt ]

Bron foto: stichting UW Ouderplatform
16 maart 2018, is de verbouwde hal van het Huis van Montfoort in het bijzijn van de huurders en andere genodigden feestelijk ‘heropend’. Burgemeester P. van Hartskamp heeft samen met wethouder J. Vlaar en projectleider A. van Koolwijk de nieuwe naam op de gevel onthuld.

Sinds 1 januari 2018 hebben SWOM, GGDrU, Jeugdteam Montfoort, Vluchtelingenwerk en Careyn hun intrek genomen in het voormalig stadskantoor van Montfoort. Met de komst van al deze partijen vindt een groot deel van de publieke dienstverlening plaats onder één dak. De nieuwe naam: Huis van Montfoort, evenals de namen van alle gebruikers van het pand zijn op de buitengevel aangebracht. Daarnaast heeft de hal van het Huis van Montfoort een metamorfose ondergaan. Bij binnenkomst in het Huis van Montfoort valt direct de moderne en kleurrijke uitstraling van de vernieuwde centrale hal op. De gezamenlijke receptiebalie en de spreekkamers op de begane grond worden gedeeld door alle partijen. Het aantal gemeentelijke balies is teruggebracht naar twee. Verder zijn er op de begane grond verschillende ruimtes gecreëerd voor de SWOM, Jeugdteam Montfoort, Vluchtelingenwerk, Politie, Careyn en de GGDrU, het consultatiebureau. Daarnaast bevinden zich op de tweede verdieping van het Huis van Montfoort de backoffice van de verschillende partijen.

Burgemeester P. van Hartskamp: “ Het Huis van Montfoort is het huis voor alle inwoners en ondernemers van Montfoort en Linschoten. Een plek waarin wij al onze inwoners helpen met hun vragen op het gebied van burgerzaken, vergunningen en hulp en ondersteuningsvragen voor zorg en welzijn. Een huis waarin wij een stuk zorg uit handen kunnen nemen. Een ontmoetingsplek voor alle inwoners. Een plek waar ik als burgemeester trots op ben!“. Wethouder J. Vlaar : “Het is niet alleen mooi geworden, maar we hebben nu ook een gebouw dat onderdak biedt aan meerdere gebruikers. Ik ben erg blij dat sinds 1 januari een groot deel van de publieke dienstverlening onder één dak plaatsvindt. We hebben nu een duidelijke en centrale plek in Montfoort waar we allemaal te vinden en te bezoeken zijn“.


Bron: Gemeente Montfoort

Wethouder Haring en wethouder Schuurs geven startsein voor Bovenschoolse Onderwijs Zorgvoorziening

Geplaatst 15 mrt. 2018 07:30 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 15 mrt. 2018 07:30 bijgewerkt ]

Op vrijdag 16 maart geven wethouder Haring van gemeente Woerden en wethouder Schuurs van gemeente Ronde Venen, als vertegenwoordigende wethouders passend onderwijs jeugd van de gemeenten in Utrecht West, het startsein voor de nieuwe Bovenschoolse Onderwijs Zorgvoorziening (BOZ) in Woerden. Bij de BOZ wordt vergaand samengewerkt tussen Jeugdhulporganisatie Timon en het samenwerkingsverband van onderwijs in Utrecht West (SWVVO RUW). De BOZ is met name gericht op jongeren die wonen en naar het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO, VWO) gaan in Woerden, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Montfoort en Oudewater.

Schooluitval voorkomen

De gemeenten in Utrecht West, Timon en SWVVO RUW hebben een gezamenlijk doel: schooluitval voorkomen en problemen bij jongeren en het gezin waar ze deel van uitmaken vroegtijdig aanpakken.Met dit initiatief zetten partijen ook in op het terug brengen van het aantal thuiszitters in de regio in navolging van het Thuiszitterspact.
De BOZ richt zich op jongeren die tijdelijk niet meer op hun eigen school onderwijs volgen of dreigen uit te vallen omdat er sprake is van psychosociale en/of gedragsproblemen, in combinatie met complexe gezinsproblematiek. De BOZ is er om deze jongeren te helpen weer mee te doen op school en in de maatschappij. Timon en SWVVO RUW bieden een totale en brede aanpak met ondersteuning aan de school, jongeren en hun gezinnen om te komen tot het volgen van onderwijs, het toe leiden naar een baan en het verbeteren van de opvoedsituatie.

Hulp thuis en op school

Wethouder Hans Haring: "Dit project is belangrijk omdat jeugdhulp hiermee dichtbij de leefwereld van de jongere blijft. Het strikte onderscheid tussen gewoon onderwijs en jeugdhulp valt weg. Dat is beter voor de jongere en voor zijn toekomst." Een belangrijk uitgangspunt van de BOZ is dan ook dat jongeren hulp ontvangen in de omgeving waar zij zich dagelijks bevinden. Dit is de school waar zij staan ingeschreven en uiteindelijk weer naar toe gaan en thuis, als het hen niet lukt een school te bezoeken. De begeleiding haakt aan op de actuele situatie met de bedoeling dat deze zo snel mogelijk normaliseert. Het onderwijs sluit aan op het leerniveau van de jongere.

Zorg dichtbij

Vanuit het principe ‘zorg dichtbij’ streeft de BOZ naar een nauwe samenwerking met Centra voor Jeugd en Gezin, buurt- en wijkteams, (school-)maatschappelijk werk, jeugdhulpverlening op de scholen, (mede geleverd door Timon), leerplicht en GGD. Door samen te werken met deze partijen, werkt de BOZ met de lokale zorgstructuren aan een integrale aanpak volgens de principes van één kind, één plan.

Bron: gemeente Woerden

Subsidie oudertrainingen in gemeente Woerden en Stichtse Vecht

Geplaatst 9 feb. 2018 01:01 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 15 mrt. 2018 07:21 bijgewerkt ]

Regelmatig worden wij benaderd door ouders die merken dat de samenwerking met de gemeente of de school moeilijk verloopt. Ouders weten niet goed waar hun kind recht op heeft of welke mogelijkheden er allemaal zijn. Ze voelen zich onbegrepen door de gemeente, de hulpverlening of de school. Deze ouders geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij die gesprekken zodat zij weer het gevoel krijgen regie te hebben over het leven van het gezin. 

Om in deze behoefte te voorzien hebben we een project ontwikkeld waarin we drie verschillende oudertrainingen ontwikkelen voor gemeente Stichtse Vecht en Woerden. Het gaat om de volgende drie trainingen:

  1. Het gesprek met school
  2. Het gesprek met de gemeente (Woerdenwijzer, jeugdteam/sociaalteam)
  3. Het familiegroepsplan/ondersteuningsplan

Tijdens de training die bestaan uit twee avonden is er ruimte om in te gaan op de specifieke vragen die u heeft, de mogelijkheden die op uw situatie van toepassing zijn en te oefenen met gespreksvoering. Verder wordt er ook informatie gegeven over onafhankelijke cliëntondersteuning en hoe zij behulpzaam kunnen zijn in uw situatie.

Deze trainingen worden mogelijk gemaakt door gemeente Woerden, gemeente Stichtse vecht en Stichting Voorzorg Utrecht. De Stichting Voorzorg Utrecht is een uit 1938 stammend fonds, dat zich richtte op het verschaffen van genees- en/of heelkundige behandeling en verpleging in ziekenhuizen. Sinds 1994 heeft de stichting tot doel het bevorderen van de gezondheidszorg door het verlenen van subsidies aan (innovatieve) projecten. Informatie over de aanvraagprocedure en gesteunde initiatieven zijn te vinden op de website: www.voorzorg-utrecht.nl. 

De eerste trainingen starten in april en u kunt binnenkort meer informatie vinden op deze website.

Wilt u als ouder uit deze gemeenten op de hoogte blijven dan kunt u hier aanmelden voor de nieuwsbrief van ons regionale oudernetwerk.


  
       

Extra inspanningen nodig om ambities Jeugdwet te realiseren

Geplaatst 2 feb. 2018 05:41 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 2 feb. 2018 05:43 bijgewerkt ]

Eerste evaluatie van de Jeugdwet

De Eerste evaluatie Jeugdwet laat zien dat de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet is gerealiseerd. Er is meer tijd nodig om de doelen van de Jeugdwet te bereiken. De evaluatie levert een agenda op voor een gezamenlijke aanpak door gemeenten, zorgaanbieders en cliënten om de transformatie verder te brengen.

Knelpunten cliënten

Drie jaar na de invoering van de Jeugdwet blijkt het voor lang niet alle ouders en jeugdigen eenvoudig om de jeugdhulp te krijgen die nodig is. Volgens bijna één op de drie ouders in het onderzoek heeft dat zelfs veel moeite gekost. Dit geldt vooral voor gezinnen in een kwetsbare positie. Over de feitelijke hulp zijn cliënten over het algemeen tevreden. De onderzoekers pleiten onder andere voor een betere informatievoorziening waardoor cliënten hun weg naar jeugdhulp beter kunnen vinden en extra aandacht voor gezinnen in een kwetsbare positie. Daarbij is niet alleen een rol weggelegd voor gemeenten maar ook voor huisartsen, scholen en jeugdgezondheidszorg.

Passende zorg

Ook laat de evaluatie zien dat gemeenten nog onvoldoende toekomen aan het leggen van de verbinding tussen de jeugdhulp met andere domeinen, zoals de schuldhulpverlening, het onderwijs of de Wmo. Dat gemeenten die verbindingen zouden leggen was één van de belangrijkste overwegingen achter de decentralisatie.

Diversiteit lokale teams

De Jeugdwet biedt ruimte voor diversiteit in de lokale uitvoering waardoor gemeenten en zorgaanbieders beter kunnen aansluiten bij de vragen van burgers. Lokale teams zoals wijkteams, buurtteams of wijknetwerken, hebben in vrijwel alle gemeenten een cruciale rol gekregen bij het realiseren van de doelen van de Jeugdwet. In de evaluatie wordt geconstateerd dat er grote verschillen zijn tussen deze teams. Sommige teams verwijzen alleen door, sommige teams bestaan vooral uit specialisten, terwijl andere teams veel breder zijn samengesteld. Er zijn zorgen over de expertise van professionals in de lokale teams, met name bij complexe problemen. De onderzoekers bevelen aan dat lokale teams direct hulp kunnen bieden en daarvoor beschikken over professionaliteit in de breedte en specialistische expertise. Daarbij is er ruimte om bij de organisatie hiervan rekening te houden met de lokale context.

Administratieve lasten beperken ruimte professionals

De gemeentelijke beleidsvrijheid heeft geleid tot een grote diversiteit in de uitvoering van het jeugdbeleid. Dit heeft als neveneffect dat professionals zich geconfronteerd zien met een grote variëteit aan regelingen. Dat vraagt veel tijd, leidt tot een toename van administratieve lasten en perkt de ruimte in om zorg op maat te bieden. Er moet gezocht worden naar mogelijkheden om meer ruimte aan de professional te laten, zonder daarbij de gemeentelijke beleidsvrijheid in te perken.

Realiseren van de ambities van de Jeugdwet

Wat in het algemeen ontbreekt is een gedeelde visie op passende zorg waarin de diversiteit van hulpvragers en hulpvragen wordt erkend en benoemd. Een dergelijke visie is richtinggevend voor de gezamenlijke inspanningen om meer samenhang en samenwerking in de uitvoering van het jeugdbeleid te realiseren.

Rechtsbescherming

Uit de juridische analyse blijkt dat rechtsbescherming bij jeugdhulp nog tekortschiet. Aanbestedingsregels maar ook de spanning tussen gegevensuitwisseling en het recht op privacy bemoeilijken de samenwerking en samenhang in de jeugdhulp. Het verdient aanbeveling te onderzoeken hoe de afspraken hierover kunnen bijdragen aan de samenwerking binnen het sociaal domein en de samenhang in het stelsel.

Er worden geen aanbevelingen gedaan om de Jeugdwet te veranderen. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de Eerste evaluatie Jeugdwet die vandaag is aangeboden aan de ministeries van VWS, JenV en aan de VNG.

Over de evaluatie

De evaluatie is uitgezet en begeleid door ZonMw in opdracht van de ministeries van VWS en JenV. De evaluatie is gebaseerd op bestaand onderzoek en enquêtes onder gemeenten, zorgaanbieders en ouders. De uitvoering lag bij een samenwerkingsverband van zeven organisaties: het Nivel, het Nederlands Jeugdinstituut, de Universiteit Leiden, Stichting Alexander, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Academische Werkplaatsen Jeugd verbonden aan de Universitair Medisch Centrum Groningen en de Tilburg University.


Bron: ZonMw

Regieondersteuning (onafhankelijke clientondersteuning) in Woerden is gewijzigd.

Geplaatst 24 jan. 2018 03:16 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 24 jan. 2018 03:16 bijgewerkt ]


Heeft u een hulpvraag? Dan kan een onafhankelijke regieondersteuner u verder helpen.

Heeft u een vraag over bijvoorbeeld zorg, wonen, echtscheidingen, mantelzorg, pleegzorg, PGB, opvoeden, werk en inkomen, dagbesteding, welzijn of onderwijs? Of een vraag op een ander gebied in uw leven? Soms is het lastig om zelf een oplossing te bedenken of informatie te vinden over de hulp die het beste past bij uw situatie. Of heeft u hulp nodig in het contact met de gemeente, zorginstelling of andere organisatie. Dan kan een onafhankelijke regieondersteuner u helpen. U heeft recht op deze gratis ondersteuning. Deze regieondersteuning is gratis. De regieondersteuner staat los van de gemeente, zorginstellingen en andere organisaties.

Wat doet de regieondersteuner?

De regieondersteuner helpt u om uit te zoeken of u een hulpvraag heeft. En welke hulp of ondersteuning u nodig heeft. De regieondersteuner helpt u bijvoorbeeld om een gesprek met de gemeente voor te bereiden of is hierbij aanwezig. De regieondersteuner geeft informatie en advies over de hulp die bij uw situatie past en ondersteunt u bij de (aanvraag)procedures die daarbij horen. Regieondersteuners werken samen met huisartsen, GGD, ODO, thuiszorgorganisaties, jongerenwerk, NIO (netwerk informele ondersteuning), FermWerk, scholen en Zegveld Zorgt.

Hoe werkt het?

U vraagt regieondersteuning aan via Kwadraad (maatschappelijk werk) of Welzijn Woerden. Bij aanmelding krijgt u een intakegesprek. Daarna krijgt u een toegangsbewijs om een regieondersteuner te kiezen die bij u past. Naast professionele regieondersteuners zijn er ook ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. U kunt ook zelf een regieondersteuner aandragen.

Kwadraad

elke werkdag van 9:00 tot 10:00 tijdens spreekuren

via 088 900 4000

www.kwadraad.nl

Welzijn Woerden

elke werkdag van 9:00 tot 17:00

via 0348 421 101

www.welzijnwoerden.nlBron: gemeente Woerden

Extra huishoudelijke ondersteuning voor mantelzorgers in gemeente De ronde venen.

Geplaatst 24 jan. 2018 02:51 door Webmaster UW Ouderplatform

Vanaf januari 2018 kunnen Rondeveense mantelzorgers voor een klein uurtarief (extra) gebruik maken van huishoudelijke ondersteuning. Mantelzorgers kunnen deze ondersteuning inschakelen voor het huishouden van de zorgvrager of voor het eigen huishouden. De ondersteuning tegen het lagere tarief is mogelijk omdat de gemeente de rest van de kosten voor haar rekening neemt. ,,Mantelzorgers vervullen een zeer waardevolle rol. Soms komen zij niet toe aan specifieke huishoudelijke taken. Door sommige huishoudelijke taken uit te besteden, kan de mantelzorger de zorgvrager flexibeler ondersteunen,” aldus wethouder Anco Goldhoorn.

Registreren als mantelzorger en de ondersteuning aanvragen

Een mantelzorger, die minimaal 8 uur per week voor een naaste zorgt, kan de huishoudelijke ondersteuning inkopen voor 5 euro per uur. De gemeente betaalt de resterende kosten. Per vier weken kan maximaal 5 uur ondersteuning ingekocht worden. Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning, registreert de mantelzorger zich tijdens een gesprek eerst bij het Steunpunt Mantelzorg (onderdeel van Stichting Tympaan-De Baat). Een afspraak maken voor een gesprek kan via T. 0297 230 280. Vervolgens, of als de mantelzorger al geregistreerd is bij het Steunpunt, kan de huishoudelijke ondersteuning aangevraagd worden bij zowel het Steunpunt Mantelzorg als bij het Servicepunt. Dit kan digitaal via www.servicepuntderondevenen.nl of www.tympaan-debaat.nl/mantelzorg. Na aanvraag ontvangt de mantelzorger een brief. Met deze brief kan de mantelzorger naar een zorgaanbieder naar keuze om de huishoudelijke ondersteuning aan te vragen.

Bron: gemeente De ronde venen

1-10 of 12