Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Nieuws 2018‎ > ‎

Voor elk kind passend onderwijs is nog geen realiteit

Geplaatst 4 jun. 2018 04:45 door Nely Sieffers   [ 4 jun. 2018 04:53 bijgewerkt ]
Woensdag 23 mei heeft stichting UW Ouderplatform een presentatie gegeven bij het regionale overleg met samenwerkingsverbanden onderwijs, gemeenten, leerplicht en de GGD. Dit overleg ging over de stand van zaken in het onderwijs vanuit ouderperspectief. We zijn zeer positief ontvangen en de diverse overlegpartners waren blij met de notitie en input die we geleverd hebben. De diverse actiepunten worden verder opgepakt door de diverse partijen en resultaten worden besproken in de vervolgoverleggen die we hebben met gemeenten en onderwijs. Voor deze presentatie is er een notitie geschreven met de belangrijkste aandachtspunten en een bijlage met cijfers over een deel van de kinderen waarbij het onderwijs niet passend is waardoor uitval ontstaat. We beschikken nog niet over volledige cijfers maar blijven onderzoeken hoe we daar nog meer inzicht in kunnen krijgen.

Inleiding

Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs gestart en we zijn bijna vier jaar onderweg. Voor elk kind een passende vorm van onderwijs is een doel waar stichting UW Ouderplatform zich voor inzet. In de afgelopen jaren hebben we diverse bijeenkomsten georganiseerd voor ouders van kinderen met allerlei ondersteuningsvragen. Bijeenkomsten met informatie over mogelijkheden/regels en ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Verder hebben we ouders voorzien van persoonlijke adviezen en informatie via sociale media, nieuwsbrief en onze website. De ouders die we spreken hebben voor een klein deel goede ervaringen maar een groot deel heeft geen positieve ervaringen. In dit bericht geven we een kort overzicht van de inbreng die ouders geleverd hebben. 

Welke doelen willen we bereiken met passend onderwijs? 

 • alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen;
 • een kind naar een gewone school gaat als dat kan; 
 • een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is; 
 • scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat; 
 • de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen; 
 • kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten. 

Succesfactoren 

Bij een groot deel van de schoolgaande kinderen verloopt de ontwikkeling prima. Ook bij ouders van kinderen met allerlei ondersteuningsvragen vinden we een groep met positieve ervaringen. We zien daarbij een mix van de volgende succes factoren:  
 1. Goede samenwerking tussen leerkracht/school en ouders met korte lijnen. 
 2. Ouders en school luisteren goed naar elkaar, benutten elkaars expertise en ervaringen. 
 3. Er wordt echt gezocht naar maatwerk passend bij de leerling waarbij de inzet en extra betrokkenheid van een enkele leerkracht en/of zorgteam opvallen. 
 4. Bij overleggen zijn altijd de ouders en eventueel hulpverlening aanwezig. 
 5. Ouders zijn goed geïnformeerd over regels en mogelijkheden en zijn assertief.  

Aandachtspunten 

Het grootste deel van de ouders die wij spreken met een kind met een ondersteuningsvraag vinden het lastig om goede ondersteuning voor het kind geregeld te krijgen. Daarbij zien we dat zorgvragen vaak in het voortgezet onderwijs groter zijn dan in het primair onderwijs.  In deze notitie vindt u een korte uitwerking van de belangrijkste aandachtspunten. 
 

Informatievoorziening voor ouders 

Ouders vinden het belangrijk om actief geïnformeerd te worden over de ondersteuningsmogelijkheden en de situatie van hun kind in het onderwijs. Dit gaat verder dan info over wat de school denkt dat nodig is of kan bieden. Ouders willen weten hoe de ondersteuning georganiseerd is. Wat kan de school bieden, welke rol heeft het samenwerkingsverband en welke aanvullende mogelijkheden zijn er vanuit de zorg. Deze informatie is noodzakelijk zodat ouders goede keuzes kunnen maken. Verder zien we ook dat er nog veel onduidelijkheid is over de inzet van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Goede monitoring en evaluatie van de ondersteuningsvraag via het OPP blijft belangrijk voor de voortgang en afstemming. 
Er zijn ook signalen dat kinderen niet mogen wisselen van school als ouders denken dat een andere school betere ondersteuning kan bieden. Zijn deze regels echt afgesproken? Bij ouders van oudere leerlingen komen we veel vragen tegen over aanpassingen bij toetsen en examens. Ook hier zien we dat er onvoldoende informatie beschikbaar is en kansen voor een goede afronding van de opleiding op de plank blijven liggen. 


Preventieve aanpak 

Ouders ervaren regelmatig dat problemen eerst fors oplopen voordat er extra overleg en hulp komt. Dit benadrukt extra dat kinderen anders zijn, is niet goed voor de eigen waarde van het kind en geeft onnodige spanningen en achterstanden. Soms kunnen met kleine aanpassingen grotere problemen voorkomen worden. Daarbij kunnen we onder andere denken aan extra hulp bij planning, een passende leerstijl bij het kind ontdekken, ruimte om te versnellen of vertragen, minder toetsen en een maatje in de school die helpt. Kleine problemen snel oplossen voorkomt dat problemen oplopen. 
Het is belangrijk dat er bij een medisch- of hulpverleningstraject niet gewacht wordt met de ondersteuning totdat alle uitslagen bekend zijn. Hiermee zien we regelmatig dat er veel tijd verloren gaat. Preventief en direct hulp inzetten kan ervoor zorgen dat kinderen minder verzuimen. De lange wachtlijsten voor jeugdhulp zijn een grote frustratie voor ouders. Maar ook de samenwerking van onderwijs en hulpverlening kan als lastig ervaren worden. Betrokkenen blijven soms te veel naar elkaar kijken, verwijzen weer naar andere hulp en er gaat veel tijd verloren tot hulp echt start. Voordat je het weet is de achterstand niet meer in te lopen en blijft het kind zitten. Hierin zijn verbeteringen nodig om te voorkomen dat kinderen, blijven zitten en/of langdurig uitvallen. 
 

Rol van het samenwerkingsverband 

Ouders vinden het belangrijk dat ze bij het samenwerkingsverband terecht kunnen met vragen. Scholen wachten soms te lang met inzet van hulp en dan is het prettig dat ouders bij een derde partij terecht kunnen voor informatie. We vinden het belangrijk dat deze mogelijkheid geboden wordt en ouders proactief geïnformeerd worden. Goed geïnformeerde ouders is één van de succesfactoren van positieve onderwijs ervaringen. 
Het groot overleg bij samenwerkingsverband RUW wordt als positief ervaren maar sommige ouders vinden het ook wel lastig dat de groep zo groot is. Dat geeft nogal een dominante uitstraling, kan misschien ook wat minder en het is goed om ouders te informeren over de mogelijkheid van een onafhankelijke clientondersteuning. De clientondersteuning kan helpen bij de voorbereiding van het gesprek en ouders goed informeren over de mogelijkheden. Er hebben diverse ouders geklaagd over het uitblijven van verslagen van de overleggen en soms ook het lange wachten voor het plannen van een overleg. 
 

Thuiszitters en verzuim 

Regelmatig hebben we ouders van thuiszitters bij onze bijeenkomsten. Daarbij gaat het niet alleen over de geregistreerde thuiszitters maar ook over allerlei ‘verborgen thuiszitters’. Voortijdig uitval van school, langdurig zieke kinderen, kinderen die geoorloofd verzuim hebben en daarbij ligt vaak een oorzaak in een niet passende vorm van onderwijs. Sommige ouders kiezen dan ook maar voor een vrijstelling maar dat betekent niet dat hun kind niet leerbaar is. (Bijlage cijfers) Vaak is er met deze kinderen al lang doorgemodderd, zijn ze blijven zitten, stromen af naar een lager niveau wat regelmatig ook niet past, draaideur kinderen voor de jeugdhulp en ze zijn hun zelfvertrouwen verloren. Hierbij hebben een aantal ouders van kinderen in het VSO ook zorgen over de kwaliteit van de scholen wat het risico op verzuim en thuiszitters vergroot. 

Het gaat o.a. om een mix van kinderen uit regulier en speciaal (voortgezet) onderwijs en veel kinderen met autisme en/of hoogbegaafd. Dit zijn kinderen die: structureel maatwerk nodig hebben, soms beperkt belastbaar zijn, snel overprikkeld, andere leerstijlen hebben, ruimte nodig hebben voor versnellen en vertragen en maatwerk in het vakkenpakket.  
De oplossing hiervoor zien wij vooral in een duurzame voorziening waar kinderen voor langere tijd opgevangen kunnen worden met echt maatwerk. Daarbij kan o.a. gedacht worden aan een mix van IVIO onderwijs met extra begeleiding door een deskundige op een passende plek en/of (deel)thuis. Hierdoor kunnen deze kinderen op hun eigen tempo tot ontwikkeling komen en is er mogelijk ergens weer ruimte om in te stromen in het regulier onderwijs. Er zijn ook kinderen die deze voorzieningen blijvend nodig hebben omdat de reguliere scholen en speciaal onderwijs geen passende plek is. 
 

Vragen 

Voor kinderen met extra zorg en ondersteuning zijn er nog een aantal belangrijke aandachtspunten die om een uitwerking vragen. Stichting UW Ouderplatform denkt hier graag over mee en ook ouders kunnen bij ons terecht voor advies. Het is belangrijk dat elk kind binnen de regio Utrecht-west een passende onderwijs mogelijkheid krijgt zodat alle kinderen kunnen ontwikkelen en meedoen in de samenleving. 
Heeft u vragen na aanleiding van dit bericht dan kunt u mailen naar info@uwouderplatform.nl
Ċ
Nely Sieffers,
4 jun. 2018 04:45