Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

nieuws 2019

Kritisch rapport over SAVE door de onderzoekers van Hogeschool Utrecht

Geplaatst 14 jan. 2019 05:36 door Nely Sieffers   [ 14 jan. 2019 05:57 bijgewerkt ]


Sinds 2015 werken de (preventieve) jeugdbescherming en de jeugdreclassering in Midden-Nederland met de werkwijze SAmenwerken aan VEiligheid (SAVE). Hoe verloopt dat in de praktijk? Welke vragen en knelpunten komen de professionals tegen? En wat kan hen helpen om de werkwijze nog beter toe te passen? 

Deze vragen stonden centraal in het onderzoek SAVE in woord en daad, dat van 2016 tot 2018 is uitgevoerd door onderzoekers van het Kenniscentrum Sociale Innovatie (Hogeschool Utrecht) en professionals van Samen Veilig Midden-Nederland, William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering en Raad voor de Kinderbescherming.

In de uitkomsten van dit onderzoek worden onze zorgen om eigen regie van ouders bij een traject met SAVE bevestigd.  Hier kun je meer lezen over de uitkomsten van dit onderzoek en worden tips en tools aangeboden voor alle (toekomstige) professionals in de jeugdbescherming, de jeugdreclassering en de lokale (gemeentelijke) teams, die willen leren van de praktijkervaringen met SAVE.


Oproep ervaringen van ouders uit de regio Utrecht-West

24 januari hebben wij een gesprek met de regiocoördinator van SAVE. Daar bespreken we onder andere een aantal punten vanuit dit onderzoeksrapport en de gebrekkige informatie voor ouders over hun rechten en plichten. Deze rechten verschillen bij verschillende vormen van jeugdbescherming en dat is lang niet altijd duidelijk. Heb je ook ervaring met SAVE en wil je je ervaring met ons delen dan kun je mailen naar Nely Sieffers via info@uwouderplatform.nl

Lees ook persbericht RTV Utrecht: Klagers over SAVE vinden steun in onderzoek Hogeschool Utrecht


Nieuw leerwerkbedrijf in Stichtse Vecht: Kansis en Kansis Groen

Geplaatst 14 jan. 2019 05:11 door Nely Sieffers   [ 14 jan. 2019 06:07 bijgewerkt ]


Vanaf 1 januari 2019 vormen Kansis en Kansis Groen het nieuwe gemeentelijke leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit leerwerkbedrijf zet de dienstverlening van PAUW Bedrijven voort dat per 1 januari 2019 is opgeheven. PAUW Bedrijven was het sociaal werkvoorzieningsbedrijf van zes gemeenten in de regio Utrecht waaronder gemeente Stichtse Vecht.

Kansis en Kansis Groen

Kansis is opgericht door gemeente Stichtse Vecht en neemt het zogenoemde beschut werk over van PAUW. Het pand van PAUW aan De Corridor in Breukelen is door de gemeente overgenomen. Kansis zet de dienstverlening vanuit deze locatie voort. Kansis Groen is opgericht door gemeente Stichtse Vecht en gemeente De Ronde Venen en neemt de werkzaamheden op het gebied van groenvoorziening van PAUW over. De groenwerf blijft voorlopig gehuisvest aan de Wilhelminastraat in Breukelen.

Nieuwe organisatie

Wethouder Werk & Inkomen Hetty Veneklaas licht de keuze voor een nieuw leerwerkbedrijf toe: “Door de sociale werkvoorziening anders te organiseren blijven we in staat om beschutte werkplekken en begeleiding naar passend werk te bieden aan alle mensen met een arbeidsbeperking. We doen de begeleiding lokaal, dichtbij de mensen die het nodig hebben. Met een integrale benadering van werk, inkomen, wonen, zorg en ondersteuning, kunnen we mensen met een arbeidsbeperking adequaat begeleiden en ondersteunen, nu en in de toekomst.”

Garanties voor medewerkers

De circa 450 medewerkers die via PAUW aan het werk waren en onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vallen, zijn verzekerd van passend en betaald werk tot aan hun pensioen. Zij zijn sinds 1 januari 2019 in dienst bij één van de zes bij PAUW betrokken gemeenten. Aan hun arbeidsvoorwaarden is niets veranderd, de cao voor de sociale werkvoorziening blijft van kracht. De meeste medewerkers doen hetzelfde werk op dezelfde locatie als voorheen.
Ook het ambtelijk personeel van PAUW dat in vaste dienst is, heeft een werkgarantie. Zij zijn vanaf 1 januari 2019 in dienst van gemeente Nieuwegein, Stichtse Vecht, De Ronde Venen of de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom. Zij blijven betrokken bij de begeleiding van Wsw-medewerkers.

Bron: gemeente Stichtse Vecht

Extra praktijkondersteuners jeugd-GGZ in Stichtse Vecht

Geplaatst 14 jan. 2019 05:06 door Nely Sieffers   [ 14 jan. 2019 06:05 bijgewerkt ]


Na de huisartsenpraktijken in Maarssen en Breukelen komen ook in de huisartsenpraktijken in Loenen en Kockengen praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg voor kinderen. Het college van B&W heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Ook de huisartsen dragen financieel bij. Door de inzet van praktijkondersteuners worden kinderen sneller en dichter bij huis geholpen. Praktijkondersteuners zijn deskundig zijn op het gebied van geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. Een praktijkondersteuner werkt nauw samen met de huisarts.

Zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig

Wethouder volksgezondheid Hetty Veneklaas: “Sinds 2014 werken er bij de huisartspraktijken in Breukelen en Maarssen al praktijkondersteuners. En met succes. Praktijkondersteuners kunnen vaak al met een paar gesprekken een probleem helpen oplossen. Zo kunnen we voorkomen dat een kind of jongere moet worden doorverwezen naar zware specialistische hulp. Als het nodig is weet de praktijkondersteuner snel een passende zorgaanbieder te vinden. Een kind kan zo sneller en dichter bij huis worden geholpen. Win-win dus. Zo houden we de hulp zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig”.

De praktijkondersteuner

Komt een kind met vage klachten bij de huisarts? Dan kan de praktijkondersteuner de huisarts helpen om het probleem in kaart te brengen. Als dat mogelijk is biedt de praktijkondersteuner zelf lichte ondersteuning. Gaat het om zwaardere problemen? De praktijkondersteuner heeft veel kennis van GGZ-problematiek bij jeugdigen. Hij of zij kan dus goed bepalen welke zorg een kind verder nodig heeft en welke zorgaanbieder die zorg kan bieden. Een kind komt daardoor sneller op de juiste plek terecht.

Praktijkvoorbeeld

De huisarts verwees een meisje door naar de praktijkondersteuner in haar praktijk. Deze zag dat het meisje last had van driftbuien. De praktijkondersteuner bood in enkele gesprekken ondersteuning aan het meisje en haar ouders. Haar ouders lieten achteraf weten: “Ze is helemaal niet boos meer. Het gaat heel goed, ook op school. We kunnen er nu zelf verder mee aan de slag. Meer hulp is niet nodig.”

Bron: gemeente Stichtse Vecht

Deel je ervaringen, om samen het onderwijs te verbeteren!

Geplaatst 14 jan. 2019 04:39 door Nely Sieffers   [ 14 jan. 2019 04:40 bijgewerkt ]

Minister Slob opent online vertelpunt voor passend onderwijs 
In het onderwijs wordt hard gewerkt om kinderen en jongeren passend onderwijs te geven en te ondersteunen bij hun behoeften. Vaak levert dat mooie resultaten op. Soms kan dat ook nog beter. Heb je een situatie meegemaakt waarin je tevreden of juist ontevreden was over passend onderwijs? Deel je ervaringen met minister Arie Slob op ons online vertelpunt.

Waarom dit vertelpunt?

Minister Slob hoort graag wat je persoonlijke ervaringen met passend onderwijs zijn. Soms vertelt een ervaring meer dan cijfers en statistieken. Daar kan iedereen van leren. Je ervaringen zijn daarom erg waardevol! Dit vertelpunt is voor leerlingen, jeugdige, ouders, leerkrachten en professionals. 
De anonieme ervaringen laten zien op welke punten passend onderwijs goed gaat, en wat er verbeterd moet worden. De ervaringen worden op thema’s bijeen gebracht, en vervolgens uitgesplitst naar regio. Met deze thema’s kunnen ouders, leerlingen, leraren, scholen, besturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten zelf aan de slag om het onderwijs in de eigen regio (nog) passender te maken.

De minister doet ook mee en gaat in 2019 in zes regio’s luisteren welke thema’s daar spelen, en meedenken bij het vinden en realiseren van verbeteringen.
 


Samenwerking Onderwijs, Zorg en Jeugd moet beter

Geplaatst 9 jan. 2019 14:26 door Nely Sieffers   [ 14 jan. 2019 03:50 bijgewerkt ]

In december verscheen het rapport ‘Mét andere ogen’ van René Peeters, kwartiermaker Onderwijs, Zorg en Jeugd. In het rapport staan zeven adviezen voor verbetering van de samenwerking tussen onderwijs en zorg. 
Ook vanuit UW Ouderplatform is met de kwartiermaker meegedacht en zijn ervaringen gedeeld. 

Ieder kind heeft het recht om te leren, om zich optimaal te ontwikkelen en om volwaardig mee te doen (Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, Salamanca). Ook kinderen die (soms tijdelijk) wat meer zorg nodig hebben en kinderen met een (levenslange) beperking moeten kunnen meedoen in de samenleving, en dus zeker ook binnen opvang en onderwijs (Internationaal verdrag inzake de rechten van personen met een handicap). Desondanks is het niet voor ieder kind in Nederland vanzelfsprekend om mee te kunnen doen en zich te ontwikkelen.

Een sterke verbinding tussen onderwijs en (jeugd)zorg is in sommige gevallen noodzakelijk om kinderen optimale ontwikkelkansen te bieden. Op sommige plekken komt deze verbinding goed tot stand, maar op andere niet of niet goed genoeg. In de praktijk stuiten kinderen en ouders daar op allerlei problemen. Het blijkt vaak moeizaam en ingewikkeld om voor kinderen die iets extra’s nodig hebben vroegtijdig, snel en effectief een passend onderwijs- en/of hulpaanbod te realiseren. Ouders worden van het kastje naar de muur gestuurd en raken gefrustreerd en professionals zijn ontevreden over hun mogelijkheden om te doen wat nodig is. We schieten te kort en doen onze kinderen tekort. Dit uit zich onder andere in de thuiszittersproblematiek. Er zitten nog steeds te veel leerplichtige kinderen thuis zonder een passend onderwijsaanbod en/of passende zorg en ondersteuning. Ook zijn er veel kinderen in Nederland vrijgesteld van leerplicht, deze groep groeit.1 Ook groeit de instroom naar speciaal (basis) onderwijs (sbo). De maatschappelijke onvrede neemt toe, gevolgd door kritische media en Tweede Kamerleden.


1-5 of 5