Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

nieuws 2019

Nieuwe samenwerking voor goed onderwijs (hoog)begaafde kinderen

Geplaatst 15 mrt. 2019 09:45 door Nely Sieffers   [ 15 mrt. 2019 10:18 bijgewerkt ]

Voor elk kind een passende plek in het onderwijs is voor ons een belangrijk speerpunt waar we aan werken. Dit is zeker niet vanzelfsprekend voor kinderen die een speciale ondersteuningsbehoefte hebben omdat ze (hoog)begaafd zijn. We horen nog te vaak van ouders dat de kinderen dan wat extra lesstof krijgen en dat is het. Daarom zijn we blij dat het samenwerkingsverband Passenderwijs de mogelijkheid voor een extra subsidie oppakt en dat we mogen meedenken over de plannen samen met inhoudelijke deskundigen en het onderwijs.

In de afgelopen jaren hebben we regelmatig ouders gesproken die vastliepen met hun kind(eren) in het regulier onderwijs en meestal was het speciaal onderwijs ook geen oplossing. Niet voor elk kind geeft het compacten en verrijken van de leerstof voldoende mogelijkheden voor een positieve ontwikkeling. Het is belangrijk dat het kind begrepen wordt in het denken, top-down onderwijs vorm krijgt en sommige kinderen hebben meer creatieve of strategische uitdaging nodig. Maar ook het leren fouten maken, leren leren en omgaan met stagnatie zijn belangrijke hulpvragen die deze kinderen kunnen hebben.

Dekkend onderwijsaanbod voorkomt uitval

Soms loopt het goed op de basisschool en loopt het kind vast binnen het voortgezet onderwijs waar ze meer in de routine van de klas mee moeten. Daarom zijn wij blij dat het samenwerkingsverband Passenderwijs dit oppakt en wil inzetten op meer maatwerk mogelijkheden voor de kinderen, meer expertise in de school en binnen het samenwerkingsverband zodat er vroeg gesignaleerd wordt en kinderen de juiste ondersteuning krijgen. Dit voorkomt dat kinderen snel naar de specialistische ggz worden doorverwezen waar ook  niet altijd de juiste kennis aanwezig is of uitvallen. 

We horen graag ervaringen

In de komende tijd wordt een werkagenda gemaakt zodat we bij het toewijzen van de subsidie snel aan de slag kunnen. Nely Sieffers zit in de stuurgroep  voor dit project en Wanda Glebbeek, (deskundige HB en ouder) neemt plaats in de inhoudelijke werkgroep. Wij horen graag meer ervaringen van ouders over het onderwijs bij kinderen met (hoog) begaafdheid zodat wij dit kunnen meenemen. Je kunt daarbij denken aan ervaringen met plusklassen, de expertise op school, het functioneren van eventueel betrokken hulpverlening en welke oplossingen er nodig zijn voor een positieve ontwikkeling op school. 

Wil je op de hoogte blijven over deze ontwikkelingen dan is het handig om hier in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Je kunt je ervaringen delen met ons infopunt via info@uwouderplatform.nl

Workshop voor professionals: Aan de slag met het familiegroepsplan

Geplaatst 19 feb. 2019 03:49 door Nely Sieffers   [ 15 mrt. 2019 09:40 bijgewerkt ]

We hebben een handreiking voor ouders ontwikkeld om aan de slag te gaan met het familiegroepsplan. Het familiegroepsplan geeft mooie mogelijkheden om de eigen regie van ouders vorm te geven en integraal te kijken wat een gezin nodig heeft. Tijdens de ontwikkeling en hebben we gemerkt dat ook veel professionals nog onbekend zijn met de mogelijkheden van het familiegroepsplan. Daarom bieden wij een workshop aan voor professionals in het jeugd- en gezinsdomein.

Wanneer: Dinsdag 12 maart van 14.00- 16.00 

Kosten: 10 euro per persoon

Locatie: in de regio Utrecht-West

Maximaal 20 personen

Je kunt aanmelden tot 1 maart 2019 via het aanmeldformulier op deze pagina. Heb je vragen dan kun je een mail sturen naar administratie@uwouderplatform.nl 


Wachten op jeugdhulp leidt tot schooluitval en verergering problemen

Geplaatst 19 feb. 2019 03:45 door Nely Sieffers   [ 19 feb. 2019 03:46 bijgewerkt ]

Uit de resultaten van een vragenlijst van Jeugdhulp doen we Samen 1 blijkt, dat veel jongeren en ouders door een stapeling van wachttijden lang moeten wachten tot de hulp beschikbaar is die ze nodig hebben. Door deze lange wachttijden verergeren de problemen van gezinnen en verslechteren de schoolprestaties van kinderen en jongeren.

Maar liefst 66% van de respondenten geeft aan, dat de problemen verergeren tijdens de wachtperiode. Daarnaast geeft 40% aan dat de schoolprestaties verslechteren, in sommige gevallen leiden de wachttijden zelfs tot schooluitval. Ook worden als negatieve gevolgen genoemd overbelasting en verslechtering van relaties binnen het gezin en tenslotte ook demotivatie om gebruik te maken van hulpverlening.

Stapeling van wachttijden door inefficiënt intakeproces

De vragenlijst over wachttijdbeleving kon in november 2018 worden ingevuld op de website www.jeugdhulpdoenwesamen.nl. De vragenlijst is ingevuld door 437 respondenten, die te maken hebben (gehad) met wachttijden in de jeugdhulp. Bij een derde van de respondenten was er sprake van een stapeling van wachttijden, bijvoorbeeld voor een gesprek met het lokale team en/of een intake en/of start behandeling bij een hulpaanbieder. Dit leidde er bij 10% van de respondenten toe, dat zij langer dan 6 maanden hebben moeten wachten op de hulp die ze nodig hadden.

Nauwelijks ondersteuning tijdens wachtperiode

Uit de antwoorden op de vragenlijst blijkt, dat er nauwelijks ondersteuning wordt aangeboden tijdens de wachtperiode. Hier is wel behoefte aan: in de vorm van een hulplijn voor als het wachten te lang duurt, passende cliëntondersteuning of door contact met de zorgaanbieder of met degene die heeft doorverwezen.

Het verslag van de resultaten van de vragenlijst wachttijdbeleving kunt u hier lezen. Op dit moment staat een nieuwe vragenlijst open vanuit Jeugdhulp doen we Samen over de toegang tot jeugdhulp. Deze kan tot 1 maart 2019 worden ingevuld.

Bron: jeugdhulp doen we samen.

Nieuwe koers voor Welzijn Woerden

Geplaatst 19 feb. 2019 03:43 door Nely Sieffers

Gemeente en welzijnsorganisatie maken afspraken 

Welzijn Woerden gaat de dienstverlening anders organiseren. Daarvoor wijzigt de organisatie dit jaar haar naam in ‘Hart voor Woerden’ en wordt het beweegteam een eigenstandige stichting. De mantelzorgondersteuning en welzijnscoach zullen dichter tegen ‘WoerdenWijzer’ aan gaan werken. Door samenwerken en aansluiten bij de leefwereld van inwoners zet Hart voor Woerden in op preventie en het voorkomen van problemen bij inwoners. Dit sluit aan bij het nieuwe beleid van de gemeente Woerden. Het beleid is erop gericht dat inwoners die ondersteuning nodig hebben, dit eerder en dichtbij huis vinden.

Hart voor Woerden

In samenwerking met alle vrijwilligersorganisaties zorgt Hart voor Woerden ervoor dat er meer wordt gewerkt met de inzet van vrijwilligers. Hart voor Woerden zet in op het verbinden van vrijwilligers aan vrijwilligersorganisaties. Ook zorgt het voor een goede afstemming van de vrijwillige inzet op de vraag van de inwoners en het opleiden en waarderen van vrijwilligers. De vrijwilligersdiensten zoals Graag Gedaan, Plusbus, Thuisadministratie, Telefooncirkel, Bij Rembrandt en Op de koffie worden een onderdeel van het aanbod van Hart voor Woerden.

Tymon de Weger, wethouder Sociaal Domein Woerden: ‘Woerden kent veel organisaties waarin vrijwilligers actief zijn. Zij zijn van onschatbare waarde voor onze gemeente. Ik ben erg blij dat Welzijn Woerden en de gemeente nieuwe afspraken hebben gemaakt. Daarmee sluiten we beter aan op het vele werk dat alle vrijwilligersclubs doen in hun buurt, wijk of dorp. We geven hiermee een impuls aande ondersteuning van onze vrijwilligers. We organiseren begeleiding dichterbij de mensen die aandacht en steun verdienen. En de naam ‘Hart voor Woerden’ geeft precies aan waarom we deze verandering nu inzetten.”

Mantelzorgondersteuning en welzijnscoach

De gemeente gaat via haar team WoerdenWijzer de ondersteuning dichtbij de leefwereld van inwoners organiseren. Door te investeren in de zorg en ondersteuning dicht bij de inwoner, kunnen mensen langer en in hun eigen omgeving blijven wonen. “Hoe meer mensen meedoen, hoe meer mensen gelukkig worden. En hoe minder zij op den duur zware vormen van zorg nodig hebben”, aldus Tymon de Weger. De welzijnscoach en de mantelzorgondersteuner dragen er samen met WoerdenWijzer aan bij dat inwoners ondersteuning eerder en dichtbij huis kunnen vinden. In de komende periode gaan zij daarom vanuit WoerdenWijzer aan de slag.

Beweegteam

Ook het ‘Beweegteam’ gaat een ontwikkeling doormaken. Samen met de sportorganisaties, scholen en cultuurorganisaties wordt een programma ontwikkeld voor het nieuwe schooljaar. Zij sluiten aan bij de vraag binnen deze clubs zodat ze elkaar verder kunnen helpen en versterken. De organisatie die daarbij hoort wordt in de komende maanden opgezet.

Bron: gemeente Woerden

KidzTower heeft de zorg niet op orde en krijgt een aanwijzing van de inspectie

Geplaatst 23 jan. 2019 01:51 door Nely Sieffers   [ 23 jan. 2019 01:52 bijgewerkt ]De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft KidzTower B.V. een aanwijzing gegeven. KidzTower voldoet niet aan de normen voor verantwoorde jeugdhulp en goede zorg. KidzTower is een behandelcentrum in Nieuwegein voor kinderen en jongeren met gedragsproblemen en/of een licht verstandelijke beperking waar ook kinderen vanuit de regio Utrecht-West zorg krijgen.

Wat is er aan de hand?

In april 2018 bezocht de inspectie KidzTower voor het eerst. Het behandelcentrum voldeed toen niet aan 16 van 25 onderzochte verwachtingen. In november en december 2018 bezocht de inspectie KidzTower nogmaals. Een aantal zaken was verbeterd, maar het behandelcentrum voldeed nog steeds niet aan 11 verwachtingen.

De inspectie onderzocht de hulpverlening op vier thema’s: uitvoering hulpverlening, veiligheid, cliëntenpositie en bestuurlijke organisatie. In alle thema’s waren tekortkomingen. KidzTower heeft meermaals aangegeven dat er verbetermaatregelen zouden worden genomen. Maar bij nieuwe bezoeken zag de inspectie dat er onvoldoende was verbeterd.

Hoe nu verder?

De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat KidzTower zal verbeteren zonder de extra druk die een aanwijzing met zich meebrengt. KidzTower heeft drie maanden de tijd om de benodigde verbeteringen door te voeren. Als het behandelcentrum niet aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen. 

Heb je een kind in zorg bij KidzTower en onvoldoende vertrouwen erin dat het goed komt dan kun je met het lokale team kijken of er andere mogelijkheden zijn.


Kritisch rapport over SAVE door de onderzoekers van Hogeschool Utrecht

Geplaatst 14 jan. 2019 05:36 door Nely Sieffers   [ 14 jan. 2019 05:57 bijgewerkt ]


Sinds 2015 werken de (preventieve) jeugdbescherming en de jeugdreclassering in Midden-Nederland met de werkwijze SAmenwerken aan VEiligheid (SAVE). Hoe verloopt dat in de praktijk? Welke vragen en knelpunten komen de professionals tegen? En wat kan hen helpen om de werkwijze nog beter toe te passen? 

Deze vragen stonden centraal in het onderzoek SAVE in woord en daad, dat van 2016 tot 2018 is uitgevoerd door onderzoekers van het Kenniscentrum Sociale Innovatie (Hogeschool Utrecht) en professionals van Samen Veilig Midden-Nederland, William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering en Raad voor de Kinderbescherming.

In de uitkomsten van dit onderzoek worden onze zorgen om eigen regie van ouders bij een traject met SAVE bevestigd.  Hier kun je meer lezen over de uitkomsten van dit onderzoek en worden tips en tools aangeboden voor alle (toekomstige) professionals in de jeugdbescherming, de jeugdreclassering en de lokale (gemeentelijke) teams, die willen leren van de praktijkervaringen met SAVE.


Oproep ervaringen van ouders uit de regio Utrecht-West

24 januari hebben wij een gesprek met de regiocoördinator van SAVE. Daar bespreken we onder andere een aantal punten vanuit dit onderzoeksrapport en de gebrekkige informatie voor ouders over hun rechten en plichten. Deze rechten verschillen bij verschillende vormen van jeugdbescherming en dat is lang niet altijd duidelijk. Heb je ook ervaring met SAVE en wil je je ervaring met ons delen dan kun je mailen naar Nely Sieffers via info@uwouderplatform.nl

Lees ook persbericht RTV Utrecht: Klagers over SAVE vinden steun in onderzoek Hogeschool Utrecht


Nieuw leerwerkbedrijf in Stichtse Vecht: Kansis en Kansis Groen

Geplaatst 14 jan. 2019 05:11 door Nely Sieffers   [ 14 jan. 2019 06:07 bijgewerkt ]


Vanaf 1 januari 2019 vormen Kansis en Kansis Groen het nieuwe gemeentelijke leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit leerwerkbedrijf zet de dienstverlening van PAUW Bedrijven voort dat per 1 januari 2019 is opgeheven. PAUW Bedrijven was het sociaal werkvoorzieningsbedrijf van zes gemeenten in de regio Utrecht waaronder gemeente Stichtse Vecht.

Kansis en Kansis Groen

Kansis is opgericht door gemeente Stichtse Vecht en neemt het zogenoemde beschut werk over van PAUW. Het pand van PAUW aan De Corridor in Breukelen is door de gemeente overgenomen. Kansis zet de dienstverlening vanuit deze locatie voort. Kansis Groen is opgericht door gemeente Stichtse Vecht en gemeente De Ronde Venen en neemt de werkzaamheden op het gebied van groenvoorziening van PAUW over. De groenwerf blijft voorlopig gehuisvest aan de Wilhelminastraat in Breukelen.

Nieuwe organisatie

Wethouder Werk & Inkomen Hetty Veneklaas licht de keuze voor een nieuw leerwerkbedrijf toe: “Door de sociale werkvoorziening anders te organiseren blijven we in staat om beschutte werkplekken en begeleiding naar passend werk te bieden aan alle mensen met een arbeidsbeperking. We doen de begeleiding lokaal, dichtbij de mensen die het nodig hebben. Met een integrale benadering van werk, inkomen, wonen, zorg en ondersteuning, kunnen we mensen met een arbeidsbeperking adequaat begeleiden en ondersteunen, nu en in de toekomst.”

Garanties voor medewerkers

De circa 450 medewerkers die via PAUW aan het werk waren en onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vallen, zijn verzekerd van passend en betaald werk tot aan hun pensioen. Zij zijn sinds 1 januari 2019 in dienst bij één van de zes bij PAUW betrokken gemeenten. Aan hun arbeidsvoorwaarden is niets veranderd, de cao voor de sociale werkvoorziening blijft van kracht. De meeste medewerkers doen hetzelfde werk op dezelfde locatie als voorheen.
Ook het ambtelijk personeel van PAUW dat in vaste dienst is, heeft een werkgarantie. Zij zijn vanaf 1 januari 2019 in dienst van gemeente Nieuwegein, Stichtse Vecht, De Ronde Venen of de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom. Zij blijven betrokken bij de begeleiding van Wsw-medewerkers.

Bron: gemeente Stichtse Vecht

Extra praktijkondersteuners jeugd-GGZ in Stichtse Vecht

Geplaatst 14 jan. 2019 05:06 door Nely Sieffers   [ 14 jan. 2019 06:05 bijgewerkt ]


Na de huisartsenpraktijken in Maarssen en Breukelen komen ook in de huisartsenpraktijken in Loenen en Kockengen praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg voor kinderen. Het college van B&W heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Ook de huisartsen dragen financieel bij. Door de inzet van praktijkondersteuners worden kinderen sneller en dichter bij huis geholpen. Praktijkondersteuners zijn deskundig zijn op het gebied van geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. Een praktijkondersteuner werkt nauw samen met de huisarts.

Zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig

Wethouder volksgezondheid Hetty Veneklaas: “Sinds 2014 werken er bij de huisartspraktijken in Breukelen en Maarssen al praktijkondersteuners. En met succes. Praktijkondersteuners kunnen vaak al met een paar gesprekken een probleem helpen oplossen. Zo kunnen we voorkomen dat een kind of jongere moet worden doorverwezen naar zware specialistische hulp. Als het nodig is weet de praktijkondersteuner snel een passende zorgaanbieder te vinden. Een kind kan zo sneller en dichter bij huis worden geholpen. Win-win dus. Zo houden we de hulp zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig”.

De praktijkondersteuner

Komt een kind met vage klachten bij de huisarts? Dan kan de praktijkondersteuner de huisarts helpen om het probleem in kaart te brengen. Als dat mogelijk is biedt de praktijkondersteuner zelf lichte ondersteuning. Gaat het om zwaardere problemen? De praktijkondersteuner heeft veel kennis van GGZ-problematiek bij jeugdigen. Hij of zij kan dus goed bepalen welke zorg een kind verder nodig heeft en welke zorgaanbieder die zorg kan bieden. Een kind komt daardoor sneller op de juiste plek terecht.

Praktijkvoorbeeld

De huisarts verwees een meisje door naar de praktijkondersteuner in haar praktijk. Deze zag dat het meisje last had van driftbuien. De praktijkondersteuner bood in enkele gesprekken ondersteuning aan het meisje en haar ouders. Haar ouders lieten achteraf weten: “Ze is helemaal niet boos meer. Het gaat heel goed, ook op school. We kunnen er nu zelf verder mee aan de slag. Meer hulp is niet nodig.”

Bron: gemeente Stichtse Vecht

Deel je ervaringen, om samen het onderwijs te verbeteren!

Geplaatst 14 jan. 2019 04:39 door Nely Sieffers   [ 14 jan. 2019 04:40 bijgewerkt ]

Minister Slob opent online vertelpunt voor passend onderwijs 
In het onderwijs wordt hard gewerkt om kinderen en jongeren passend onderwijs te geven en te ondersteunen bij hun behoeften. Vaak levert dat mooie resultaten op. Soms kan dat ook nog beter. Heb je een situatie meegemaakt waarin je tevreden of juist ontevreden was over passend onderwijs? Deel je ervaringen met minister Arie Slob op ons online vertelpunt.

Waarom dit vertelpunt?

Minister Slob hoort graag wat je persoonlijke ervaringen met passend onderwijs zijn. Soms vertelt een ervaring meer dan cijfers en statistieken. Daar kan iedereen van leren. Je ervaringen zijn daarom erg waardevol! Dit vertelpunt is voor leerlingen, jeugdige, ouders, leerkrachten en professionals. 
De anonieme ervaringen laten zien op welke punten passend onderwijs goed gaat, en wat er verbeterd moet worden. De ervaringen worden op thema’s bijeen gebracht, en vervolgens uitgesplitst naar regio. Met deze thema’s kunnen ouders, leerlingen, leraren, scholen, besturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten zelf aan de slag om het onderwijs in de eigen regio (nog) passender te maken.

De minister doet ook mee en gaat in 2019 in zes regio’s luisteren welke thema’s daar spelen, en meedenken bij het vinden en realiseren van verbeteringen.
 


Samenwerking Onderwijs, Zorg en Jeugd moet beter

Geplaatst 9 jan. 2019 14:26 door Nely Sieffers   [ 14 jan. 2019 03:50 bijgewerkt ]

In december verscheen het rapport ‘Mét andere ogen’ van René Peeters, kwartiermaker Onderwijs, Zorg en Jeugd. In het rapport staan zeven adviezen voor verbetering van de samenwerking tussen onderwijs en zorg. 
Ook vanuit UW Ouderplatform is met de kwartiermaker meegedacht en zijn ervaringen gedeeld. 

Ieder kind heeft het recht om te leren, om zich optimaal te ontwikkelen en om volwaardig mee te doen (Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, Salamanca). Ook kinderen die (soms tijdelijk) wat meer zorg nodig hebben en kinderen met een (levenslange) beperking moeten kunnen meedoen in de samenleving, en dus zeker ook binnen opvang en onderwijs (Internationaal verdrag inzake de rechten van personen met een handicap). Desondanks is het niet voor ieder kind in Nederland vanzelfsprekend om mee te kunnen doen en zich te ontwikkelen.

Een sterke verbinding tussen onderwijs en (jeugd)zorg is in sommige gevallen noodzakelijk om kinderen optimale ontwikkelkansen te bieden. Op sommige plekken komt deze verbinding goed tot stand, maar op andere niet of niet goed genoeg. In de praktijk stuiten kinderen en ouders daar op allerlei problemen. Het blijkt vaak moeizaam en ingewikkeld om voor kinderen die iets extra’s nodig hebben vroegtijdig, snel en effectief een passend onderwijs- en/of hulpaanbod te realiseren. Ouders worden van het kastje naar de muur gestuurd en raken gefrustreerd en professionals zijn ontevreden over hun mogelijkheden om te doen wat nodig is. We schieten te kort en doen onze kinderen tekort. Dit uit zich onder andere in de thuiszittersproblematiek. Er zitten nog steeds te veel leerplichtige kinderen thuis zonder een passend onderwijsaanbod en/of passende zorg en ondersteuning. Ook zijn er veel kinderen in Nederland vrijgesteld van leerplicht, deze groep groeit.1 Ook groeit de instroom naar speciaal (basis) onderwijs (sbo). De maatschappelijke onvrede neemt toe, gevolgd door kritische media en Tweede Kamerleden.


1-10 of 10