Leren van ouders met ervaring en kennis!

Welkom

Stichting UW Ouderplatform is een regionaal platform van en voor ouders van kinderen met een zorg en/of ondersteuningsvraag. Ouders kunnen bij ons terecht voor informatie over o.a. onderwijs, jeugdhulp en jongvolwassenen. Regelmatig organiseren we activiteiten om elkaar te ontmoeten en informatie te delen. We zijn in gesprek met gemeenten en het onderwijs in de regio over onze speerpunten en de knelpunten die ouders ervaren. De regio Utrecht-West, waarin wij actief zijn, bestaat uit de gemeenten: De ronde venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse vecht en Woerden.

Meer info...


Logo UW Ouderplatform

Infopunt voor ouders

Op zoek naar informatie over opvoeden, onderwijs, jeugdhulp, zorg en ondersteuning voor jongvolwassenen? Bij ons Infopunt kun je informatie vinden over de mogelijkheden die er zijn voor ondersteuning van je kind en/of gezin.

Naar het infopunt...

Activiteiten 2020

We geven workshops over diverse onderwerpen voor ouders en professionals en organiseren diverse campagnes om de positie van gezinnen met een ondersteuningsvraag te versterken. Daarbij werken we graag samen met ouders en andere organisaties.

Activiteiten 2020...

Belangenbehartiging

Wij denken mee bij de lokale en regionale beleidsontwikkeling op het gebied van jeugd, gezin en onderwijs. Dit doen we vanuit ervaringskennis waarbij het gezinsperspectief centraal staat en de ervaringen van ouders belangrijk zijn.

Onze speerpunten...

Laatste nieuwsberichten

Start Vooruitwerklab voor hoogbegaafde kinderen in Stichtse Vecht

01-10-2020

Het Vooruitwerklab is een speciale bovenschoolse groep voor kinderen die hoogbegaafd zijn en risico lopen om te stagneren in het basisonderwijs. De aanmelding voor een nieuwe groep in Stichtse Vecht is gestart. UW Ouderplatform vindt het belangrijk dat ook deze kinderen optimale kansen krijgen die passen bij hun ontwikkeling en is daarom partner in dit project.

Passend onderwijs en (vermoeden)hoogbegaafdheid

Passend Onderwijs gaat over alle kinderen binnen het samenwerkingsverband (SWV). Vanuit de driehoek ouder - school - leerling wordt ondersteuning geboden bij het inrichten van een gedifferentieerde leeromgeving en het realiseren van Passend onderwijs. Doel is dat leraren de instructies en spelbegeleiding, opdrachten en onderwijstijd afstemmen op de behoeften van groepen en individuele leerlingen. De afstemming is zowel op ondersteuning als op uitdaging gericht, afhankelijk van de behoeften van leerlingen. Wanneer extra ondersteuningsbehoeften voortkomen uit (vermoeden van) (hoog)begaafdheid kan school een aanvraag doen voor het plaatsen van een leerling in het Vooruitwerklab.

Start vooruitwerklab Stichtse Vecht

Het Vooruitwerklab in Abcoude is inmiddels gestart. Komend schooljaar zal vanaf januari ook een Vooruitwerklab gaan draaien in de gemeente Stichtse Vecht. Om een kind aan te melden voor het Vooruitwerklab in de Stichtse Vecht dient de basisschool van je kind voor 15 november 2020 een groeidocument in te vullen. Het bericht van plaatsing volgt in de week van 14 december 2020.

Locatie en data

Het CBO-Vooruitwerklab vindt plaats in Maarssenbroek op De Zilvermaan, locatie Fazantenkamp (Fazantenkamp 16, 3607 CH Maarssen, T 0346-560574) op de volgende tien dinsdagochtenden: 12-01 → 19-01 → 26-01 → 02-02 → 09-02 → 16-02→ 02-03 → 09-03 → 16-03 → 23-03 van 09.30 en 12.00 uur.

Er is een ouderavond op 02-02-2021 om 19.00 uur in Maarssen. Eindgesprekjes tussen begeleiders, ouder en kind vinden plaats in de middag en avond op 30-03 met eventuele uitloop op 06-04-2021. Belangrijk! Ouders dienen er zelf voor te zorgen dat kinderen worden gebracht en gehaald.

In de flyer over het Vooruitwerklab kun je meer informatie vinden over doel, invulling, doelgroep en aanmelding.

Nederland telt geen 4000 maar minstens 15.000 thuiszitters

01-10-2020

Nederland telt geen vierduizend maar minstens vijftienduizend thuiszitters. En het aantal leerlingen dat thuiszit met de zogenaamde vrijstelling van de leerplicht (artikel 5 onder A) steeg van 3800 in schooljaar 2012-2013 - een jaar voordat de wet passend onderwijs werd ingevoerd - tot 6000 in schooljaar 2018-2019.

Het zijn enkele conclusies uit het rapport Thuiszitters Tellen van Oudervereniging Balans dat vandaag is verschenen. Bewust koos de organisatie voor 1 oktober, de landelijke teldatum op grond waarvan scholen bekostiging vanuit de overheid ontvangen. 'Thuiszitters worden daarin niet meegenomen met als gevolg dat om en nabij de zestig miljoen voor hen op de plank ligt bij het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap', aldus directeur Suzanne Boomsma, die het rapport opstelde.

De redactie van Balans Magazine interviewde Marc Dullaert, voormalig Kinderombudsman en aanjager van het landelijke thuiszitterspact tussen 2016-2019, over onder meer het rapport. Doel van het pact was het aantal thuiszitters in Nederland in 2020 terug te brengen naar nul. Dit werd helaas niet bereikt. Een van de obstakels om leerbare kinderen een passende plek te bezorgen binnen het onderwijs noemt hij '..dat '5 onder A' regelmatig wordt gebruikt als vluchtroute: het is de meest makkelijke weg om een leerbaar kind niet te hoeven plaatsen.' En: 'Ik heb veel scholen gezien die hun best doen, maar er zijn ook scholen die de zorgplicht niet zo nauw nemen en dat vraagt om handhaving.' Met een stevig handhavingsbeleids is, aldus Dullaert, nog een hele wereld te winnen om een kind dat thuis zit als overheid wel een perspectief te bieden.

WOB

Het rapport Thuiszitters tellen betreft de resultaten van een onderzoek naar het aantal thuiszitters in Nederland dat in 2016 werd geinitieerd door een groep ouders van kinderen die thuiszitten. Mede op grond van de Wet Openbaar Bestuur (WOB) werd de afgelopen jaren cijfermateriaal verkregen van 36 gemeenten, de vier grootste en 32 middelgrote steden in Nederland.

Aan de totstandkoming van het rapporte werkten mee: de werkgroep Thuiszitters Tellen van Ouderkracht voor 't kind, de stichting Autipassend Onderwijs, de Universiteit van Utrecht en onder andere onderwijsjurist Katinka Slump en pedagoog en onderwijsbestuurder Frank Hoogeboom. Fonds Nuts Ohra (FNO) maakte het rapport financieel mogelijk.
Bron: Oudervereniging Balans

Handvatten participatie jongeren en ouders

28-09-2020

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten beleidsverantwoordelijk voor de toewijzing van zorg en ondersteuning aan jongeren met een zorgvraag en hun ouders. Voor een goede uitvoering van deze verantwoordelijkheid, is het belangrijk dat jongeren en ouders betrokken zijn. Maar hoe regel je dit als gemeente?

Hoe kom je tot duurzame participatie van jongeren en ouders? Met het project ‘Jeugdhulp doen we Samen’ hebben cliëntenorganisaties gezamenlijk handvatten opgesteld voor gemeenten om hiermee aan de slag te gaan.

In de handvatten worden werkzame factoren genoemd om de betrokkenheid van jongeren en ouders uit de jeugdhulp bij het maken van gemeentelijk jeugdbeleid te vergroten. De handvatten worden ondersteund met tips, praktische voorbeelden en filmpjes ter inspiratie. Bijvoorbeeld over hoe je start, hoe je met jongeren en ouders in gesprek komt, de locatie, werkvormen, de tijdsplanning en nog veel meer.

De handvatten zijn tot stand gekomen op basis van goede praktijkvoorbeelden uit vier regio’s. Daarna zijn ze getest bij gemeenten uit vier andere regio’s en zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd om de handvatten aan te scherpen. Hierdoor weten we dat de handvatten in de praktijk écht werken.

Wil je ook aan de slag met de handvatten? Deze zijn te vinden op www.jeugdhulpdoenwesamen.nl. Voor vragen of opmerkingen over de handvatten kun je contact opnemen via infopunt@uwouderplatform.nl

Pilot vereenvoudiging jeugdbescherming

03-09-2020

Montfoort gestart met de regionale pilot Vereenvoudiging Jeugdbescherming. Hierbij staat de ondersteuningsvraag van het kind en het gezin centraal. Deze pilot ligt in lijn met de regionale transformatieagenda Utrecht West en sluit ook aan bij het landelijke actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd.’ (actielijn 5, jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt’.)

Het doel van de pilot is om de keten van de jeugdbescherming te verbeteren en te vereenvoudigen. Hierbij staat de ondersteuningsvraag van het kind en het gezin centraal.

Deze pilot komt voort uit problemen die in de praktijk ervaren worden. Zo ligt er een grote druk op de medewerkers en instanties in de jeugdbeschermingsketen, is er een toename in het aantal jeugdigen in deze keten, is er een stijging van kosten en zijn er lange doorlooptijden.

Daarnaast bleek dat professionals vinden dat er te weinig samenwerking en eenheid is en dat er geen gezamenlijke professionele oordeelsvorming plaatsvindt waar beslissingen op gebaseerd kunnen worden. De lokale teams zijn de meest constante factor in de begeleiding van het kind en het gezin en de rol van de jeugdbeschermingsketen is daarbij aanvullend. Voor de pilots wordt er dan ook een samenwerking aangegaan met Stadsteam Oudewater, het Jeugdteam Montfoort, Veilig Thuis Utrecht, de Raad voor de Kinderbescherming en Samen Veilig Midden-Nederland afdeling jeugdbescherming en SAVE-teams. Vanaf juli 2020 is ook Woerden Wijzer, het lokale team van gemeente Woerden, partner in de pilot.

Alle betrokkenen willen dat deze pilot direct in de praktijk leidt tot vernieuwing en tot nauwere samenwerking. Iedereen blijft werken binnen het wettelijk kader, maar in de praktijk wordt er nu ingezet op het pakken van de vrijheid daarbinnen om tot vernieuwing te komen. In Montfoort en Oudewater wordt er voortgebouwd op afspraken die reeds gemaakt zijn tussen de lokale teams en Samen Veilig MiddenNederland. Zo richten de beide teams in de pilot zich op het zelf begeleiden van gezinnen, ook bij serieuze zorgen over het kind. Daarnaast worden meldingen bij Veilig Thuis voortaan altijd gemeld bij het lokale team. Samen bespreken ze wat de beste aanpak is. Door daarnaast ook gecertifieerde instellingen en Veilig Thuis te betrekken, komen ze tot een betere gezamenlijke oordeelsvorming.

Voor Montfoort en Oudewater bouwt de pilot voort op afspraken die in de praktijk reeds gemaakt zijn. Het team in Montfoort is al ingericht op het zelf begeleiden van gezinnen, ook wanneer er serieuze zorgen over de opvoeding en over de ontwikkeling van de kinderen zijn. Het team in Oudewater werkt aan een verandering om dit meer dan in het verleden zelf te kunnen uitvoeren. Per 1 januari jl. is een gedragsdeskundige voor 4 uur per week aan het team toegevoegd en per 1 april is de capaciteit jeugdhulpverlener in het team uitgebreid. Deze pilot geeft aan de hand van concrete casussen leerervaringen voor het Stadsteam in wat er nodig is om inwoners in het vrijwillige kader te begeleiding in situaties van vermeende onveiligheid.

Daarbij verwachten de gemeenten dat dit ook voor inwoners kwalitatief beter is: zij worden eerder geholpen door een organisatie die dichterbij hen staat dan SAVE. Samen met de partners in de veiligheidsketen kunnen we in de praktijk toetsen of de in 2014 bedachte SAVE-werkwijze nog helpend is. Het is de bedoeling dat de pilot op termijn ook gefaseerd uitgerold wordt naar de regiogemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen. We krijgen zo een regiobeeld over de factoren die in de preventieve veiligheidsketen al dan niet helpend zijn.

Reactie en oproep UW Ouderplatform

Wij vinden het belangrijk dat er een duidelijke scheiding komt tussen vrijwillige hulpverlening en gedwongen zorg van de jeugdbescherming en zijn blij met deze pilot. In de ervaringen met de 'vrijwillige jeugdbescherming' door de save-teams zien we dat ouders vaak geen vrijwilligheid ervaren en dat het meer dwang is zonder uitspraak van de rechter. Dat betekent ook dat de rechtsbescherming niet geregeld is want er is geen wet voor drang. Door een duidelijke scheiding kan de jeugdbescherming meer tijd besteden aan gezinnen met grote veiligheidsproblemen en kinderen die echt in de knel zitten omdat ze mishandeld worden.

Goede integrale hulp waarbij ook gekeken wordt naar de hulpvraag van ouders, geldzorgen, huisvesting en zorg voor de kinderen moet vooral belegd zijn bij de lokale teams. In de lokale teams kun je ook zorgen dat er medewerkers zijn die meer gespecialiseerd zijn op veiligheid. Bij zorgmeldingen zien we heel vaak dat gezinnen te maken hebben met de complexiteit en afschuifgedrag in ons stelsel. Terwijl ze eigenlijk gewoon goede zorg nodig hebben en de juiste deskundigheid van de professional die dat helpt organiseren. We blijven deze pilot volgen en zijn benieuwd naar de opbrengsten.

Heb je als ouder te maken met deze nieuwe aanpak in Oudewater, Montfoort of Woerden dan horen we graag je ervaring? Je kunt vragen, positieve en negatieve ervaringen mailen naar infopunt@uwouderplatform.nl. Het is belangrijk dat ouders ook een stem hebben in deze pilot en dat ze goed kunnen meedenken over wat echt aansluit bij hun gezin.

Bron: raadsinformatiebrief Oudewater


Leestip: Wethouder Oudewater: "Schrap verplicht melden bij Veilig Thuis"

Studietoeslag voor studenten met een medische beperking

01-09-2020

De opleidingen zijn weer gestart en er worden weer heel wat kosten gemaakt. Voor studenten met een medische beperking is er een studietoeslag om tegemoet te komen in de kosten. Er zijn een aantal voorwaarden gesteld waar aan voldaan moet worden om hiervoor in aanmerking te komen.

De studietoeslag kan aangevraagd worden bij de gemeente waar de student woont of bij de instantie die dat regelt voor de gemeente.

Het is belangrijk dat studenten met een beperking ruimte hebben om te studeren. Met een diploma hebben ze grotere kansen op een zelfstandig bestaan. Tegenwoordig is het eigenlijk vanzelfsprekend dat studenten een bijbaantje hebben om in ieder geval een deel van de kosten te dekken. Voor studenten met een beperking is het vaak niet mogelijk om een baantje en studie te combineren. Daarom is de studietoeslag een mooie tegemoetkoming en handig om dit ook gelijk aan te vragen.

Per gemeente kan het verschillen hoe vaak dit aangevraagd moet worden. In bijvoorbeeld Woerden, Oudewater en Montfoort moet er elk half jaar opnieuw aangevraagd worden en dat betekent wel wat regelwerk. In deze gemeenten krijgen de studenten sinds kort 300 euro per maand dus het is ook wel de moeite waard. Het is een hele onbekende regeling dus ook goed om deze info te delen met andere ouders of jongeren met een beperking.

Meer informatie over de studietoeslag kun je vinden bij het infopunt