Jeugdhulp


Intro

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering voor hun eigen inwoners tot 18 jaar en voor sommige tot 23 jaar. Elke gemeente heeft eigen beleid ontwikkeld en het op een eigen wijze ingericht. Het is belangrijk om te weten dat er verschillen zijn want wat in de ene gemeente mogelijk is kan soms bij een andere gemeente niet.

Wat zegt de jeugdwet?

Wat is jeugdhulp

1. ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan jeugdigen en hun ouders bij het verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of adoptie gerelateerde problemen;

2. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van jeugdigen met een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt,

3. en het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of psychiatrische aandoening of beperking, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt,

(Bron jeugdwet artikel 1.1)

Waar kun je terecht voor hulp?

Gebruikelijke hulp

Gebruikelijke hulp is de normale, dagelijkse zorg die ouders geacht worden aan hun kinderen te bieden. Voor kinderen geldt dat ouders hun minderjarige kinderen (tot 18 jaar) behoren te verzorgen, op te voeden en toezicht aan hen te bieden, ook als er sprake is van een kind met een ziekte, aandoening of beperking. Om deze reden worden handelingen die vallen onder gebruikelijke zorg in principe niet vergoed.

Gebruikelijke hulp is niet uitgewerkt in de jeugdwet en daarom hebben gemeenten eigen regels die zijn vastgelegd in het lokale beleid.

Meer info: Folder gebruikelijke zorg

Vrij toegankelijke hulp in de buurt

Heb je als ouder vragen over de opvoeding, gezondheid en ontwikkeling van je kind dan kun je zonder een verwijzing terecht bij allerlei organisaties in je gemeente. De huisarts, consultatiebureau en het Centrum voor jeugd en gezin hebben een belangrijke rol om laagdrempelige hulp te bieden. In sommige gemeenten bieden professionals uit het lokale team ook advies en hulp.

Er zijn ook vrijwilligers organisaties die hulp kunnen bieden zoals Handje helpen en hulp vanuit de lokale welzijn organisaties.

Verschillende routes toegang jeugdhulp

Is er meer gespecialiseerde hulp nodig dan kun je dit via verschillende routes inschakelen.

  1. Via de toegang van de gemeente en/of lokaal team

  2. Toegang via de huisarts, de jeugdarts en de medisch specialist

  3. Toegang via de gecertificeerde instelling, de kinderrechter, het openbaar ministerie en de directeur of de selectiefunctionaris van de justitiële jeugdinrichting

  4. Via Veilig Thuis

Meer info: cliëntroutes jeugdhulp

Overzicht lokale teams in de regio

Woerdenwijzer in Gemeente Woerden

Stadsteam Oudewater

Jeugdteam in Gemeente Montfoort

Servicepunt De Ronde Venen (Tip: vraag bij een zorgaanvraag voor uw kind om een geregistreerde jeugdprofessional die u helpt, dit is een wettelijke verplichting)

Gemeente Stichtse Vecht

Diverse onderwerpen

Familiegroepsplan

Een familiegroepsplan geeft het gezin meer verantwoordelijkheid, eigenaarschap en de regie over de hulp die zij nodig hebben. Het familiegroepsplan helpt ouders en/of kinderen om hulp te vragen en organiseren. Doordat ze zelf al hebben nagedacht over wat ze nu echt anders willen, hoe ze dat willen en met wie is dit een goede basis voor hulpverlening. Het is wettelijk bepaald dat hulpverlening en gemeenten hun hulp moeten verlenen op basis van het familiegroepsplan.

Lees verder...