Support

Informeel en/of formeel

18 jaar en zelfstandig of toch niet?

Loslaten, makkelijk gezegd maar niet altijd de oplossing voor kinderen met een zorg of een ondersteuningsvraag. Maar doe je niets dan wordt er verwacht dat je kind alles zelf regelt. Voor sommige kinderen is dit ook best mogelijk en met wat hulp van ouders of hulpverlening komen ze er wel uit. Het is belangrijk dat er gelijk gestart wordt met een goede opbouw van de administratie. Een vaste structuur voorkomt dat rekeningen zich opstapelen of gesloten brieven in een kast belanden.

Is het nog niet mogelijk om je kind zelfstandig zaken te laten regelen dan zijn er verschillende mogelijkheden zoals een volmacht, mentorschap en bevindvoering.

Is de relatie met je kind lastig dan kan het ook fijn zijn om te kijken of er iemand in de omgeving is die de jongere kan helpen bij vragen en zaken die geregeld moeten worden. Je kunt hierbij denken aan een JIM, jouw ingebrachte mentor.


Verschillende maatregelen

Volmacht

Is het moeilijk voor je kind om alle zaken zelf te regelen dan is er de mogelijkheid om een andere volwassene te machtigen. Dit kan een ouder zijn maar ook een broer, zus of goede vriend. Met een volmacht regelt de gemachtigde zaken met de overheid, zorgverzekering, e.a. zonder dat je kind eigen gegevens afgeeft. Het lastige is wel dat dit bij elke regeling en instantie apart aangevraagd moet worden met allemaal aparte regels over de duur van de machtiging.

Een volmacht kan alleen ingezet worden als je kind volledig handelingsbekwaam is. Bij een meervoudig of verstandelijke beperking is een volmacht geen optie en is mentorschap mogelijk. Je kunt hier informatie vinden over machtiging bij de belangrijkste instanties: belastingdienst, DUO en DigiD.

Curatele

Als een jongere niet handelingsbekwaam is of zijn of haar handelingsbekwaamheid verliest en dus niet (meer) zelfstandig rechtshandelingen kan verrichten, wordt een (familie)curator benoemd om de persoon, curandus genaamd, te vertegenwoordigen. Met een ondercuratelestelling worden persoon en vermogen beschermd.

Curatele is een maatregel die meer bescherming biedt dan bewindvoering en mentorschap. De curator behartigt de belangen van de betrokkene op het gebied van financiën en bezittingen én op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling, en begeleiding. Een curator kan een familielid of naaste zijn of een professionele vertegenwoordiger.

Website Goed vertegenwoordigd

Mentorschap

Als een jongere niet meer zelf kan beslissen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding wordt een (familie)mentor benoemd die daarover (zoveel mogelijk samen met de betrokkene) beslist. Met een mentorschap wordt de betrokkene op het persoonlijke vlak beschermd. Een mentor kan een familielid of naaste zijn. De mentor wordt benoemd door de kantonrechter.

Website Goed vertegenwoordigd

Bewindvoering

Als de jongere niet zelf kan beslissen over zijn financiën en bezittingen wordt een (familie)bewindvoerder benoemd die daarover (zoveel mogelijk samen met de betrokkene) beslist. De bewindvoerder behartigt de belangen van de betrokkene op het gebied van financiën en bezittingen en houdt de boekhouding bij. Een bewindvoerder kan een familielid of naaste zijn of een professionele vertegenwoordiger.

Website Goed vertegenwoordigd

Aandachtspunten

Onderhoudsplicht ouders en kinderen

Ouders hebben een onderhoudsplicht voor hun kinderen tot ze 21 jaar zijn. Ouders zijn wettelijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. De alimentatieplicht voor je kind geldt tot je kind 18 jaar wordt. Daarna geldt een voortgezette onderhoudsplicht voor de kosten van levensonderhoud en studie tot je kind 21 jaar wordt. Dit betekent dat er een summier financieel vangnet is voor jongvolwassenen.

Zeggenschap in de zorg

Vanaf 16 jaar mogen kinderen in de zorg eigen beslissingen nemen. In de medische wereld worden kinderen op deze leeftijd gezien als volwassen. Dit betekent dat alleen je kind recht heeft op informatie, beslist of hij/zij een behandeling wel of niet wil ondergaan en tot slot mag alleen je kind het medische dossier inzien. Ouders worden alleen maar geïnformeerd en mogen alleen het dossier inzien wanneer het kind daar volledige toestemming voor geeft.

Ook over wilsonbekwame jongeren van 16 en 17 jaar oefenen ouders/voogden het gezag uit. Het gezag eindigt, net als bij wilsbekwame 16- en 17-jarigen, automatisch bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Daarna kan de rechter de ouders/voogden zonodig tot curator of mentor benoemen.

Model richtlijn WBGO