Passend onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben worden georganiseerd. Het gaat om lichte en ook zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of (tijdelijk)onderwijs op een speciale school. Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet 'op' passend onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen die bij hun past.

Doelen passend onderwijs

  • Alle kinderen een plek krijgen die past bij de onderwijsondersteuningsbehoefte;

  • Een kind naar een gewone school gaat als dat kan;

  • Een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is;

  • Scholen de mogelijkheden hebben voor onderwijsondersteuning op maat;

  • De kwaliteiten en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen;

  • Kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten, omdat er geen passende plek is om onderwijs te volgen.

Passend onderwijs op school

Elk kind heeft recht op onderwijs, ook bij faalangst, leerproblemen, een beperking, psychische problemen, moeilijk gedrag of andere problemen die spelen. Het is belangrijk dat kinderen de hulp krijgen die nodig is om een goede doorlopende ontwikkeling te ondersteunen. Scholen geven in het schoolondersteuningsprofiel inzicht in welke hulp de school kan bieden.

Er is basisondersteuning en extra ondersteuning beschikbaar op school. Voor de extra ondersteuning is het belangrijk dat er een ontwikkelings-perspectiefplan (OPP) wordt opgesteld. Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (OPP). In het handelingsdeel staat o.a. welke ondersteuning de school gaat bieden.

Meer info via Ouders&Onderwijs...

Passend onderwijs in de regio

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen samenwerkingsverbanden (SWV) gevormd. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het (voortgezet) speciaal onderwijs of een arrangement. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)hulp en leerlingenvervoer.

Meer info basisonderwijs...

Meer info voortgezet onderwijs...

Passend onderwijs en ouders

Ouders hebben een belangrijke positie in relatie tot het onderwijs van hun kinderen. Bij kinderen met een ondersteuningsvraag kan dit een intensief proces zijn om samen tot het maatwerk te komen passend bij het kind. Voor ouders is dit een groeiproces waarbij een aantal belangrijke aandachtspunten zijn:

  • Groei in het proces van het kind met ondersteuningsbehoefte leren kennen.

  • Groei van kennis over wet- en regelgeving met betrekking tot passend onderwijs.

  • Ontwikkelen van gespreksvaardigheden om het gelijkwaardig partnerschap tussen school, ouders en kind te stimuleren.

Meer info via Ouders&Onderwijs...

Meer informatie

Ouders&Onderwijs heeft een uitgebreide kennisbank over o.a. passend onderwijs. Het is echt een aanrader om als ouder deze informatie te benutten om je kennis te vergroten. We merken dat scholen lang niet altijd op de hoogte zijn van alle mogelijkheden en dan is het fijn als ouders de mogelijkheden wel kennen.

Oudervereniging Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen. Zij hebben ook uitgebreide informatie beschikbaar over passend onderwijs.

De Rijksoverheid heeft ook informatie beschikbaar over passend onderwijs.