Nieuws 2020

Pilot vereenvoudiging jeugdbescherming in Oudewater, Montfoort en Woerden

3 september 2020

In mei 2020 zijn de gemeenten Oudewater en Montfoort gestart met de regionale pilot Vereenvoudiging Jeugdbescherming. Deze pilot ligt in lijn met de regionale transformatieagenda Utrecht West en sluit ook aan bij het landelijke actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd.’ (actielijn 5, jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt’.) Het doel van de pilot is om de keten van de jeugdbescherming te verbeteren en te vereenvoudigen. Hierbij staat de ondersteuningsvraag van het kind en het gezin centraal.

Deze pilot komt voort uit problemen die in de praktijk ervaren worden. Zo ligt er een grote druk op de medewerkers en instanties in de jeugdbeschermingsketen, is er een toename in het aantal jeugdigen in deze keten, is er een stijging van kosten en zijn er lange doorlooptijden.

Daarnaast bleek dat professionals vinden dat er te weinig samenwerking en eenheid is en dat er geen gezamenlijke professionele oordeelsvorming plaatsvindt waar beslissingen op gebaseerd kunnen worden. De lokale teams zijn de meest constante factor in de begeleiding van het kind en het gezin en de rol van de jeugdbeschermingsketen is daarbij aanvullend. Voor de pilots wordt er dan ook een samenwerking aangegaan met Stadsteam Oudewater, het Jeugdteam Montfoort, Veilig Thuis Utrecht, de Raad voor de Kinderbescherming en Samen Veilig Midden-Nederland afdeling jeugdbescherming en SAVE-teams. Vanaf juli 2020 is ook Woerden Wijzer, het lokale team van gemeente Woerden, partner in de pilot.

Alle betrokkenen willen dat deze pilot direct in de praktijk leidt tot vernieuwing en tot nauwere samenwerking. Iedereen blijft werken binnen het wettelijk kader, maar in de praktijk wordt er nu ingezet op het pakken van de vrijheid daarbinnen om tot vernieuwing te komen. In Montfoort en Oudewater wordt er voortgebouwd op afspraken die reeds gemaakt zijn tussen de lokale teams en Samen Veilig MiddenNederland. Zo richten de beide teams in de pilot zich op het zelf begeleiden van gezinnen, ook bij serieuze zorgen over het kind. Daarnaast worden meldingen bij Veilig Thuis voortaan altijd gemeld bij het lokale team. Samen bespreken ze wat de beste aanpak is. Door daarnaast ook gecertifieerde instellingen en Veilig Thuis te betrekken, komen ze tot een betere gezamenlijke oordeelsvorming.

Voor Montfoort en Oudewater bouwt de pilot voort op afspraken die in de praktijk reeds gemaakt zijn. Het team in Montfoort is al ingericht op het zelf begeleiden van gezinnen, ook wanneer er serieuze zorgen over de opvoeding en over de ontwikkeling van de kinderen zijn. Het team in Oudewater werkt aan een verandering om dit meer dan in het verleden zelf te kunnen uitvoeren. Per 1 januari jl. is een gedragsdeskundige voor 4 uur per week aan het team toegevoegd en per 1 april is de capaciteit jeugdhulpverlener in het team uitgebreid. Deze pilot geeft aan de hand van concrete casussen leerervaringen voor het Stadsteam in wat er nodig is om inwoners in het vrijwillige kader te begeleiding in situaties van vermeende onveiligheid.

Daarbij verwachten de gemeenten dat dit ook voor inwoners kwalitatief beter is: zij worden eerder geholpen door een organisatie die dichterbij hen staat dan SAVE. Samen met de partners in de veiligheidsketen kunnen we in de praktijk toetsen of de in 2014 bedachte SAVE-werkwijze nog helpend is. Het is de bedoeling dat de pilot op termijn ook gefaseerd uitgerold wordt naar de regiogemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen. We krijgen zo een regiobeeld over de factoren die in de preventieve veiligheidsketen al dan niet helpend zijn.

Reactie en oproep UW Ouderplatform

Wij vinden het belangrijk dat er een duidelijke scheiding komt tussen vrijwillige hulpverlening en gedwongen zorg van de jeugdbescherming en zijn blij met deze pilot. In de ervaringen met de 'vrijwillige jeugdbescherming' door de save-teams zien we dat ouders vaak geen vrijwilligheid ervaren en dat het meer dwang is zonder uitspraak van de rechter. Dat betekent ook dat de rechtsbescherming niet geregeld is want er is geen wet voor drang. Door een duidelijke scheiding kan de jeugdbescherming meer tijd besteden aan gezinnen met grote veiligheidsproblemen en kinderen die echt in de knel zitten omdat ze mishandeld worden.

Goede integrale hulp waarbij ook gekeken wordt naar de hulpvraag van ouders, geldzorgen, huisvesting en zorg voor de kinderen moet vooral belegd zijn bij de lokale teams. In de lokale teams kun je ook zorgen dat er medewerkers zijn die meer gespecialiseerd zijn op veiligheid. Bij zorgmeldingen zien we heel vaak dat gezinnen te maken hebben met de complexiteit en afschuifgedrag in ons stelsel. Terwijl ze eigenlijk gewoon goede zorg nodig hebben en de juiste deskundigheid van de professional die dat helpt organiseren. We blijven deze pilot volgen en zijn benieuwd naar de opbrengsten.

Heb je als ouder te maken met deze nieuwe aanpak in Oudewater, Montfoort of Woerden dan horen we graag je ervaring? Je kunt vragen, positieve en negatieve ervaringen mailen naar infopunt@uwouderplatform.nl. Het is belangrijk dat ouders ook een stem hebben in deze pilot en dat ze goed kunnen meedenken over wat echt aansluit bij hun gezin.

Bron: raadsinformatiebrief Oudewater


Leestip: Wethouder Oudewater: "Schrap verplicht melden bij Veilig Thuis"

Studietoeslag voor studenten met een medische beperking

1 september 2020

De opleidingen zijn weer gestart en er worden weer heel wat kosten gemaakt. Voor studenten (18+) met een medische beperking is er een studietoeslag om tegemoet te komen in de kosten. Er zijn een aantal voorwaarden gesteld waar aan voldaan moet worden om hiervoor in aanmerking te komen. De studietoeslag kan aangevraagd worden bij de gemeente waar de student woont of bij de instantie die dat regelt voor de gemeente.

Het is belangrijk dat studenten met een beperking ruimte hebben om te studeren. Met een diploma hebben ze grotere kansen op een zelfstandig bestaan. Tegenwoordig is het eigenlijk vanzelfsprekend dat studenten een bijbaantje hebben om in ieder geval een deel van de kosten te dekken. Voor studenten met een beperking is het vaak niet mogelijk om een baantje en studie te combineren. Daarom is de studietoeslag een mooie tegemoetkoming en handig om dit ook gelijk aan te vragen.

Per gemeente kan het verschillen hoe vaak dit aangevraagd moet worden. In bijvoorbeeld Woerden, Oudewater en Montfoort moet er elk half jaar opnieuw aangevraagd worden en dat betekent wel wat regelwerk. In deze gemeenten krijgen de studenten sinds kort 300 euro per maand dus het is ook wel de moeite waard. Het is een hele onbekende regeling dus ook goed om deze info te delen met andere ouders of jongeren met een beperking.

Meer informatie over de studietoeslag kun je vinden bij het infopunt

Huiswerkbegeleiding voor kinderen in Woerden

3 juni 2020

Hart voor Woerden is samen met Wij Zijn Woerden en scholen in Woerden gestart met een project om basisschoolkinderen en jongeren te begeleiden met het maken van schoolwerk. De middelbare scholen in Woerden zijn weer gestart. Leerlingen krijgen gemiddeld 2 dagen les op school en maken de andere dagen thuis zelfstandig opdrachten. Dat is nog niet voor alle leerlingen even makkelijk. Bijvoorbeeld omdat er geen ondersteuning is thuis, ze zelf de taal nog niet goed machtig zijn om de opdrachten goed te begrijpen of omdat ze niet goed weten hoe ze zelfstandig kunnen werken.

Ook basisschoolleerlingen hebben veel thuis moeten werken afgelopen tijd. Zij gaan straks weer hele dagen naar school maar ondersteuning om een achterstand in te halen is bij sommige kinderen heel gewenst.

Het aantal kinderen en jongeren wat door de scholen wordt aangedragen bij Hart voor Woerden en Wij Zijn Woerden stijgt snel. We zijn daarom op zoek naar Woerdenaren met pedagogische, onderwijs- of coachervaring of kennis. Als vrijwilliger help je de jongeren met het leren zelfstandig te werken, het krijgen van een leerstructuur en het uitleggen van opdrachten. Voor de basisschoolleerlingen ligt de vraag meer in het ondersteunen van taal, spelling, begrijpend lezen en rekenen.

De ondersteuning vindt bij voorkeur plaats op school. Tijden en dagen gaan natuurlijk in overleg. We werken vraaggericht en kijken bij elk kind welke ondersteuning het beste past. Natuurlijk is er hierbij goede afstemming met de zorgcoördinatoren en intern begeleiders van de scholen.

Ben je goed in uitleggen, heb je een luisterend oor, kun je goed met kinderen of jongeren omgaan en weet je kinderen te motiveren, dan ben je van harte welkom te reageren via e.vossen@hartvoorwoerden.nl of via 0348- 421101. Ellen Vossen van Hart voor Woerden neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

Landelijke trends klachten jeugdhulp

13 mei 2020

Ook in 2019 maakten veel jeugdigen en volwassenen gebruik van hun recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon in de jeugdhulp. In totaal bespraken 8.282 kinderen, jongeren en (pleeg)ouders en verzorgers 17.940 vragen, problemen en klachten met onze vertrouwenspersonen. In het AKJ Jaarverslag 2019 een uitgebreid verslag van de dienstverlening aan cliënten en de trends die het AKJ ziet in de gehele jeugdhulpsector.

Bestuurder Pieter Wetser: “2019 was een pittig jaar voor het AKJ. De subsidie bleef op hetzelfde niveau en dat was onvoldoende om alle jongeren in instanties te kunnen blijven bezoeken en cliënten tijdig te kunnen helpen. Dankzij extra subsidie van het ministerie van VWS kunnen kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers inmiddels weer tijdig en zonder belemmering een beroep doen op onze vertrouwenspersonen. Daar zijn we ontzettend blij mee, want ook in het afgelopen jaar bleek weer dat veel jeugdigen en volwassen vanwege de veelheid aan problemen in de jeugdhulpsector de ondersteuning van een vertrouwenspersoon echt nodig hebben.

De meest in het oog springende trends in 2019:

  • Wederom zagen we de effecten van het alsmaar groeiende aantal jongeren dat jeugdhulp krijgt, de grote werkdruk in de jeugdhulpsector en de schaarste op de arbeidsmarkt. Een herhaalde trend is dan ook het tekort aan (gekwalificeerd) personeel. Jongeren vertellen aan de vertrouwenspersonen dat zij last hebben van de vele wisselingen van groepsleiders in de residentiële jeugdhulp. Bij de meeste gecertificeerde instellingen gaat een groot deel van de signalen van vertrouwenspersonen over het tekort aan jeugdbeschermers. Een van de gevolgen daarvan is dat de nodige passende hulp voor jeugdigen met enorme vertraging wordt ingezet.

  • Een andere trend die zich steeds scherper aftekent in 2019, is een toename van meldingen over moeizame, sterk vertraagde of onzorgvuldige klachtafhandeling. Dit heeft tot gevolg dat het vertrouwen van cliënten in de jeugdhulp – wat al wankelt op het moment dat cliënten zich bij het AKJ melden – nog verder afneemt. Ook gebeurt het steeds vaker dat de instelling een reactie geeft die voorbijgaat aan de inhoud van de uitspraak van de onafhankelijke klachtencommissie. Begrijpelijkerwijs is dit voor jongeren en volwassenen moeilijk te bevatten.

  • Nog steeds maken vertrouwenspersonen melding van het toepassen van beperkende en

  • controlerende maatregelen – met soms buitensporig fysiek ingrijpen – in open jeugdhulpinstanties, terwijl dit wettelijk niet is toegestaan. Vertrouwenspersonen geven dit signaal aan bij de betreffende instantie, maar het duurt soms lang voordat de instelling ook daadwerkelijk overstapt op een andere werkwijze.

  • Een nieuwe trend zien we in de gesloten jeugdhulp, waar het afgelopen jaar een flink aantal jeugdhulpafdelingen dicht zijn gegaan. De sluiting van afdelingen brengt voor jongeren, en ook voor medewerkers, veel onrust met zich mee. Het bericht dat een groep gaat sluiten wordt soms pas laat bekend gemaakt, en voor jongeren is vaak tot op het laatst niet duidelijk waar zij heen zullen gaan.

Download het AKJ Jaarverslag 2019 als (PDF)


Bron: akj.nl

Wat is de impact van de coronacrisis op het gezinsleven?

6 mei 2020

Tijdens de coronacrisis worden gezinnen geconfronteerd met heel nieuwe uitdagingen. Ze zijn meer beperkt tot hun eigen woning en moeten werk, school en zorgtaken combineren. Ook kunnen er onzekerheden zijn over de toekomst. Wij – onderzoekers van het lectoraat Jeugd van de Hogeschool Utrecht – zijn benieuwd hoe gezinnen deze tijd ervaren.

Daarom hebben we in samenwerking met collega’s van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Hogeschool Odisee in Brussel een vragenlijst ontwikkeld voor ouders en grootouders. Op basis van de resultaten doen we aanbevelingen aan bijvoorbeeld gemeenten en jeugd- en gezinsprofessionals om gezinnen in lastige tijden beter te kunnen ondersteunen.

U zou ons erg helpen als u de vragenlijst in wilt vullen en andere (groot)ouders uit uw netwerk wilt vragen dat ook te doen. Het invullen kost 15-20 minuten van uw tijd. Uw antwoorden worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt.

Direct naar de vragenlijst

Meer lezen over het onderzoek? Kijk op de website

Alvast bedankt voor uw tijd en het delen van uw ervaringen!

Hartelijke groet,

Marije Kesselring, Anna van Spanje en Saskia Wijsbroek

Onderzoeksteam Lectoraat Jeugd Utrecht

Subsidie regionale kenniswerkplaats is toegekend

2 april 2020

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal (Utrecht regio) kan van start met een subsidie van ZonMw. De eerste inhoudelijke onderzoeken gaan over psychische gezondheid, stress, schooluitval en thuiszitters met o.a. ook aandacht voor specifieke doelgroepen zoals kinderen met autisme en hoogbegaafdheid. In deze kenniswerkplaats is ruime aandacht voor o.a. structurele input van ouders en jongeren. Stichting UW Ouderplatform zit in de stuurgroep van deze regionale kenniswerkplaats (RKJ) zodat ook op bestuurlijk niveau vanuit het ouderperspectief meegedacht wordt.

Wat is een regionale kenniswerkplaats?

In een RKJ komen de werelden van praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en jongeren en ouders samen. Door samen te werken, leren en verbeteren, dragen de RKJ’s bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van de jeugd. ZonMw en de werkplaatsen zetten zich ervoor in dat de kennis en inzichten die regionaal worden opgedaan voor iedereen beschikbaar komen. Om dit te stimuleren, zijn de werkplaatsen verbonden aan onder andere de Werkplaatsen Sociaal Domein, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Meer informatie over de kenniswerkplaats kun je vinden in de jongeren samenvatting. In de komende maanden zoeken we een aantal ouders en jongeren voor de brigade van de werkplaats. Volg hiervoor onze berichtgeving via onze sociale media kanalen en de website.

Zeer specialistische jeugdzorg gaat veranderen

15 maart 2020

De zorg verplaatst zich, niet het kind. Met dit uitgangspunt vernieuwen 16 Utrechtse gemeenten samen met Yeph vanaf 1 april aanstaande de zeer specialistische jeugdhulp. Deze zorg, de zogenaamde ‘essentiële functies’ is belangrijk voor een kleine groep kinderen en gezinnen met (zeer) complexe problemen. Vanaf 1 april aanstaande is er een expertiseteam dat in alle gemeenten mee kan denken met de hulpverleners van deze kinderen en gezinnen.

Voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, wordt de zorg meer op maat. Yeph is een combinatie van de huidige aanbieders Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo. De zorgcontinuïteit is hiermee geborgd.

Belangrijke specialistische expertise voor complexe problemen

De specialistische zorg van Yeph is voor kinderen en jongeren met complexe problemen van wie de veiligheid en/of de ontwikkeling in gevaar is. Deze expertise wordt zoveel mogelijk ingezet in het (pleeg)gezin waar het kind woont. Wanneer dit niet haalbaar is, heeft Yeph (behandel)plekken waar kinderen tijdelijk kunnen wonen, ook gesloten als dit nodig is. In 2019 werd deze vorm van specialistische jeugdhulp aan zo’n 235 kinderen en jongeren uit de 16 gemeenten geboden.

Expertiseteam in de regio

De 16 samenwerkende gemeenten willen zorgen dat de juiste zorg op het juiste moment en op maat wordt ingezet. Daarom komt er een expertiseteam dat in de regio kan meedenken met de hulpverleners die al betrokken zijn bij een gezin, zoals professionals van de lokale teams (buurtteams), van Samen Veilig Midden-Nederland of andere zorgaanbieders. Het expertiseteam kan het gezin en de hulpverlener en het gezin helpen in het bepalen wat nodig is in situaties met complexe problemen. Het team kan de eigen hulpverlener eventueel tijdelijk ondersteunen, zodat het gezin een vertrouwd gezicht houdt. Dit sluit aan bij de oproep van Het Vergeten Kind om het wisselen van hulpverleners te stoppen.

Uithuisplaatsingen en doorplaatsingen voorkomen

Met het goed inzetten van specialistische expertise op de plek waar het kind woont, willen de samenwerkende gemeenten voorkomen dat plaatsing in een kliniek of instelling nodig is. De zorg verplaatst, en niet het kind. Als er toch verblijf in een behandelvoorziening nodig is, willen de gemeenten dat kinderen zich gesteund en veilig voelen en zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Ouders, eerdere hulpverleners en anderen die voor de jongeren belangrijk zijn blijven maximaal betrokken.

Nieuw samenwerkingsverband: Yeph

De vier Utrechtse jeugdhulpregio’s waarbinnen de 16 samenwerkende gemeenten vallen, hebben samen een aanbesteding gedaan. De inhoud hebben zij samen vormgegeven in gesprekken met ouders/ jongeren, de aanbieders en andere belanghebbenden. De uitkomst van de aanbesteding is nu bekend. De vier jeugdregio’s sluiten gezamenlijk een overeenkomst met Yeph; een samenwerkingsverband van Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo. Zij zijn ook de huidige aanbieders. Voor de kinderen en jongeren uit de Utrechtse jeugdregio’s die nu zorg ontvangen van een van deze organisaties, verandert er niets. Het contract met Yeph gaat in op 1 april 2020 en is een langdurige samenwerking van in principe 9 jaar.

Door deze zeer specialistische zorg samen te organiseren, zorgen de regio's ervoor dat er deskundigheid en voorzieningen beschikbaar zijn én blijven voor kinderen en jongeren die deze zorg echt nodig hebben.

16 gemeenten

Onder de 4 Utrechtse jeugdregio’s Lekstroom, Utrecht Stad, Utrecht West en Zuid Oost Utrecht vallen 16 gemeenten: Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden, Utrecht, de Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Woerden, de Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Wijk bij Duurstede.

Het aantal thuiszitters groeit!

12 februari 2020

Gingen er in 2018 nog 4.479 leerlingen langer dan 3 maanden niet naar school, het afgelopen jaar waren het er 4.790 volgens de cijfers vanuit de landelijke overheid. Dat is een toename van 311. En dan zijn er ook nog aanwijzingen dat het werkelijke aantal veel hoger ligt. Stichting Auti Passend Onderwijs Utrecht heeft dit in kaart gebracht. Samenwerkingsverbanden hebben onvoldoende passende plekken om voor elk kind een doorlopende onderwijs ontwikkeling te garanderen. Dit is zeer zorgelijk en we zien te vaak dat kinderen 'gedwongen' worden naar niet passende plekken waardoor een stapeling van ellende ontstaat met grote gevolgen.

Thuiszitters in de regio Utrecht-West

In het basisonderwijs zien we relatief weinig thuiszitters, maar de leerlingen die wel thuiszitten bevinden zich vaak in een complexe situatie. In cijfers bedroeg dit in onze regio in 2018/19 zo’n 10 thuiszitters, waarvan er 7 weer een passende plek in het onderwijs hadden gevonden. In het voortgezet onderwijs zijn er zo’n 70 thuiszitters op jaarbasis, verspreid over het hele schooljaar. In het voortgezet onderwijs is veel minder ruimte voor maatwerk en moeten jongeren aan strakke eisen voldoen met toetsen en lesuren. Ook de huiswerklast speelt een rol waardoor de juiste balans soms moeilijk te vinden is. Veel van de voortgezet onderwijs scholen zijn groot waardoor kinderen ook kunnen verzuipen in de massa en speciaal voortgezet onderwijs is ver en zeker niet voor elke leerling een oplossing.

Bron cijfers: regionaal bureau leerplicht


Meer informatie:

Thuiszitters pact regio Utrecht-West

Jaarverslag Regionaal bureau Leerplicht 2018-2019