Speerpunten

1. Voor elk kind een passende onderwijsplek

Het is belangrijk dat elk kind de ruimte krijgt om te leren en ontwikkelen naar vermogen. Dit is niet vanzelfsprekend en we zien dat kinderen vastlopen en uitvallen omdat onderwijs onvoldoende aansluit bij de mogelijkheden van het kind. We vinden het belangrijk dat er een:

  • Dekkend aanbod komt voor alle kinderen en dat er voorzien wordt in ondersteuning voor doorlopende leerlijnen.
  • Onderwijs aansluit bij de mogelijkheden van het kind
  • Ouders gelijkwaardig partner zijn in het organiseren van de juiste hulp
  • Ouders goed geïnformeerd worden over de mogelijkheden die er zijn.

2. Zorg en ondersteuning sluit aan bij het gezin

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp en jeugdbescherming, wet maatschappelijke ondersteuning, schuldhulpverlening, participatiewet, voorzieningen lage inkomens, leerlingenvervoer en leerplicht. Het grote risico van al deze verschillende regelingen is dat inwoners langs allerlei 'loketten' moeten om de juiste hulp te regelen. Deze bureaucratie willen we graag voorkomen door een goede integrale aanpak die aansluit bij wat gezinnen nodig hebben. Welke aandachtspunt zijn belangrijk voor een goede aansluiting bij de gezinnen:

  • De zorgvraag wordt integraal opgepakt over alle levensgebieden door 1 consulent die zolang bij het gezin betrokken blijft als nodig is.
  • De professional die helpt vanuit het lokale team heeft voldoende inhoudelijke kennis van de problemen die spelen en de oplossingen die mogelijk zijn in o.a. het sociaal domein.
  • Er is een dekkend zorgaanbod beschikbaar voor de diverse doelgroepen en zorgvragen met voldoende keuzevrijheid voor de juiste match.
  • Er is deskundige onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar.